Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Verordening winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Diemen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeentelijke bevoegdheden inzake de winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de “Verordening winkelsluiting gemeente Diemen 1995”.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet;
 2. Gemeentewet, artikel 149.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-199602-11-2012Onbekend

27-06-1996

Diemer Courant, d.d. 10-07-1996, 54e jaargang, editie 7, nr. 28, pagina 2.

96-92

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden

Opmerkingen m.b.t. de regeling

 

Deze regeling vervangt de “Verordening winkelsluiting gemeente Diemen 1995”.

 

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 

 • 1.

  Winkeltijdenwet;

 • 2.

  Gemeentewet, artikel 149.

 

 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 

Geen.

 

 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 

 

Datum

inwerkingtreding

18-07-1996

 

Terugwerkende kracht t/m

 

Betreft

nieuwe regeling

 

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

27-06-1996

Diemer Courant

d.d. 10-07-1996

54e jaargang, editie 7, nr. 28, pagina 2.

 

Kenmerk voorstel

nr. 96-92

 

 

Verordening winkeltijden

 

Nr.: 96-92

De raad van de gemeente Diemen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende:

Verordening inzake de winkeltijden.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet : de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen : nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 4 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Persoonlijk karakter van de ontheffing

 • 1.

  De ontheffing als bedoeld in artikel 6 van deze verordening is niet overdraagbaar.

 • 2.

  Bij beëindiging van de avondwinkel dient de ontheffinghouder hiervan onmiddellijk schriftelijke mededeling te doen aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitvoering van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Avondwinkel en openstelling op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één avondwinkel ontheffing verlenen.

 • 2.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van de avondwinkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkels op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2.

  De verordening winkelsluiting gemeente Diemen 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Diemen”.

RAADII/34551-3/PM

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 27 juni 1996.

de secretaris,

de voorzitter,

Toelichting Verordening Winkeltijden

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

Gekozen is voor een persoonlijk karakter van de ontheffing, zodat bij beëindiging van de avondwinkel een andere ondernemer in aanmerking kan komen voor de ontheffing.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Op maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden.

Artikel 6 Avondwinkel en openstelling op zon- en feestdagen

In Diemen kan slechts voor één avondwinkel ontheffing worden verleend. Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk dat de voor de avondwinkel een afzonderlijke regeling in de verordening wordt opgenomen. Met deze regeling wordt het mogelijk dat de avondwinkel ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

Artikel 8 Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden.

De verordening gaat ervan uit dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is. Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde.

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

In het Vrijstellingsbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld.

De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 10:00 ´s avonds en zes in de ochtend op werkdagen wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

RAADII/34551-5/PM