Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Besluit van de burgemeester van de gemeente Alkmaar houdende Gebiedsaanwijzing op grond van artikel 2.45 van de Algemene plaatselijke verordening Alkmaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Alkmaar houdende Gebiedsaanwijzing op grond van artikel 2.45 van de Algemene plaatselijke verordening Alkmaar
CiteertitelGebiedsaanwijzing op grond van artikel 2.45 van de Algemene plaatselijke verordening Alkmaar
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2.45 lid 2 Algemene plaatselijke verordening Alkmaar

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2016nieuwe regeling

18-10-2016

Gemeenteblad 2016, 145625

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing op grond van artikel 2.45 van de Algemene plaatselijke verordening Alkmaar

De burgemeester van de gemeente Alkmaar;

 

Het volgende overwegend:

 

 • Dat de mogelijkheid tot het aanwijzen van openbare plaatsen of openbaar water waarbinnen het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke is opgenomen in artikel 2.45 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Alkmaar;

 • Dat er op openbare plaatsen in en rondom Winkelcentrum De Mare structureel sprake is van met alcoholgebruik samenhangende overlast, zoals luid praten en schreeuwen, lastig vallen en intimideren van voorbijgangers, ruzies en vechtpartijen, vervuiling van de omgeving, wildplassen en dergelijke veroorzaakt door personen die ter plaatse alcoholhoudende drank nuttigen;

 • Dat het noodzakelijk is om hiertegen handhavend op te treden;

 • Dat de burgemeester niet overgaat tot aanwijzing van gebieden waarvoor een alcoholverbod kan gelden, dan na overleg met de officier van Justitie;

 • Dat in het Driehoeksoverleg van burgemeester, officier van Justitie en teamchef politie Basisteam Alkmaar hierover afstemming heeft plaatsgevonden;

 

Besluit:

 • I.

  de openbare plaatsen in en rondom Winkelcentrum De Mare, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart met nr. 16avA-01, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke. Het aangewezen gebied is aangegeven op bijgevoegd kaartje en omvat onder andere de volgende straten, pleinen en/of plantsoenen:

  • Europaboulevard,

  • Europaplein,

  • Europaweg (gedeelte),

  • Beneluxplein,

  • Arkplein,

  • Laan van Brussel (gedeelte).

   

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld op 18 oktober 2016

De burgemeester van Alkmaar,

P.M. Bruinooge

Kaart behorende bij de Gebiedsaanwijzing op grond van artikel 2.45 van de Algemene plaatselijke verordening Alkmaar

Kaart