Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Verordening van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Laborijn houdende regels omtrent de berekening van de door de deelnemers per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan Laborijn (Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Laborijn houdende regels omtrent de berekening van de door de deelnemers per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan Laborijn (Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn)
CiteertitelBijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 23 lid 3 Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2021artikel 4

09-04-2021

bgr-2021-335

21-10-201601-01-201617-04-2021nieuwe regeling

07-10-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 495

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Laborijn houdende regels omtrent de berekening van de door de deelnemers per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan Laborijn (Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn)

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn,

Gelet op artikel 23, derde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn,

BESLUIT

vast te stellen de navolgende:

Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • a.

  De regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

 • b.

  Deelnemer: een gemeente die deelneemt aan de regeling;

 • c.

  Uitvoeringsorganisatie Laborijn: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3, eerste lid van de regeling.

Artikel 2: Doel

Deze verordening regelt de grondslag en de wijze van berekening van de door de deelnemers per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan Laborijn.

Artikel 3: Nadere regels

Het dagelijks bestuur kan regels vaststellen ter nadere invulling en uitwerking van deze verordening.

Artikel 4: Grondslag voor de bijdrage

Elke deelnemer is jaarlijks een bijdrage verschuldigd in de kosten van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 van de regeling.

Artikel 5: Vaststellen van de bijdrage

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt jaarlijks bij de begroting de voorlopige algemene bijdrage per deelnemer vast.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt jaarlijks bij de jaarrekening de definitieve algemene bijdrage per deelnemer vast.

 • 3.

  De bijdrage wordt, met inachtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid inzake reserves en weerstandsvermogen, bepaald op basis van de werkelijke kosten voor het desbetreffende boekjaar verminderd met de overige inkomsten.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking.

Artikel 7: Citeerwijze

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn van 7 oktober 2016.

De secretaris, De voorzitter,

drs. J.E. Talstra F.H.T. Langeveld