Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingKlachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn
CiteertitelKlachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2017artikel 2, 4, 9, 11, 12

07-07-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 411

.
20-10-201627-07-2017nieuwe regeling

07-10-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 497

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn

Een klacht gaat over het gedrag, de bejegening of de houding van een medewerker of bestuurder van Laborijn, richting een klant van Laborijn. 

Artikel 1 Kenbaar maken van een klacht

Heeft een klant een klacht over de manier waarop hij is behandeld door een medewerker of bestuurder van Laborijn dan kan hij schriftelijk een klacht indienen.

Hierbij kan hij desgewenst gebruik maken van het klachtformulier.

Artikel 2 Eisen schriftelijke klacht

Een schriftelijke klacht kan met behulp van een klachtbrief kenbaar worden gemaakt en opgestuurd worden aan: de algemeen directeur van Laborijn, Postbus 236, 7000 AE Doetinchem. In de klachtbrief staan ten minste: uw naam, uw adres, de datum van indienen, de reden/omschrijving van uw klacht, datum van het voorval en uw handtekening.

Artikel 3 Ontvangst van de klacht

Een klacht wordt geregistreerd door de klachtencoördinator.

Artikel 4 Ontvangstbevestiging van de klachtbrief

De indiener van een (schriftelijke) klacht ontvangt binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat wie de klachtbehandelaar is, binnen welke termijn de klager een uitnodiging ontvangt (binnen 5 dagen na bevestiging van de klacht) en binnen welke termijn de klacht wordt behandeld (binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht).

Artikel 5 Informeren betrokkenen

De klachtencoördinator stuurt een afschrift van de klacht en de eventueel meegezonden documenten aan degene op wie de klacht betrekking heeft en de direct leidinggevende.

Artikel 6 Klachtbehandelaar

 • 1.

  De klacht wordt in eerste instantie behandeld door de direct leidinggevende van degene waarover de klacht is ingediend.

 • 2.

  Een klacht over de directeur wordt behandeld door een lid van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Een klacht over een lid van het algemeen of dagelijks bestuur wordt behandeld door de voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Een klacht over de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur wordt behandeld door een lid van het dagelijks bestuur.

Artikel 7 Informele klachtafhandeling, afdoening in der minne

 • 1.

  De klachtbehandelaar onderzoekt of de klacht in der minne/informeel kan worden afgedaan. De klager wordt hiervoor uitgenodigd en wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 • 2.

  Als de klacht in der minne is afgedaan wordt de klager hierover schriftelijk geïnformeerd door de direct leidinggevende.

 • 3.

  Een afschrift van deze afhandeling gaat naar de klachtencoördinator.

 • 4.

  Indien de klacht gegrond is verklaard dan ontvangt de klager een passende tegemoetkoming bijvoorbeeld in de vorm van een bloemetje.

 • 5.

  Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht volgt de formele behandeling van de klacht.

Artikel 8 Formele klachtbehandeling en horen van klager

 • 1.

  Indien het niet gelukt is de klacht in der minne te schikken volgt een formele behandeling van de klacht. De klachtbehandelaar is in dit geval een MT-lid dat niet betrokken is bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft. Indien de klacht een bestuurslid of de directeur betreft blijft het gestelde in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 van toepassing.

 • 2.

  De klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, al dan niet in elkaars aanwezigheid. Het horen gebeurt door de klachtbehandelaar.

 • 3.

  Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

 • 4.

  Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruikt te willen maken van het recht te worden gehoord.

Artikel 9 Afhandeling klacht

De klachtbehandelaar stelt de algemeen directeur van Laborijn op de hoogte van zijn bevindingen van het onderzoek naar de klacht. Daarnaast brengt de klachtbehandelaar een advies uit aan de algemeen directeur van Laborijn. Bij dit advies is het verslag van de hoorzitting gevoegd.

Artikel 10 Klacht over een buitengewoon opsporingsambtenaar

 • 1.

  Een afschrift van een klachtbrief over het optreden van een buitengewoon opsporingsambtenaar betreffende de uitoefening van diens bevoegdheden als buitengewoon opsporingsambtenaar wordt terstond verzonden aan de hoofdofficier van justitie.

 • 2.

  De behandeling van de klacht blijft in handen van de klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 6 en/of 8. De klachtbehandelaar draagt er zorg voor dat de hoofdofficier van justitie op de hoogte wordt gesteld van de afhandeling van de klacht.

Artikel 11 Oordeel over de klacht

 • 1.

  de algemeen directeur van Laborijn stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusie die hij daaraan verbindt. De klager ontvangt een afschrift van de bevindingen en het advies van de klachtbehandelaar.

 • 2.

  Indien de conclusie van de algemeen directeur afwijkt van het advies van de klachtbehandelaar wordt in de conclusie de reden voor die afwijking vermeld.

 • 3.

  Indien klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of het resultaat daarvan dan kan hij tot 1 januari

  2018 een klacht indienen bij de nationale ombudsman. www.nationaleombudsman.nl

 • 4.

  Vanaf 1 januari 2018 kan een klager, in de situaties als bedoeld in het

  derde lid, een klacht indienen bij de ombudsman van de gemeente

  Doetinchem. www.ombudsmandoetinchem.nl

Artikel 12 Verslag van de klachten

 • 1.

  Eenmaal per jaar brengt de algemeen directeur van Laborijn, na input van de klachten- coördinator, verslag uit over de geregistreerde klachten en de behandeling daarvan.

 • 2.

  Het onder het in het eerste lid genoemde verslag is opgenomen in het jaarverslag van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Laborijn van 7 oktober 2016.

de secretaris, de voorzitter,

Drs. J.E. Talstra F.H.T. Langeveld