Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201601-01-2021nieuwe regeling

18-10-2016

Gemeenteblad 148597

KDK 9346

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

 

 

Aanwijzingsbesluit Parkeren grote voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van Korendijk;

 

gelet op artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2015 (APV);

 

overwegende,

(Parkeren)

 

dat er binnen de bebouwde kommen van de gemeente Korendijk een hoge parkeerdruk is;

 

dat het parkeren van grote voertuigen die met inbegrip van de lading langer zijn dan 6 meter, zoals bedoeld in artikel 5.8 lid 2 van de APV, een aanslag is op de al beperkte parkeerruimte;

 

dat in artikel 5.1 onder b van de APV onder het begrip parkeren valt het parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ( RVV 1990);

 

dat de openbare weg niet bedoeld is om te fungeren als opslagplaats en als verlengstuk van de inrichting van ondernemers;

 

dat door het toestaan van het parkeren van grote voertuigen op de wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Korendijk en het buiten de bebouwde kom gelegen bedrijventerrein “ De Stiel” te Goudswaard, de parkeerdruk verder zal toenemen;

 

dat in artikel 1.1 onder 10 van de APV onder het begrip weg valt hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet daaronder wordt verstaan;

 

dat het ter voorkoming van parkeerexcessen wenselijk is maatregelen te nemen tegen het parkeren van grote voertuigen op de wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Korendijk en het buiten de bebouwde kom gelegen bedrijventerrein;

 

(Uiterlijk aanzien)

dat het parkeren van grote voertuigen in de gebieden buiten de bebouwde kommen van de gemeente Korendijk het landschappelijk karakter van de gemeente schaadt;

 

dat het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Korendijk een negatief effect heeft op de leefomgeving die wordt gevormd door woningen, winkels, historische gebouwen, parken, groenvoorzieningen e.d.;

 

dat het parkeren van grote voertuigen die met inbegrip van de lading, langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, als bedoeld in artikel 5.8 lid 1 van de APV, zowel binnen als buiten de bebouwde kommen van de gemeente Korendijk het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt;

 

dat het ter voorkoming van parkeerexcessen doelmatig is om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om grote voertuigen te parkeren;

 

BESLUIT

 • 1.

  het gehele grondgebied van de gemeente Korendijk aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5.8, lid 1, van de APV waar het met het oog op bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren;

 • 2.

  de wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Korendijk en het buiten de bebouwde kom gelegen bedrijventerrein “ De Stiel” te Goudswaard aan te wijzen als wegen als bedoeld in artikel 5.8, lid 2, van de APV waar het met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren;

 • 3.

  dat onverkort de uitzonderingsbepaling geldt van artikel 5.8 lid 3 van de APV waarin is geregeld dat het onder 2 van dit besluit genoemde verbod niet van toepassing is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur;

 • 4.

  te bepalen dat de verboden onder 1 en 2 niet gelden voor de volgende plaatsen, die zijn uitgezonderd van dit aanwijzingsbesluit:

  • a.

   de bij verkeersbesluit aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen aan de Nijverheidsstraat te Nieuw-

Beijerland;

 • b.

  de vrachtwagenparkeerplaats aan de Noordweg te Goudswaard (particulier terrein);

 • c.

  de Leeuw, Ambachtsstraat, Simon Stevinstraat en de Jan van der Heijdenstraat te Zuid-Beijerland.

  • 5.

   te bepalen dat het verbod onder 1 niet geldt voor de parkeervakken aan de Handelsstraat, Karweistraat en Nijverheidsstraat te Nieuw-Beijerland voor zover het in deze parkeervakken geparkeerde voertuigen betreft die een hoogte hebben van meer dan 2,4 meter;

  • 6.

   het op grond van artikel 5.1.7 van de destijds geldende Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk genomen aanwijzingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2005 in te trekken voor zover het de onderdelen 1 en 2 van dat besluit betreft;

  • 7.

   dit besluit aan te halen als “Aanwijzingsbesluit Parkeren grote voertuigen”;

  • 8.

   te bepalen dat dit besluit in werking treedt daags na bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van

burgemeester en wethouders van Korendijk van 18 oktober 2016

 

De secretaris, de burgemeester,