Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie CGM

Mandaatregister Werkorganisatie CGM 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie CGM
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregister Werkorganisatie CGM 2016
CiteertitelMandaatregister Werkorganisatie CGM 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Naamswijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2016Nieuwe regeling

06-10-2016

Gemeenteblad Cuijk d.d. 11 oktober 2016 nummer 139623

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister Werkorganisatie CGM 2016

De directeur CGM heeft op 6 oktober 2016 het Mandaatregister Werkorganisatie CGM 2016 vastgesteld.

Mandaatregister Werkorganisatie CGM2016

(meest) gebruikte afkortingen:

 

Afd. : afdeling

AM : afdoeningsmandaat

Afdm. : afdelingsmanager

APV : Algemene Plaatselijke Verordening

Awb : Algemene wet bestuursrecht

Ambt. BS : ambtenaar burgerlijke stand

Art. : artikel

Bt. J&G : basisteam Jeugd en Gezin

B.O. : bestuursorgaan

CISO : Chief information security officer

B&W : college van burgemeester en wethouders

Coörd. : coördinator

Cie. : commissie

Consulent WIZ A : Consulent Werk, inkomen en zorg A

Consulent WIZ B : Consulent Werk, inkomen en zorg B

Manag. : manager

MG : machtiging

Medew. : medewerker

Medew. terugv. & verh. : medewerker terugvordering & verhaal

OM : ondertekeningsmandaat

Ontw. : Ontwikkeling

Projectm. : projectmanager

Reg.R. : Regisseur Ruimte

Soc.Beleid : Sociaal Beleid

Teaml. : teamleider

Toezichth. : toezichthouder

Vastgoedreg. : vastgoedregisseur

Verord. : verordening

VM: volmacht

JZ : juridische zaken

 

 

 

  • A.

    Algemeen

1

Aannemen documenten/zaken* zoals:

-Poststukken, fax- en

emailberichten;

-Aangetekende stukken;

-Deurwaardersexploten;

-Pakketten (incl. aftekenen

pakbonnen)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew receptie, balie, team I&A/FZ

AM

Op verzoek van de persoon die een document afgeeft, kan een handgeschreven ontvangstbevestiging door de genoemde medewerkers worden afgegeven

* voor zover het rijbewijzen en reisdocumenten betreft, is het AM alleen verleend aan de (publieks-) medew. burgerzaken, medew. receptie

2

Versturen standaard-ontvangstbevestiging, ook voor bezwaarschriften (art. 6:14 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew JZ/ Consulent werk, inkomen en zorg A/ Consulent werk, inkomen en zorg B.

AM

-Geen mandaat voor ontvangstbevestiging m.b.t. klachten (art. 9:6 Awb), zie hiervoor onder “klachten”.

3

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew.

AM

Mandaat heeft geen betrekking op correspondentie waar beleidsmatige/bestuurlijke/

financiële of rechtsgevolgen aan verbonden zijn

4

Het aanvragen van ontheffingen/ vergunningen etc. voor alle projecten die onder verantwoordelijkheid van de afdeling vallen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm.

AM

V.w.b. het nemen van besluiten tot verlenen, wijzigen, intrekken van besluiten t.b.v. gemeente zelf geen mandaat verleend

5

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

Betreffende B.O.

Directeur

MG

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew.

MG

Betreft alleen informatie van zuiver informatieve en feitelijke aard, niet gericht op rechtsgevolg of een uiting van een beleidsvoornemen en niet zijnde de voorlichting aan de pers

6

Het openen van alle aan de raad of het college gerichte stukken als bedoeld in art. 74 Gemeentewet

Burgemeester

Directeur

MG

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew.

I&A/FZ

MG

Stukken die als vertrouwelijk zijn aangemerkt worden in principe niet geopend

7

Het doen van aangifte/melding bij de politie in geval van vandalisme, diefstal etc. m.b.t. gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer, inclusief het voegen als benadeelde in het strafproces, het doen van aangifte/melding bij overtreding van gemeentelijke voorschriften en het als getuige optreden in het kader van een strafrechtelijke procedure

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm. en medew. die hiervoor, per aan de orde zijnde situatie, door de directeur/ de Afdm./ Teaml. of Projecm. zijn aangewezen

AM

 

8

Het opvragen van informatie op grond van de Wet justitiële gegevens en strafvordering/Besluit justitiële gegevens

Betreffende B.O.

Zie machtiging

MG

--

--

Alleen medew. die specifiek genoemd zijn in machtiging zijn bevoegd.

9

Het indienen van openstaande posten bij curator in geval van faillissementen of bij gerechtsdeurwaarder c.q. incassobureau ter invordering

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd.

AM

Handelingen dienen in overeenstemming te zijn met de leidraad invorderingsbeleid

10

Het innen van vorderingen, het oninbaar verklaren en kwijtschelden (tot max. € 5.000, -) het rappelleren daarvan en het treffen van betalingsregelingen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep/ Medew. terugv. & verh./ medewerker Werk, inkomen en zorg.

AM

Handelingen dienen in overeenstemming te zijn met de leidraad invorderingsbeleid

11

Het weigeren van de toegang tot het gemeentehuis, gemeentewerf en eventuele overige gemeentelijke gebouwen (art. 139 Wetboek van Strafrecht)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm.

AM

Vóór ontzegging overleg met (loco-)bmr., na oplegging ontzegging (mondelinge) mededeling hiervan aan B&W

12

Aangiften omzetbelasting en compensabele BTW

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd. en medew. team Financiën.

AM

Wordt verwerkt via elektronisch systeem

13

Het aansprakelijk stellen van derden indien de gemeente schade lijdt.

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml. en

Projectm.

AM

 

14

Het aanwijzen van toezichthouders (niet zoals bedoeld in art. 5:11 Awb), directievoerders etc.

B&W

Directeur

AM

Afdm.

AM

Mandaat geldt niet voor toezichthouders als bedoeld in art. 5:11 Awb.

15

Het besluit tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter uitvoering van gemandateerde bevoegdheden

B&W

Directeur

AM

Afdm./ Teaml.

AM

Na overleg met portefeuillehouder

16

Het besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering van gemandateerde bevoegdheden

B&W

Directeur

AM

Afdm./ Teaml.

AM

Na overleg met portefeuillehouder

B.Algemene wet bestuursrecht

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Uitoefenen doorzendplicht c.q. terugzendplicht (art. 2:3 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Reg.R./ Medew.

AM

 

2

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afd. 3.4 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Reg.R./ Medew.

AM

 

3

Verlengen beslistermijn als bedoeld in art. 3:18 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Reg.R./ Medew.

AM

 

4

Het stellen van een termijn als bedoeld in art. 4.5 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./Coörd./ Reg.R./Medew.

AM

 

5

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in art. 4:5 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./Coörd./ Reg.R./ medewerker Werk, inkomen en zorg/ Consulent WIZ A/ Consulent WIZ B

AM

 

6

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag als bedoeld in art. 4:6 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./Coörd./ Reg.R./ medewerker Werk, inkomen en zorg/ Consulent WIZ A/ Consulent WIZ B

AM

 

7

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen (art. 4:7 en 4:8 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Reg.R./ Medew.

AM

 

8

Besluit om het horen achterwege te laten (art. 4:11 en 4:12 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd.

AM

 

9

Mededeling inzake termijn zoals bedoeld in art. 4:14 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd.

AM

 

10

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen als bedoeld in artikel 4:18 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm.

AM

Na vaststelling, (mondelinge) mededeling hiervan aan bestuursorgaan

11

Het aanwijzen van een toezichthouder in de zin van art. 5:11 Awb

Betreffende B.O.

Nee

 

 

 

Geen mandaat verleend

12

Afgeven legitimatiebewijs toezichthouder (art. 5:12 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm.

AM

 

C.Bezwaar, beroep en andere gerechtelijke procedures (zoals kantonrechter)

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Beslissen op administratieve beroepen kwijtschelding gemeentelijke heffingen(art. 10:3 Awb en art. 231, lid 2, onderdeel a Gemeentewet)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Publiek

AM

Mandaatbesluit college Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert van 24 februari 2015

2

Besluit tot het maken van bezwaar/instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen, instellen cassatie

Betreffende B.O.

Nee

 

 

 

Geen mandaat verleend, noch voor civiele noch voor publiekr. procedures

3

Ondertekenen en indienen van stukken t.b.v. hoor- en rechtszittingen zoals een notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift en overige (proces-)stukken en verzoek tot uitstel van de zitting

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./

Projectm./

manag. Bt. J&G

AM

-portefeuillehouder wordt vooraf geïnformeerd;

-Indien in stukken wordt uitgegaan van volledige handhaving van oorspronkelijke besluit hoeven deze stukken niet voor de ondertekening aan bestuursorgaan ter instemming te worden voorgelegd

4

Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/de gemeente bij bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen.

Betreffende B.O.

Directeur

MG

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Reg.R. en medew. die daartoe in machtiging is aangewezen

MG

Machtiging tot vertegenwoordiging wordt door bestuursorgaan ondertekend. Machtigingen voor de cie. bezwaar worden door Afdm.,/Teaml./Projectm. getekend. In machtiging wordt in ieder geval vermeld om welke zaak het gaat en wie ter zitting zal vertegenwoordigen. Indien er aan de vertegenwoordiging beperkingen zijn verbonden, worden deze in de machtiging beschreven

5

Beslissen op bezwaarschriften mits er niet wordt afgeweken van het advies dat door de commissie bezwaarschriften is uitgebracht

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm. en Coörd. (/Reg.R)

AM

-geldt niet voor bezwaren m.b.t. belastingen of Wet waardering onroerende zaken.

-Voor de gemeente Grave geldt het mandaat alleen voor het beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot bezwaren inzake de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg, mits niet afgeweken wordt van het advies dat door de commissie bezwaarschriften is uitgebracht.

6

Doorzenden bezwaarschrift (art. 6:15 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd. en Reg.R

AM

Voor doorzending vindt overleg plaats met secr. cie. bezwaar

7

Toezenden stukken aan gemachtigde (art. 6:17 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd. en Reg.R

AM

Mandaat heeft geen betrekking voor zover het de verzending van de stukken betreft voor de behandeling tijdens de hoorzitting van de cie. bezwaar

8

Beslissen op verzoek om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter (art. 7:1a Awb)

Betreffende B.O.

Nee

 

Afdm./Teaml.

 

Na overleg met portefeuillehouder

9

Verdaging beslissing op bezwaarschrift en verder uitstel met instemming bezwaarmaker (art. 7:10 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en Medew.

AM

 

10

Afgeven van een machtiging tot het maken van kosten voor het inschakelen van deskundigen door de cie. bezwaar

B&W

Directeur

MG

Afdm.

MG

 

D.Klachten (zoals bedoeld in de Klachtenverordening)

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Versturen ontvangstbevestiging (art. 9:6 Awb en art. 3 en 6 Klachtenregeling)

Betreffende B.O.

Klachten-

Coörd.

AM

--

--

 

2

Verdagen van de termijn voor de afhandeling van klachten (art. 10 lid 2 Klachtenregeling)

Betreffende B.O.

Klachten-

Coörd.

AM

--

--

 

3

Afhandeling van klacht zoals bedoeld in art. 10 lid 2 en 3 van de Klachtenregeling CGM en art. 9:12 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

--

--

Mandaat heeft alleen betrekking op klachten m.b.t. medewerkers.

Geen mandaat als het gaat om klacht m.b.t. bestuurders of directeur.

4

Mededeling dat klacht niet verder wordt behandeld o.b.v. art. 9:5 Awb.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Klachten-

Coörd.

AM

 

E.Wet openbaarheid van bestuur en Wet hergebruik van overheidsinformatie

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Het behandelen van en besluiten over verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd. en Reg.R

AM

Bij de behandeling, beantwoording en besluitvorming m.b.t. deze verzoeken dient altijd een toetsing door een juridisch adviseur plaats te vinden.

Onder behandelen valt ook het verdagen van de beslissing.

2

Het behandelen van en besluiten over verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

Betreffende B.O

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd. en Reg.R

AM

Bij de behandeling, beantwoording en besluitvorming m.b.t. deze verzoeken dient altijd een toetsing door een juridisch adviseur plaats te vinden.

Onder behandelen valt ook het verdagen van de beslissing.

3

Uitoefenen doorzendplicht (art. 4 Wob en artikel 4 Who)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd. en Reg.R

AM

 

F.Wet bescherming persoonsgegevens

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Het doen van een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 27 Wet bescherming persoonsgegevens)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Coörd.

AM

Na overleg met contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Juza

2

Het nemen van besluit ingevolge art. 30 lid 3 of art. 38 lid 2 alsmede een beslissing n.a.v. van de aantekening van verzet als bedoeld in art. 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Coörd.

AM

Na overleg met contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Juza

3

Het informeren van de betrokkene omtrent de verwerking van persoonsgegevens (art. 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Coörd.

AM

Na overleg met contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Juza

4

Het beslissen op verzoeken tot inzage in en correctie van persoonsgegevens (art. 35 en 36 Wet bescherming persoonsgegevens)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Coörd.

AM

Na overleg met contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Juza

5

Het informeren van derden zoals bedoeld in art. 38 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Coörd.

AM

Na overleg met contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Juza

6

Het (laten) verrichten van werkzaamheden ihkv de uitvoering van art. 34a Wet bescherming persoonsgegevens

Betreffende B.O.

Directeur

AM

(plaatsvervangend) CISO

AM

Betreft, onder andere, het melden van een datalek.

7

Het (laten) verrichten van werkzaamheden ihkv de uitvoering van art. 14 Wet bescherming persoonsgegevens alsmede het houden van toezicht hierop

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm. /Teaml. en projectm.

AM

Na overleg met contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Juza

8

Het afsluiten van een overeenkomst of andere rechtshandeling zoals bedoeld in art. 14 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm. /Teaml. en projectm.

AM

Betreft slechts de overeenkomst/rechtshandeling m.b.t. de uitvoering van verwerkingen door de bewerker namens de verantwoordelijke.

Na overleg met contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Juza

G.Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Besluiten inzake de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB), de gemeentelijke besluiten en beleidsregels BIBOB

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm. /Teaml. Ruimte

AM

AM wordt verleend aan afd./ Teaml. Ruimte. waar besluit inhoudelijk betrekking op heeft.

H.Handhaving

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Het doen uitgaan van waarschuwingen voorafgaand aan een vooraankondiging gericht op de naleving van wettelijke voorschriften.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd./Reg.R

AM

 

2

Handhaving: vooraankondiging toepassing bestuurlijke sanctie bij overtreding

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./Coörd./

Reg.R.

AM

-Uitsluitend na overleg met portefeuillehouder.

3

Handhaving: Besluiten om handhavingsmaatregelen te nemen.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml.

AM

-Uitsluitend na overleg met portefeuillehouder.

4

Het beslissen op een verzoek om handhaving.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml.

AM

-Uitsluitend na overleg met portefeuillehouder.

5

Het ten laste brengen van de kosten op de overtreder (art. 5:25 Awb).

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

AM wordt verleend aan cluster waar zaak inhoudelijk betrekking op heeft

6

Het verzegelen conform art. 5:29 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

Directeur, Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd. kunnen, per situatie, een medewerker aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is

7

Verkoop en vernietiging van zaken na toepassing bestuursdwang (art. 5:30 Awb).

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

Directeur, Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd. kunnen, per situatie, een medewerker aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is

I.Subsidie

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Aangaan van of deelnemen aan onderhandelingen omtrent subsidies op ambtelijk niveau met ministerie, provincie etc.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

Directeur, Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd. kunnen, per situatie, een medewerker aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is

2

Aanvragen van (voorschot op) vergoeding en/of subsidie in verband met het werkterrein van betreffende cluster

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

AM wordt verleend aan afdeling/team waar subsidie/vergoeding inhoudelijk betrekking op heeft

3

Voeren correspondentie en verstrekken nadere gegevens m.b.t. ingediende subsidie aanvraag

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

AM wordt verleend aan afdeling/team waar subsidie inhoudelijk betrekking op heeft

4

Indienen van voortgangs- en eindrapportages t.b.v. subsidieverantwoording

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

AM wordt verleend aan afdeling/team waar subsidie inhoudelijk betrekking op heeft

5

Verstrekken van subsidies voor zover overeenkomstig begroting/verordening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm.

AM

 

6

Afwijzen van een subsidieverzoek tot en met een bedrag van € 1500, - voor zover overeenkomstig de begroting/verordening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm.

AM

Bij afwijzing van subsidieverzoek boven € 1500, - geen mandaat verleend

7

Nadere voorschriften e/o verplichtingen in verband met subsidieverlening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm.

AM

 

8

Besluiten m.b.t. landelijke/algemene verzoeken om een financiële bijdrage/fondsenwerving op basis van de gemeentelijke subsidieverordening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm.

AM

Met inachtneming van de geldende beleidsregels

J.Financieel en inkoop

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Betalen (voorschot)nota’s

B&W

Directeur

AM

Medew. team Financiën

AM

Uitvoering na opdracht van budgethouder waarbij deze de voorschriften van de regeling budgethouders in acht dient te nemen

2

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

B&W

Directeur

AM

Medew. team Financiën

AM

 

3

Het opvragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Alle medew.

AM

Hierbij dient het inkoopbeleid in acht te worden genomen.

4

Het (laten) sturen van facturen op basis van geldende regelingen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Budgetbeheerder, Budgethouder en Medew. team Financiën

AM

 

5

Verrichten van (voorbereidende) werkzaamheden (zoals het uitnodigen van partijen) en het voeren van correspondentie m.b.t. (Europese) aanbestedingen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

AM

-Directeur, Afdm./Teaml./ Projectm. en Coörd. kunnen, per situatie, een medewerker aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is

-Procedure dient te voldoen aan het inkoopbeleid.

6

Besluiten m.b.t. de selectie van aannemers/ inschrijvers etc. bij meervoudige onderhandse aanbestedingen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm.

AM

Procedure dient te voldoen aan het inkoopbeleid

7

Besluiten m.b.t. de (voorgenomen) gunning aan aanbieder en het afwijzen van de overige aanbieders bij onderhandse aanbesteding

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm.

AM

Procedure dient te voldoen aan het inkoopbeleid

8

Besluiten m.b.t. de (voorgenomen) gunning aan aanbieder en het afwijzen van de overige aanbieders bij openbare en Europese aanbesteding

B&W

Directeur

AM

Afdm.

AM

Procedure dient te voldoen aan het inkoopbeleid

9

Afsluiten van éénjarige (onderhouds-) contracten voor zover passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget tot een bedrag van € 10.000, -

B&W

Directeur

AM/

VM

Budgethouder/

Budgetbeheerder

AM/VM

VM is verleend om contract te ondertekenen

10

Afsluiten van meerjarige (onderhouds-) contracten voor zover passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget tot een bedrag van € 10.000, - per jaar

B&W

Directeur

AM/

VM

Budgethouder/

Budgetbeheerder

AM/VM

VM is verleend om contract te ondertekenen

11

Afsluiten van meerjarige (onderhouds-) contracten voor zover passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget vanaf een bedrag van € 10.000, - per jaar

B&W

Directeur

AM/

VM

Afdm./Teaml.

AM

VM is verleend om contract te ondertekenen

Conform inkoopbeleid

12

Het doen van inkopen voor zover passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget

B&W

Directeur

AM

Budgethouder/

Budgetbeheerder

AM

-medew. dient budgethouder te zijn;

-financiële verordening, regeling budgethouders en de daarbij behorende regels en het inkoopbeleid moeten in acht worden genomen.

13

Het doen van inkopen voor zover deze niet passen binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget

B&W

Nee

 

 

 

Geen mandaat verleend

14

Het doen van bestellingen voor zover passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget

B&W

Directeur

AM

Budgethouder,

Budgetbeheerder

AM

-er is sprake van bestellen als er inkoopafspraken gemaakt zijn;

-medew. dient budgethouder te zijn;

-financiële verordening, regeling budgethouders en de daarbij behorende regels en het inkoopbeleid moeten in acht worden genomen;

-voor zover budgethouder AM heeft, kan hij/zij het daadwerkelijk plaatsen van de bestellingen overdragen aan een daartoe door hem/haar aangewezen persoon.

15

Het doen van bestellingen voor zover deze niet passen binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget

B&W

Nee

 

 

 

Geen mandaat verleend

16

Besluiten over meerwerk op gegunde opdracht tot € 10.000, - passend binnen krediet

B&W

Directeur

AM

Budgethouder,

Budgetbeheerder

AM

geen AM indien bedrag niet past binnen krediet

17

Besluiten over meerwerk op gegunde opdracht tot € 50.000, - passend binnen krediet

B&W

Directeur

AM

Budgethouder, Budgetbeheerder

 

-portefeuillehouder dient geïnformeerd te worden;

-bij bedragen boven € 50.000, - geen AM;

-geen AM indien bedrag niet past binnen het krediet

18

Besluiten inzake wijzigen bestekposten tot € 10.000, - passend binnen krediet

B&W

Directeur

AM

Budgethouder,

Budgetbeheerder

AM

geen AM indien bedrag niet past binnen krediet

19

Besluiten inzake wijzigen bestekposten tot

€ 50.000, - passend binnen krediet

B&W

Directeur

AM

Budgethouder, Budgetbeheerder

AM

-portefeuillehouder dient geïnformeerd te worden;

-bij bedragen boven € 50.000, - geen AM;

-geen AM indien bedrag niet past binnen het krediet

20

Het tekenen voor het in ontvangst nemen van afgeleverde goederen

B&W

Directeur

MG

Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd.

MG

-Directeur, Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd. kunnen, per situatie, een medew. aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is

21

Besluiten m.b.t. het goedkeuren van werken/werkzaamheden (zoals proces verbaal van oplevering)

B&W

Directeur

AM

Toezichth./

directievoerder van het betreffende project

AM

 

22

Besluiten die leiden tot afwijking van het aanbestedings- en inkoopbeleid

B&W

Nee

 

 

 

Geen mandaat verleend

23

Uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

24

Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

25

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

26

Bankcondities en tarieven afspreken

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

27

Afsluiten van kredietfaciliteiten

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

28

Aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgesteld in de treasuryparagraaf

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

29

Aantrekken van gelden zoals vastgelegd in de financiële verordening (art. 10)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

30

Uitzetten van gelden zoals vastgesteld in de financiële verordening (art. 10)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

31

Beleggen in garantieproducten

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

32

Verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

-Met inachtneming van art. 169 lid 4 Gemeentewet

33

Garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

 

-Autorisatie met ten minste 2 handtekeningen (vier ogen principe)

-Met inachtneming van art. 169 lid 4 Gemeentewet

34

Versturen en ondertekenen aanbiedingsbrief SISA

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

 

35

Versturen en ondertekenen verklaring lv3 bij kwartaalrapportage

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en medew. Team Financiën

AM

 

K.Burgerzaken

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Uitvoering van taken ingevolge de Paspoortwet, Besluit Paspoortgelden en uitvoeringsregelingen

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

 

2

Uitvoering taken ingevolge de Rijbewijzen-wet, Wegenverkeersreglement m.b.t. afgifte van rijbewijzen

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

Geen ondermandaat aan (publieks-) medew. v.w.b. weigering

3

Advisering inzake verklaringen omtrent gedrag

Burgemeester

--

--

--

--

Advies wordt elektronisch verzonden uit naam burgemeester

4

Uitvoering Kieswet en Kiesbesluit, uitvoering Wet raadgevend referendum en Besluit raadgevend referendum

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

Veel taken zijn in Kieswetgeving neergelegd bij centraal stembureau of hoofd stembureau en deze worden niet gemandateerd

5

Behandeling verzoeken tot optie en naturalisatie en de advisering hierover (Rijkswet op het Nederlanderschap)

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

 

6

Behandeling verzoeken o.g.v. Vreemdelingenwet 2000

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

 

7

Uitvoering Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

Geen (onder-)mandaat aan (publieks-) medew. v.w.b. opdracht geven/weigeren tot zorg dragen lijkschouwing en –bezorging op grond van art. 21 lid 1 Wet op de lijkbezorging

8

Uitvoering Wet basisregistratie personen (Wet brp) alsmede de uitvoering van de daarbij behorende nadere regelgeving zoals verordeningen en beleidsregels tenzij in de nadere regelgeving bepalingen over mandaat zijn opgenomen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

Verlenen van AM m.b.t. het gebruik van (persoons-)gegevens voor uitvoering van opgedragen taken conform de geldende autorisatietabel en/of verordening is tevens mogelijk aan alle medewerkers in dienst of ten diensten van CGM die een autorisatieformulier daarvoor hebben ondertekend.

9

Aanwijzing m.b.t. de verstrekking van gegevens zoals bedoeld in art. 1 Regeling en verstrekkingen BRP 2014

B&W

Afdm. Publiek

AM

 

 

 

10

Afnemen verklaringen onder ede

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

 

11

Het benoemen en ontslaan van ambt. BS en buitengewoon ambt. BS

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml.

AM

Mandaat betreft alleen het benoemen van een buitengewoon ambt. BS voor de duur van 1 dag. Alle overige benoemingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

12

Beslissen over en afgeven van Attestatie de vita (art. 1:19k Burgerlijk Wetboek)

Ambt. BS

 

 

 

 

 

13

Toekennen burgerservicenummer (art. 8 en 9 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) en het verschaffen van inlichtingen (art. 5 voornoemde wet)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

 

14

Waarmerken kopieën/documenten

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml. Coörd. en (publieks-) medew. burgerzaken

AM

 

15

Aanwijzen éénmalige trouwlocatie

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml.

AM

 

L.APV/Bijzondere wetten

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Verdagingsbesluit o.b.v. APV

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

2

Besluiten m.b.t. indienen aanvraag zoals opgenomen in de APV

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

3

Besluiten inzake het verbinden van voorschriften en beperkingen aan krachtens de APV te verlenen vergunningen of ontheffingen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

4

Besluiten inzake het intrekken of wijzigen van een vergunning, ontheffing of vrijstelling

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

5

Aannemen kennisgeving m.b.t. betoging openbare plaats en besluit inzake verkorten termijn voor indienen kennisgeving

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./ Coörd. en

Publieksmedew. APV/Wabo

AM

 

6

Besluiten m.b.t. verspreiden gedrukte stukken

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

7

Besluiten m.b.t. straatartiest e.d.

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

8

Besluiten m.b.t. voorwerpen op of aan de weg

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

9

Besluiten m.b.t. aanleggen, beschadigen en veranderen wegen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

10

Besluiten m.b.t. maken of veranderen uitweg

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

11

Besluiten m.b.t. ontheffing objecten onder hoogspanningsleiding

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

12

Besluiten m.b.t. een vergunning/melding voor het houden van een evenement

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

13

Besluit inzake vrijstelling of inzake verbinden voorschriften m.b.t. een evenement

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

14

Besluiten m.b.t. een exploitatievergunning

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

15

Besluiten inzake afwijking sluitingstijden horeca en openbare inrichtingen o.b.v. de APV

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

16

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. zwarte lijst bezoekers openbare inrichting

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

17

In ontvangst nemen kennisgeving exploitatie nachtverblijf o.b.v. de APV

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./

Coörd./ Reg.R en.

Publieksmedew. APV/Wabo

AM

 

18

Vaststellen model nachtregister o.b.v. APV

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

19

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. betreden gesloten woning of lokaal

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

20

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het plakken en kladden

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

21

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het betreden van plantsoenen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

22

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. overlast van skateboarden, skeelers e.d.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

23

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. een verblijfsontzegging

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

24

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. bedelarij

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

25

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. verboden drankgebruik

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

26

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het stallen van (brom-)fietsen e.d.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

27

Aanwijzing inzake overlast (brom-)fiets

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

28

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. loslopende honden dan wel m.b.t. verontreiniging door honden

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

29

Bekendmaking o.b.v. de APV m.b.t. gevaarlijke honden

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

30

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het houden van hinderlijke of schadelijke dieren, het houden van duiven of bijen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

31

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. rupsen en rupsennesten

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

32

Waarmerken en verstrekken van een register als bedoeld in art. 437 WvSR en de APV

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

Publieksmedew. APV/Wabo

AM

 

33

Verlenen vrijstelling m.b.t. verkoopregister

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

34

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. vuurwerk

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

35

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. bestuurlijke ophouding

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm

AM

 

36

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. veiligheidsrisicogebieden

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm

AM

 

37

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. cameratoezicht

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm

AM

 

38

Besluiten m.b.t. de vergunning inzake seksinrichting

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm

AM

 

39

Besluiten m.b.t. het stellen van nadere regels over de uitoefening van bevoegdheden inzake seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd. en Reg.R

AM

 

40

Besluiten m.b.t. het sluitingsuur/(tijdelijke) sluiting seksinrichting

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm

AM

 

41

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. sekswinkels

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm

AM

 

42

Besluiten inzake tentoonstellen e.d. erotisch-pornografische goederen etc.

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

43

Verdagingsbesluit m.b.t. beslistermijn aanvraag vergunning seksinrichting

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

44

Besluiten m.b.t. beheer seksinrichting

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

45

Besluiten m.b.t. het aanwijzen van collectieve

festiviteiten o.b.v. de APV (geluidsnorm)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

46

Besluiten m.b.t. incidentele festiviteiten o.b.v. de APV (geluidsnorm)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

47

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. onversterkte muziek of overige geluidhinder

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

48

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. overige hinder

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

49

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. straatvegen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

50

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. opslag voertuigen e.d.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

51

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

52

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het parkeren van voertuigen van een autobedrijf e.d.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

53

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het parkeren van voertuigen t.b.v. de verkoop

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

54

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het parkeren van voertuigen voor recreatie, aanhangwagens e.d., het parkeren van reclamevoertuigen en het parkeren van grote voertuigen.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

55

Besluiten o.b.v. de APV inzake aantasting van groenvoorzieningen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

56

Besluiten o.b.v. de APV inzake de overlast van (brom-)fietsen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

57

Besluiten o.b.v. de APV inzake de inzameling van geld of goederen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

58

Besluiten o.b.v. de APV inzake het venten van gedrukte stukken in relatie tot de vrijheid van meningsuiting

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

59

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. standplaatsen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

60

Besluiten m.b.t. snuffelmarkten

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

61

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. voorwerken op, in of boven openbaar water

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

62

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. (het aanwijzen van) ligplaatsen woonschepen en overige vaartuigen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

63

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. crossterreinen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

64

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het beperken van verkeer in natuurgebieden

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

65

Besluiten o.b.v. de APV m.b.t. het verbranden van afvalstoffen/het stoken van vuur

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

66

Besluiten o.b.t. de APV m.b.t. plaatsen voor verstrooiing van as

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

67

Huurovereenkomst inzake het gebruiken van grond als standplaats

Burgemeester

Directeur

VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

VM

Gebaseerd op art. 171 Gemeentewet

68

Voeren overleg als bedoeld in art. 35 lid 2 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en publieks-medew. APV/Wabo

AM

 

69

In ontvangst nemen melding als bedoeld in art. 35 lid 3 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en publieks-medew. APV/Wabo

AM

 

70

Ontheffing op basis van artikel 3 of 4 Zondagswet

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

71

Aanstellen van verkeersregelaars (art. 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

72

Besluit tot het, onder nadere voorwaarden/

voorschriften, verlenen van een vergunning ex art. 3 Drank- en Horecawet en het verbinden van voorwaarden en beperkingen aan de vergunning m.b.t. paracommercialisme (art. 4 Drank- en Horecawet)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

73

Besluiten inzake het weigeren van een vergunning ex art. 3 Drank- en Horecawet

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

74

Ontzeggen bevoegdheid verkoop zwak-alcoholhoudende drank o.b.v. art. 19a lid 1 Drank- en Horecawet

Burgemeester

 

 

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

 

Geen mandaat

75

Verbinden van voorschriften aan een vergunning o.b.v. art. 25a, lid 2 Drank- en Horecawet en art. 2:34a APV

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

76

Vermelden of wijzigen van leidinggevenden en maken of wijzigen aantekening in aanhangsel bij vergunning o.b.v. art. 29 lid 2 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

77

Besluit inzake het wijzigen van een vergunning o.b.v. art. 30 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

78

Weigeren van wijzigingen in een aanhangsel bij de vergunning (art. 30a lid 5 Drank- en Horecawet)

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

79

Besluit tot intrekken van een vergunning o.b.v. art. 31 Drank- en Horecawet

Burgemeester

 

 

 

 

Geen mandaat

80

Schorsen van een vergunning o.b.v. art. 32 lid 1 Drank- en Horecawet

Burgemeester

 

 

 

 

Geen mandaat

81

Besluiten inz. art. 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

82

Ontzeggen toegang tot ruimte o.b.v. art. 36 Drank- en Horecawet

Burgemeester

 

 

 

 

Geen mandaat

83

Machtiging tot het doen van aanvragen om inlichtingen (i.h.k.v. Drank en Horeca) o.b.v. art. 9 tot en met 13 Wet Justitiële Gegevens

Betreffende B.O.

Zie machtiging

MG

--

--

Alleen medew. die specifiek genoemd zijn in machtiging, zijn bevoegd.

84

Besluit tot het verlenen/wijzigen en intrekken van een loterijvergunning en kleine kansspelen (art. 3 lid 1 en art. 7c van de Wet op de Kansspelen)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

85

Besluit inzake het weigeren van een loterijvergunning en kleine kansspelen (art. 3 lid 1 en art. 7c van de Wet op de Kansspelen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

86

Besluiten art. 30b Wet op de Kansspelen

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

87

Besluiten over bevoegdheden welke voortvloeien uit de Marktverordening

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

88

Verlenen/weigeren/intrekken en wijzigen van ontheffing o.b.v. Winkeltijdenwet en/of de verordening m.b.t. de Winkeltijden

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

89

Besluiten inzake aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Art 49 BABW, regeling gehandicaptenparkeerkaart

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

90

Besluiten o.b.v. de Wet op de Dierenbescherming

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

91

Aanstelling tot verkeersbrigadier (art. 58 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 3 van de Regeling verkeersbrigadiers)

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

92

Vervallen verklaren aanstelling tot verkeersbrigadier (art. 58 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 8 van de Regeling verkeersbrigadiers)

Burgemeester

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

93

Besluiten over bevoegdheden welke voortvloeien uit de wegsleepverordening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

94

Besluiten over bevoegdheden welke voortvloeien uit de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd en Reg.R

AM

 

M.Facilitaire zaken

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Correspondentie m.b.t. de bouw, verbetering en het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

2

Besluiten tot (incidentele) verhuur gemeentelijke (sport)accommodaties aan derden (art. 108 jo 160, eerste lid, sub e Gemeentewet)

B&W

Directeur

AM/VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

Accommodatie-beheerder

AM/VM

Betreft mandaat tot besluit tot (geen) verhuur en volmacht v.w.b. de huurovereenkomst.

3

Ondertekenen bruikleenovereenkomst bij het beschikbaar stellen van mobiele apparatuur

Dagelijks Bestuur CGM

Directeur

VM

Afdm./Teaml.

VM

-Uitgifte o.b.v. beleid mobiele apparatuur van 26 januari 2015;

-Afdm./Teaml. kan medew. aanwijzen die gemachtigd is ovk. te ondertekenen.

N.Verzekeringen, aansprakelijkheid en juridische zaken

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Aangaan nieuwe verzekeringen en het wijzigen van verzekeringspolissen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

OM

 

2

Uitvoering lopende verzekeringen (waaronder herziening voorwaarden gesloten contracten)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

OM

 

3

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen door derden i.v.m. door gemeente

(-personeel) toegebrachte schade

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

AM ondermandaat tot een bedrag van € 2.500, -

O.Bestuurssecretariaat

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Voeren correspondentie vooruitlopende op een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding (art. 9 Reglement op de Orde Nederlandse Leeuw en Orde van Oranje-Nassau)

Burgemeester

Directeur

AM

Medew. bestuurssecr.

AM

 

2

Het opvragen van justitiële inlichtingen t.b.v. Koninklijke onderscheidingen (Wet justitiële gegevens en strafvordering/Besluit justitiële gegevens)

Burgemeester

Directeur

MG

Medew. bestuurssecr.

MG

MG alleen voor zover de inlichtingen nodig zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding

3

Voeren correspondentie inzake felicitatie voor jubilerend echtpaar/persoon

Burgemeester

Directeur

AM

Medew. bestuurssecr.

AM

 

4

Verzoeken tot het voeren van het gemeentewapen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

P.Communicatie en voorlichting

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Organiseren van inspraak-/informatie-/ voorlichtingsbijeenkomsten en ontvangsten door of namens het gemeentebestuur

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd.

beleidsadviseur communicatie,

communicatieadviseur (online), webmaster,

communicatie-medew.

AM

-Directeur, Afdm./Teaml./ Projectm. en Coörd. Kunnen,

per situatie, een medewerker aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is.

-uitnodigingen opstellen in overleg met portefeuillehouder.

2

Maken en verspreiden van voorlichtingsmateriaal

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd.

beleidsadviseur communicatie,

communicatieadviseur (online), webmaster,

communicatie-medew.

AM

-Directeur, Afdm./Teaml./ Projectm. en Coörd. Kunnen,

per situatie, een medewerker aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is.

3

Verstrekken van inlichtingen o.a. aan de pers, het verspreiden van (pers-)berichten en het aanleveren van publicaties/bekendmakingen (al dan niet in digital vorm)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd.

beleidsadviseur communicatie,

communicatieadviseur (online), webmaster,

communicatie-medew.

AM

 

Q.Omgevingsrecht en aanverwante regelingen

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Voorbereiden en nemen van besluiten als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor zover hierover in dit register verder geen specifieke bepalingen zijn opgenomen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

2

Besluiten tot het verlenen van een omgevingsvergunning (hfd. 2 Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

3

Besluiten tot het weigeren en intrekken (al dan niet op verzoek van vergunninghouder) van een omgevingsvergunning (art. 2.10 – 2.21, 2.29- 2.33a en 3.23 Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

4

Besluiten inzake tijdelijke omgevingsvergunningen als bedoeld in hfd. 2 Wabo (art. 2.23 Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

5

Besluiten inzake het wijzigen van verleende omgevingsvergunningen als bedoeld in hfd. 2 Wabo (art. 2.29 -2.33a Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

6

Aanvragen van advies resp. een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in hfd. 2 Wabo (art. 2.26 -2.28 Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

7

Besluiten m.b.t. het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in hfd. 3 Wabo (art. 3.3 – 3.6 Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

8

Het doen van een kennisgeving van een van rechtswege verleende vergunning (art. 3:9 lid

3 en 4 Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

9

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag (art. 3.18 Wabo)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

10

Het voeren van correspondentie, het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen, advies en bijzondere bestuurlijke verplichtingen (hfd. 6 Besluit omgevingsrecht)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

11

Het besluit om een vergunning direct in werking te laten treden o.b.v. art. 6.2 Wabo.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

12

Het herzien en vervangen van aangewezen normen en richtlijnen zoals bedoeld in art. 10.6 van de Bouwverordening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

13

Afhandeling verzoek vooroverleg/ beantwoorden van vraag of, op basis van een schetsplan nader uit te werken plan, een (omgevings-)vergunning kan worden verkregen/mededelen dat geen vergunning nodig is/verstrekken informatie bestemmingsplan of aanverwante regelingen.

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

14

Voorbereiden en nemen van besluiten op basis van de Monumentenverordening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

15

Uitvoering van bevoegdheden en het nemen van besluiten op basis van de Monumentenwet

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

16

Uitvoering van bevoegdheden en het nemen van besluiten op basis van de Afvalstoffenverordening

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

17

De behandeling en besluitvorming m.b.t. ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10:63 lid 2 Wet milieubeheer)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

18

De behandeling en besluitvorming m.b.t. ontheffing ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

19

Stilleggen werkzaamheden zoals bedoeld in art. 5.17 Wabo

Betreffende B.O.

Nee

 

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

 

Mondelinge bevel tot stoplegging wordt gedaan door toezichthouder

20

Het nemen van een besluit tot het (niet) vaststellen hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder inclusief de bijbehorende handelingen zoals het afgeven van een verklaring van eensluidendheid en het inschrijven in de openbare registers

Betreffende

B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

21

Correspondentie m.b.t. woninggereedmeldingen en bewoningsverklaringen i.h.k.v. premietoekenningen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

22

Uitvoering Verordeningen m.b.t. straatnaamgeving en huisnummering

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

23

Verlenen ontheffing o.b.v. art. 7 lid 1 verordening mobiliteitsfonds v.w.b. vloeroppervlakte

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

 

Geen mandaat v.w.b. ontheffing storting mobiliteitsfonds (art. 7 lid 3 verordening)

24

Besluiten inzake de Garantieregeling inzameling oud papier (uitvoering garantieregeling inzameling oud papier)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

25

Behandeling van meldingen in het kader van de Wet milieubeheer

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

26

Het nemen van besluiten op basis van hfdst. 7 Wet milieubeheer (Milieueffectrapportage)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

27

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkbp): de bevoegdheid de in het register op te nemen documenten te toetsen aan de algemene en bijzondere inschrijvingsvereisten

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

28

Wkpb: de opdracht toe te zien dat geen wijzigingen worden doorgevoerd in de Wkpb-registratie als daar geen authentiek document aan ten grondslag ligt

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

29

Wkpb: de bevoegdheid en in het geval van een daartoe strekkend signaal van een afnemer de plicht om de inhoudelijk beheerder(s) aan te zetten tot het doen van een onderzoek naar de juistheid van de opgenomen gegevens.

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

30

Wkpb: de bevoegdheid tot het aanbrengen van wijzigingen in de registratie o.b.v. in een document neergelegde resultaten van een ambtshalve onderzoek naar mogelijke onjuistheden in de registratie

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

31

Wkpb: de bevoegdheid tot het opmaken en inschrijven van een vervallenverklaring, in zoverre deze vervallenverklaring niet bij besluit van B&W of gemeenteraad wordt vastgesteld

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

32

Wkpb: de plicht te bevorderen dat documenten die voor besluitvorming worden voorgelegd al zoveel mogelijk aan de inschrijvingsvereisten voldoen;

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

33

Wkpb: het uitgeven van identificatienummers en inschrijfnummers

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

34

Wkpb: het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

35

Wkpb: het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

36

Wkpb; het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

37

Wkpb: het verstrekken van een bewijs van inschrijving aan de inhoudelijk beheerders(s)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

38

Wkpb: het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd;

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

39

Wkpb: het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksel uit het register en de registratie

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

40

Wkpb: het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op grond van de lijst uit het aanwijzingsbesluit Wkpb op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

41

Wkpb: het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

42

Wkpb: het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd./ Reg.R

en Wkpb Registrator en diens plaatsvervanger

AM

 

43

Uitvoering Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

 

 

 

 

Zie apart mandaatbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen 2014

44

Behandeling van en besluitvorming over een vergunning o.b.v. art. 15 Leegstandswet

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

45

Nemen selectiebesluit Archeologie

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

46

Uitvoering subsidieverordening gemeentelijke monumenten voor zover passend binnen verordening en begroting

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Coörd en Reg.R

AM

 

47

Nemen van besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie

Betreffende B.O.

Nee

 

 

 

Geen mandaat verleend

48

Aangaan planschadeovereenkomsten

B&W

Directeur

AM/

VM

Afdm/Teaml./

Coörd en Reg.R

 

Mandaat is niet van toepassing op besluit op planschadeverzoek

R.Werken en openbare ruimte

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

De voorbereiding, besluitvorming en uitvoering en alle zaken die daar betrekking of verband mee hebben op de werkzaamheden m.b.t. het onderhoud aan wegen, rioleringen, verlichting, speelwerktuigen, openbaar groen (bomen) en sloten en waterlopen e.d.

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

2

Het behandelen van klachten over de onderhoudstoestand van wegen en trottoirs, straatverlichting, verkeersvoorzieningen, wegmeubilair en groenvoorzieningen

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

3

Het door derden laten uitvoeren van ongediertebestrijding zoals ratten, wespen en eikenprocessierupsen

B&W

Directeur

AM

Opzichter team wijkbeheer

AM

 

4

Besluiten tot de verkoop van oude materialen

Burgemeester

Directeur

VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

VM

 

5

Besluiten m.b.t. tot het (niet) geven van toestemming voor aansluiting op gemeenteriool

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

6

Besluiten m.b.t. het (niet) geven van toestemming voor het leggen van kabels en leidingen door nutsbedrijven in openbaar eigendom en in uitvoering zijnde bestemmingsplannen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

7

Besluiten m.b.t. het (niet) geven van toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in bestaande woon-werkomgeving

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

8

Besluiten inzake (de weigering van) de aanleg van (verlaagde) inritten

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

9

Besluiten inzake (de weigering van) het leggen/ vervangen van dammen en duikers

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

10

Het (weigering van een verzoek tot het) nemen van tijdelijke verkeersbesluiten

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

11

Het (weigering van een verzoek tot het) nemen van permanente verkeersbesluiten

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

12

Besluiten m.b.t. het (niet) beschikbaar stellen van dranghekken en andere gemeentelijke materialen

B&W

Directeur

AM

Opzichter team wijkbeheer

AM

 

13

Uitvoering wegenverkeersreglement/

voertuigenbesluit

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

14

Ontheffing verlenen op grond van artikel 138 RVV (parkeerverbod, inrijverbod, voetgangersgebied)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

15

Verzoek om ontheffingen op grond van art 148 Wegenverkeerswet

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

16

Ontheffing verkeersregelingen (art. 149 Wegenverkeerswet jo art. 87 RVV 1990 )

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

17

Verzoek aanleggen gehandicaptenparkeerplaats o.b.v. RVV 1997 incl. opheffing hiervan

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

18

Het beslissen op verzoeken tot geringe wijzigingen van alle op het beleidsterrein betrekking hebbende onderwerpen zoals verplaatsen van een lichtmast, veranderen van inrichting openbare ruimte, plaatsen van paaltjes, prullenbakken e.d.

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

19

Het uitvoeren van de telecommunicatieverordening

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

20

Aanvragen en afwikkelen kentekenbewijzen deel III en RDW t.b.v. rollend materieel

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

medew. team wijkbeheer

AM

 

21

Aanbieden voertuig ter keuring RDW

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en medew. team wijkbeheer

AM

 

22

Verlenen ontheffing/ toestemming voor zover het verzoek buiten beslisruimte van de RDW valt

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en medew. afd. Werken

AM

 

23

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten: machtiging aan contactpersoon om voor graafberichten en oriëntatiebezoeken aan de informatie-uitwisseling op grond van de WION deel te nemen

B&W

Directeur

MG

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en medew. afd. Werken

MG

Voor zover het gaat om calamiteiten en mits er geen sprake is van doorkruising van de afspraken zoals vastgesteld in het rampenplan, wordt het nummer van de storingsdienst van de riolering doorgegeven en wordt de op dat moment daarvoor in dienst zijnde persoon gemachtigd om in dit kader aan de informatie-uitwisseling op grond van de WION deel te nemen.

24

Beheer van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en verwerking van de was-wordt leveringen van de Stichting GBKN-zuid

B&W

Directeur

MG

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

MG

 

25

Verplichting opleggen tot een herplant en/of instandhoudingsplicht o.b.v. de Bomenverordening

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

26

Besluiten inzake het al dan niet toekennen bijdrage beschermde bomen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

27

Besluiten inzake het al dan niet toekennen parkeerontheffing blauwe zone

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

S.Maatschappelijke ontwikkeling, sociaal en ruimtelijk beleid

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Het beslissen op aanvragen tot registratie op grond van de Wet Kinderopvang

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

2

Het uitvoeren van bevoegdheden o.b.v. de verordening leerlingenvervoer

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

3

Sluiten van raamovk. met aanbieders van trajecten i.h.k.v. de Wet werk en bijstand, WI en schuldhulpverlening of enige andere regeling of gemeentelijke taak op het gebied van sociale zekerheid.

B&W

Directeur

VM

Afdm./Teaml./

Coörd.

VM

 

4

Voeren van onderhandelingen t.b.v. het sluiten van raamovk. met aanbieders van trajecten alsmede het uitoefenen van het toezicht op de naleving van raamovk.

B&W

Directeur

VM

Afdm./Teaml./

Coörd.

VM

 

5

Mandaat m.b.t. vertegenwoordiging van gemeente in Vereniging van Eigenaren

Burgemeester

Directeur

AM/VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd/

Vastgoedreg.

 

Directeur, Afdm./Teaml./

Projectm. en Coörd. kunnen, per situatie, een medew. aanwijzen die met deze werkzaamheden belast is.

6

Het uitvoeren van bevoegdheden o.b.v. het Besluit Woninggebonden subsidies

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

7

Het uitvoeren van bevoegdheden o.b.v. de beleidsregels inzake aanvragen voor en toewijzen van kavels

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

8

Het beslissen op aanvragen voor optie bouwterrein (niet zijnde woningbouwkavel)

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en bedrijfscontactfunctionaris

AM

 

9

Besluiten m.b.t. het (niet) verlenen van opties op woningbouwkavels in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

10

Besluiten m.b.t. de verkoop (of weigering daarvan) van bouwkavels ter uitvoering van bestemmingsplannen en de ondertekening van overeenkomsten dienaangaande.

Betreffende B.O.

Directeur

AM en VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM en VM

Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Financieel mandaat dient in acht te worden genomen.

11

Besluiten inzake het (niet) verkopen van groenstroken en de ondertekening van overeenkomsten dienaangaande.

Betreffende B.O.

Directeur

AM en VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM en VM

Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Financieel mandaat dient in acht te worden

genomen.

12

Besluiten inzake (weigering van) de aankoop, verkoop, ruiling, huur en verhuur van onroerende goederen en (weigering van) ontheffing van de verkoopbepalingen, vestigen van zakelijke/beperkte rechten (o. a. recht van overpad, recht van opstal) en de ondertekening van overeenkomsten dienaangaande.

Betreffende B.O.

Directeur

AM en VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

Vastgoedreg.

AM en VM

Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Financieel mandaat dient in acht te worden genomen.

13

Besluiten inzake het (niet) tijdelijk in gebruik geven van openbare grond en de ondertekening van overeenkomsten dienaangaande.

Betreffende B.O.

Directeur

AM en VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM en VM

Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Financieel mandaat dient in acht te worden genomen.

14

Verlenen goedkeuring m.b.t. huurovk (bijv. geven toestemming aan huurder om opstal te plaatsen)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

Vastgoedreg.

AM

 

15

Uitvoeren van administratieve handelingen (correspondentie, overleg, inwinnen gegevens) i.v.m. koop, verkoop en ruiling van onroerende zaken

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

Vastgoedreg. medew.

AM

 

16

Administratieve handelingen (correspondentie, overleg, inwinnen gegevens) in onteigeningszaken

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en medew.

AM

 

17

Informatieverstrekking over grondverwerving en inzake grondexploitatie

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

en medew.

AM

 

18

Besluiten inzake (weigering tot) verpachting en de ondertekening van overeenkomsten dienaangaande.

Betreffende B.O.

Directeur

AM en VM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM en VM

Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Financieel

mandaat dient in acht te worden genomen.

19

Besluiten inzake het (niet) toewijzen van een starterslening o.b.v. de Verordening VROM Starterslening

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

20

Besluiten inzake het (niet) intrekken van een starterslening o.b.v. de Verordening VROM Starterslening

B&W

Directeur

AM

Afdm./Teaml./

Projectm./Coörd

AM

 

21

Uitoefenen van de bevoegdheid tot het elektronisch waarmerken en publiceren van WRO-instrumenten conform artikel 1.2.1 lid 1 en artikel 1.2.2. lid 2 Bro en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. en medew.

AM

 

T.Werk inkomen zorg

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Het nemen van besluiten t.a.v. belanghebbenden ter uitvoering van de Participatiewet (PW) inclusief het Bbz en de daarop gebaseerde verordeningen, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen, doch met uitzondering van het beslissen op bezwaar

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent werk, inkomen en zorg A, Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep, financieel administratief medewerker uitkerings-administratie

AM

Het mandaat aan de financieel administratief medewerkers uitkeringsadministratie is niet van toepassing op het beslissen op een aanvraag noch op belastende besluiten zoals intrekking, terugvordering, afstemming en boete maar is beperkt tot het nemen van eenvoudige besluiten w.o. beëindiging uitkering op verzoek van klant, wijziging gezinssamenstelling, reiskosten en kinderopvang uit werkdeel.

Besluiten die genomen worden door een financieel administratief medewerker uitkerings-administratie, dienen zichtbaar geaccordeerd te worden door een consulent Werk, inkomen en zorg A dan wel Kwaliteitsmedewerker bezwaar en beroep

2

Het uitoefenen van verhaal op de onderhoudsplichtige

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, medewerker terugvordering en verhaal, medewerker Werk inkomen en zorg, Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep

AM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen.

3

Het nemen van besluiten ten aanzien van belanghebbenden ter uitvoering van de Wet inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Wet IOAW) met uitzondering van het beslissen op bezwaar

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent werk, inkomen en zorg A, Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep

AM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen.

4

Het nemen van besluiten t.a.v. de belanghebbenden ter uitvoering van de Wet voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Wet IOAZ) met uitzondering van het beslissen op bezwaar.

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent werk, inkomen en zorg A, Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep

AM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen.

5

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de daarop gebaseerde verordeningen en uitvoeringsbesluiten m.u.v. het beslissen op bezwaar.

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent werk, inkomen en zorg A en Consulent werk, inkomen en zorg B, Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep

AM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen.

Besluiten genomen door een consulent Werk, inkomen en zorg B, dienen zichtbaar geaccordeerd te worden dooreen Consulent Werk en Inkomen en Zorg A dan wel Kwaliteitsmedewerker/ bezwaar en beroep.

6

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Participatiewet (PW) voor zover het bijzondere bijstand betreft, het lokale minimabeleid waaronder de uitvoering van de Reductieregeling m.u.v. het beslissen op bezwaar.

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Medewerker Werk inkomen en zorg, Financieel administratief medewerker uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep

AM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen.

Besluiten genomen door een consulent Werk, inkomen en zorg B, dienen zichtbaar geaccordeerd te worden dooreen Consulent Werk en Inkomen en Zorg A. De besluiten van de Financieel administratief medewerker uitkeringsadministratie hebben alleen betrekking op de bijzondere bijstand voor kinderopvang.

7

Het sluiten van individuele overeenkomsten inzake een traject voor een belanghebbende op grond van de Wet werk en bijstand of enige andere regeling of gemeentelijke taak

Betreffende B.O.

Directeur

AM en

VM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent Werk, inkomen en zorg A

AM en VM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen. Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Het financieel mandaat dient in acht te worden genomen.

8

Het geven van een opdracht tot het leveren van diensten, hulpmiddelen en het uitvoeren van woningaanpassingen voor zover dit op een besluit in het kader van de WMO is gebaseerd.

Betreffende B.O.

Directeur

AM en

VM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent Werk, inkomen en zorg A

AM en VM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen. Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Het financieel mandaat dient in acht te worden genomen.

9

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Wet inburgering (WI).

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent Werk, inkomen en zorg A, Kwaliteitsmedewerker / bezwaar en beroep

AM

Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen.

10

Het uitvoering geven aan de Verordening leerlingenvervoer en de Beleidsregels leerlingenvervoer

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent Werk, inkomen en zorg B

AM

 

11

Het machtigen t.b.v. overdracht van uitkeringen of andere inkomsten en het doen uitgaan van verrekeningsbrieven aan derden

B&W

Directeur

MG

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg,

medewerker terugvordering en verhaal, medewerker Werk, inkomen en zorg, financieel administratief medewerker uitkeringsadministratie

MG

 

12

Het inschakelen van deurwaarders en inningsbureaus

B&W

Directeur

VM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg,

medewerker terugvordering en verhaal, medewerker Werk, inkomen en zorg.

VM

 

13

Vereenvoudigd derdenbeslag

B&W

Directeur

VM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg,

medewerker terugvordering en verhaal, medewerker Werk, inkomen en zorg.

VM

 

14

Uitvaardigen dwangbevel

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg,

medewerker terugvordering en verhaal, medewerker Werk, inkomen en zorg.

AM

 

15

Het sluiten van service-niveau overeenkomsten met andere bestuursorganen in de keten voor werk en inkomen

Betreffende B.O.

Directeur

AM en

VM

Afdm., Teaml.

AM en VM

Mandaat onder voorwaarde dat vooraf instemming wordt gegeven door portefeuillehouder. Mandaat v.w.b. het besluit tot aangaan van de overeenkomst, volmacht v.w.b. het ondertekenen van de overeenkomst. Financieel mandaat dient in acht te worden genomen.

16

Het besluiten tot het starten van een onderzoek door de sociale recherche en het doen van aangifte bij Justitie van valsheid in geschrifte ter zake van de sociale zekerheidswetgeving

B&W

Directeur

AM

Afdm., Teaml. Coörd. Werk en Inkomen, Coörd. Zorg, Consulent Werk, inkomen en zorg A

 

Consulent neemt besluit na overleg met en instemming van Coörd.

U.Jeugdhulp

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Maken van beoordelingen (m.b.t. afwijzen voorzieningen) zoals bedoeld in art. 1.2 Jeugdwet

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G/ 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

2

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een individuele voorziening voor jeugdhulp inclusief besluit PGB of ZIN (art. 2.3 lid 1 en art. 8.1.1. Jeugdwet, art. 3, 9 en 10 Verord. Jeugdhulp en art. 4 nadere regels Jeugdhulp

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

3

Treffen van een noodzakelijke voorziening op grond waarvan ouders in staat worden gesteld de ouderlijke zorg te continueren (art. 2.3. lid 3 Jeugdwet)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

4

Uitvoering van plicht in art. 2.3 lid 6 Jeugdwet om in geval van uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, zorg te dragen voor plaatsing bij een pleegouder of gezinshuis.

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G /

MG

 

5

Verzoeken om onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming o.b.v. art. 2.4 en 3.1 Jeugdwet

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

6

Voeren overleg met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen (art. 2.7 lid 1 Jeugdwet)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

7

Verzekeren dat jeugdhulpaanbieder aan verantwoordelijkheidstoedeling voldoet (art. 2.7 lid 3 Jeugdwet)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid

AM

 

8

Maken afspraken zoals bedoeld in art. 2.7 lid 4 Jeugdwet: betreft afspraken over voorwaarden waaronder en wijze waarop verwijzing door huisarts, jeugdarts, medisch specialist en zorgverzekeraar plaatsvindt

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G

AM

 

9

Nemen besluiten tot uitvoering van de Jeugdwet door derden, art. 2.11 Jeugdwet

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G

AM

 

10

Voeren van overleg ex art. 3.5 lid 1 Jeugdwet met de gecertificeerde instelling

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

11

Bepalen dat voorziening op gebied jeugdhulp en verblijf nodig is bij machtiging uithuisplaatsing art. 6.1.2 lid 5 Jeugdwet

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

12

Bepalen dat voorziening op gebied jeugdhulp en verblijf nodig is bij voorwaardelijke machtiging uithuisplaatsing art. 6.1.4 lid 3 Jeugdwet

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

13

Indienen van een verzoek bij de rechter tot verkrijging van een machtiging, spoed-machtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp (art. 6.1.8 Jeugdwet)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

14

Verplichting art. 6.1.12 lid 6 Jeugdwet tot het doen van mededeling van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

15

Uitoefenen bevoegdheid art. 6.2.2 Jeugdwet om te verzoeken om een machtiging tot uithuisplaatsing in een justitiële inrichting ten uitvoer te leggen

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

16

Uitoefenen bevoegdheden inzake verwijsindex o.b.v. art. 7.1.3.1. Jeugdwet

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

17

Uitoefenen bevoegdheden o.b.v. art. 7.1.3.2. Jeugdwet waaronder het nagaan of meldingsbevoegden na het ontvangen van een signaal contact met elkaar hebben gehad

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

18

Uitoefenen bevoegdheden o.b.v. art. 7.2.6 Jeugdwet m.b.t. afwijken bij spoedgevallen

(betreft bepalingen over burgerservicenummer)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G/ 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

19

Uitoefenen bevoegdheden o.b.v. art. 7.4.1. lid 2 Jeugdwet (betreft verwerking gegevens ten behoeve van beleid en ten behoeve van toegang van jeugdigen en hun ouders tot de jeugdhulp)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G

AM

 

20

Uitoefening van de bevoegdheden om op grond van art. 8.1.1 tot en met 8.1.6 Jeugdwet en art. 11 Verord. Jeugdhulp besluiten te nemen omtrent toekenning, weigering, intrekking of herziening van een persoonsgebonden budget en/of een voorziening in natura en het geven van voorlichting over keuze voor een budget i.p.v. een voorziening in natura.

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

21

Bevoegdheid tot het verwerken van persoonsgegevens o.b.v. art. 10.4 Jeugdwet

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

22

Het zo spoedig mogelijk treffen van een tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen art. 4 lid 2 verordening Jeugdhulp

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

Tijdens kantoortijd. Buiten kantoortijd valt dit onder spoedeisende zorg.

23

Registratie van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek (art. 5 Verord. Jeugdhulp)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / alle medewerkers Basisteam

AM

 

24

Het treffen van een passende (tijdelijke) maatregel in geval van crisis, jeugdhulp toewijzen gedurende maximaal 4 weken (art. 4 lid 2 Verord. Jeugdhulp).

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G 3 medewerkers BJz/ 3 coördinatoren

AM

3 coördinatoren zijn extern (RMC, GGD, MEE)

25

Het informeren over een eventuele ouderbijdrage en de vervolgprocedure en het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens (art. 6 lid 3 Verord. Jeugdhulp)

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / alle medewerkers van het basisteam

AM

 

26

Het maken van een schriftelijk verslag van het onderzoek en het verstrekken hiervan aan de

jeugdige en/of de ouders (art. 7 Verord. Jeugdhulp

B&W

Directeur

AM

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G / alle medewerkers van het basisteam

AM

 

27

Het (al dan niet steekproefsgewijs) doen van onderzoek naar rechtmatige besteding PGB (art. 11 lid 5 Verord. Jeugdhulp)

B&W

Directeur

AM

Geen ondermandaat verleend

--

 

28

Het beslissen op aanvragen o.g.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening maatschappelijke ondersteuning alsmede de Jeugdwet en de verordening Jeugdhulp voor zover zij te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

B&W

Directeur

AM

Directeur Bureau Jeugdzorg / AMHK/Veilig Thuis

AM

 

29

Het verlenen van een machtiging tot het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan bij de commissie bezwaarschriften en bij rechterlijke instanties (bijvoorbeeld de kinderrechter)

Betreffende B.O.

Directeur

MG

Afdm. Ontw./ teaml. soc. Beleid/ manag. Bt. J&G

MG

De gemandateerden kunnen verder schriftelijk ondermandaat verlenen aan medewerkers van de werkorganisatie CGM, de medewerkers van het Centrum voor jeugd en gezin / basisteam jeugd en gezin en voor zover van toepassing aan de medewerkers van de ketenpartners binnen het Centrum voor jeugd en gezin / basisteam jeugd en gezin

V.P&O

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Bevoegdheden m.b.t. P&O

 

 

 

 

 

Zie apart mandaatbesluit van het bestuur van de werkorganisatie CGM

W.Mandaten verleend aan derden (slechts ter informatie in dit register opgenomen!)

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Gemandateerd aan:

Vorm:

Ondermandaat verleend aan:

Vorm:

Bijzonderheden:

1

Afgifte internationaal rijbewijs (art. 117 Wegenverkeerswet)

Burgemeester

Hoofddirecteur ANWB

AM

 

 

 

2

Machtiging tot verrichten feitelijk handelingen en volmacht tot aangaan van privaatrechtelijke handelingen voor zover noodzakelijk i.h.k.v. de afhandeling van gevonden en verloren voorwerpen

Betreffende B.O.

Directeur Stichting Actief

MG/

VM

 

 

Betreft alleen de afhandeling van gevonden en verloren voorwerpen zoals aangegeven in het besluit van het college d.d. 7 augustus 2007

3

Ondertekeningsmandaat aan de hulpofficieren van justitie in het politiekorps Brabant-Noord voor het namens de burgemeester ondertekenen van de besluiten tot het opleggen van een huisverbod nadat het besluit door de burgemeester is genomen (Art. 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod, art. 10:11 Awb en art. 177 Gemeentewet)

Burgemeester

Hulpofficieren van justitie politiekorps Brabant-Noord

OM

 

 

Zie mandaatbesluit 18 februari 2009

4

Machtiging aan de hulpofficieren van justitie van het politiekorps Brabant-Noord om de handelingen te verrichten zoals beschreven in het mandaatbesluit van 18 februari 2009.

Burgemeester

Hulpofficieren van justitie politiekorps Brabant-Noord

MG

 

 

Zie mandaatbesluit 18 februari 2009

5

Verlenen van ontheffingen exceptioneel transport

B&W

Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)

AM

 

 

Voor zover het verzoek valt binnen de beslisruimte van de RDW

6

Benoemen van gemeentelijke lijkschouwers en het ontheffen van benoemde lijkschouwers uit deze functie (Art. 4 Wet op de lijkbezorging).

B&W

Directeur GGD “Hart voor Brabant”

AM

 

 

De directeur blijft bij het nemen van deze besluiten binnen de kaders van de wet en zal na de benoeming of ontheffing van één of meer gemeentelijke lijkschouwers dit besluit onmiddellijk aan het college meedelen (besluit 6 juni 2006)

7

Aanwijzen ambtenaar als bedoeld in art. 5:5 BW

B&W

Directeur Stichting Actief

AM

 

 

Besluit d.d. 7 augustus 2007 (afhandeling gevonden en verloren voorwerpen)

8

Uitvoering leerplicht (Leerplichtwet en Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten)

B&W

B&W gemeente Oss

AM

Medew. regionaal bureau leerling-zaken

AM

-ondermandaat geldt niet voor bevoegdh. tot aanwijzen van ambtenaren die toezien op de naleving van de Leerplichtwet en het wijzigen van de instructie leerplichtambt. en RMC-functionaris;

-zie: Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant N-O

9

Omgevingsdienst Brabant Noord

B&W

Afd. hfd. Vergunning-verlening en handhaving

AM

Teaml handhaving

OM

 

10

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

Directeur

 

Afdm., Teaml. Directeur en medewerkers PLANgroep Culemborg

 

Mandaat verleend aan derde

11

Het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 2, sub e Faillissementswet (WSNP-verklaring)

B&W

Directeur

 

Afdm., Teaml. Directeur PLANgroep Culemborg

 

Mandaat verleend aan derde

12

Centrale toegang beschermd wonen

B&W

B&W gemeente Oss

AM

Medewerkers gemeente Oss

AM

Zie mandaatbesluit 2014

13

Regionale inkoop van de Wmo-taken in zorg in natura (begeleiding, inclusief 5% persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf) o.b.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning

B&W

B&W gemeente Oss

VM

 

 

Zie mandaatbesluit 2014

14

Uitoefenen van de bevoegdheid tot het stilleggen van werkzaamheden betreffende de uitvoering van asbesttaken en de taken op grond van het Besluit mobiel breken, indien sprake is van dreigend of acuut gevaar, voor zover de daarin vermelde bevoegdheid verband houdt met de uitvoering van de aan de omgevingsdienst verleende opdracht, vastgelegd in de artikelen 3, 4 en 5 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord van 25 april 2013, de dienstverleningsovereenkomst en de bij deze overeenkomst behorende jaarprogramma’s en bijzondere opdrachten

B&W

Directeur Omgevings-dienst Brabant Noord

AM

 

 

Zie mandaatbesluit 2014

15

Afhandelen via de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) van zorgmeldingen van politie en van vermoedens van kindermishandeling

B&W

Directeur Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermis-handeling

AM

 

 

Zie mandaatbesluit d.d. 1 april 2015