Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 1, lid 2 Wet WOZ
 2. art. 232, lid 4 Gemw
 3. art. 124, lid 5 Wschw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2016nieuwe regeling

31-10-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 536

161101

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Roermond, 31 oktober 2016

 

Het dagelijks Bestuur van BsGW,

 

Overwegende dat: op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen (BsGW) de bevoegdheden tot aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing en de invordering van gemeentelijke en van waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken als bedoeld in de artikelen 232, vierde lid sub a en b Gemeentewet, artikel 1 tweede lid Wet waardering onroerende zaken en artikel 124, vijfde lid sub a en b van de Waterschapswet expliciet aan ons zijn overgedragen.

 • 1.

  De heer J.G.A.W. Willemsen, geboren 3 december 1959, directeur van BsGW per 7 oktober 2016 aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 232, vierde lid sub a en b van de Gemeentewet en tevens te belasten met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken als bedoeld in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken;

 • 2.

  De heer J.G.A.W. Willemsen, geboren 3 december 1959, directeur van BsGW, per 7 oktober 2016 aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, sub a en b van de Waterschapswet;

 • 3.

  Te bepalen dat de aanwijzingsbesluiten genoemd onder 1 en 2 tevens betrekking hebben op de voor het inwerkingtreding van dit besluit opgelegde belastingaanslagen.

 

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2016.

Het Dagelijks Bestuur van BsGW,

De directeur, De voorzitter,

W.C.G. Fiddelaers W. van den Beucken