Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Subsidieverordening onderhoud waardevolle of monumentale particuliere bomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening onderhoud waardevolle of monumentale particuliere bomen
CiteertitelSubsidieverordening onderhoud waardevolle of monumentale particuliere bomen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2009Nieuwe regeling

02-02-2009

Kogge Express, 11-02-2009

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening onderhoud waardevolle of monumentale particuliere bomen

 

 

Artikel 1 Bomenlijst

Deze verordening is van toepassing op de bomen die staan opgenomen op de bomenlijst “Waardevolle bomen Koggenland” die is vastgesteld op grond van artikel 4:11 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland 2008 (bijlage 1).

Artikel 2 Onderhoud

 • 1.

  Eigenaren van bomen die op de bomenlijst staan opgenomen kunnen gebruik maken van financiële ondersteuning ten behoeve van vakkundig onderhoud aan deze bomen.

 • 2.

  Rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 van het Burgerlijk Wetboek vallen niet onder de eigenaren als bedoeld in lid 1.

Artikel 3 Financiële ondersteuning

 • 1.

  Het college stelt een financiële bijdrage van maximaal € 250,- per boom beschikbaar voor onderhoudskosten uitgevoerd door een daarin geprofessionaliseerd onderhoudsbedrijf.

 • 2.

  De bijdrage als bedoeld in lid 1 kan slechts eenmaal in de acht jaar worden aangevraagd bij het college onder indiening van de originele nota.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Het college weigert de aanvraag voor financiële ondersteuning indien:

1. het jaarlijkse subsidieplafond van maximaal 7.500,- is bereikt;

2. de financiële bijdrage voor een tweede maal binnen acht jaar wordt aangevraagd.

Artikel 5 hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van deze verordening afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van deze verordening leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Subsidieverordening onderhoud waardevolle of monumentale particuliere bomen".