Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening basisregistratie personen gemeente Uitgeest 2014 (Verordening BRP)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen gemeente Uitgeest 2014 (Verordening BRP)
CiteertitelVerordening basisregistratie personen gemeente Uitgeest 2014 (Verordening BRP)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 3.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014Nieuwe regeling

21-05-2013

gmb-2016-145396

R2014.0018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen gemeente Uitgeest 2014

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014, nr. R2014.0018;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 15 mei 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening: verordening Basisregistratie personen Uitgeest 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Uitgeest;

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over ingeschrevenen van de gemeente Uitgeest gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden;

 • 2.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 en 2 van deze verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 en 2 van deze verordening.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen gemeente Uitgeest 2014 (Verordening BRP).

Toelichting

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en hun organisatie-onderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Dit heeft als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Onder de GBA diende de raad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad nog slechts verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van de raad over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Uitgeest.

Deze verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Uitgeest aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Uitgeest.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Uitgeest over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Uitgeest wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Uitgeest beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Uitgeest woonachtig zijn, dient de gemeente Uitgeest het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Uitgeest. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP, waarmee deze verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de wet Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.

BIJLAGE 1

Lijst van derden waaraan gegevens worden verstrekt

Wie

Waarvoor

Welke categorie 

Welke gegevens 

Geheimhouding 

Leges 

Basis 

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van  art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp 

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen  taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

Advies: toestemming burger vragen.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP)

www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

Advies: toestemming burger vragen.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Art. 76 WBP

Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

Er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Vraag de burger om toestemming (zie toelichting).

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Vraag de burger om toestemming (zie toelichting).

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Culturele organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Fondsverwervende organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

– Maatschappelijke dienstverlening

– Algemene/geestelijke gezondheidszorg

– Kinderopvang

– Jeugdwelzijnswerk

– Ouderenzorg

– Gehandicaptenzorg

– Werkvoorziening

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Kerken

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Inburgeringsbureaus

(niet gemeentelijk)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Migrantenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Onderwijsinstellingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Ouderenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Reclassering/verslaafden-zorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Sportorganisaties en

-verenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Vakorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Vrouwenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Woningbouwverenigin-gen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

derde

De gegevens op grond van art.3.9, lid 4 van de Wbrp

Mogelijk

Ja

Art. 3.9, lid 4 Wbrp

BIJLAGE 2

Lijst van derden waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de BRP

Wie

Waarvoor

Gegevensset

Carel Haarlem

Leerlingadministratie

Naw:

Binnenverhuizing

Overlijdensgegevens

Emigratie

Vertrek

Vestiging

De Uitgeestser courant 

Plaatsen burgerlijke stand gegevens in de krant 

Naw:

Geboorten

Huwelijken en partnerschappen

Overlijden

Ouderenraad

Bijwerken administratie

Naw:

Binnenverhuizing

Overlijdensgegevens

Emigratie

Vertrek

Vestiging