Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Subsidieverordening oud papier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening oud papier
Citeertitelsubsidieverordening oud papier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidieverordening oud papier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 gemeentewet
 2. Titiel 4.2 algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2016nieuwe regeling

05-07-2016

GVOP, 14 september 2016

16b.02168

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening oud papier

De gemeenteraad der gemeente Veere

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

Gelet op titel 4.2 van de algemene wet bestuursrecht;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 juni 2016;

Besluit vast te stellen:

Subsidieverordening oud papier

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veere;

 • ·

  Erkende handelaar: een handelaar in oud papier, die ingeschreven staat bij de kamer van Koophandel en die tevens is aangesloten bij de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en waarmee Delta Milieu een overeenkomst is aangegaan voor levering van het oud papier;

 • ·

  Marktprijs: de prijs per kilogram oud papier die geboden wordt door de erkende handelaar aan inzamelaar, na aftrek van verwerkingskosten zoals sorteren, bundelen/persen en natransport;

 • ·

  Oud papier: grafisch papier en verpakkingspapier en -karton dat vrijkomt in particuliere huishoudens;

 • ·

  Subsidie: een subsidie is een aanspraak op financiële middelen door de gemeente Veere verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan de gemeente Veere geleverde goederen of diensten;

 • ·

  Garantiesubsidie: het bedrag aan subsidie waar de gemeente garant voor staat, ongeacht de marktprijs van het oud papier.

Artikel 2. Reikwijdte van de verordening

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de door het college te verstrekken subsidies ter stimulering van het gescheiden inzamelen van het oud papier in de gemeente Veere;

 • 2.

  De inzameling van het oud papier geschiedt door instellingen, kerken, scholen, organisaties of verenigingen die in het algemeen of plaatselijk belang werkzaam zijn en niet het maken van winst beogen;

 • 3.

  De inzamelaar ontvangt voor het ingezameld oud papier een garantiesubsidie.

Artikel 3. bevoegdheidsverdeling

 • 1.

  Subsidie wordt door het college verleend op grond van deze door de gemeenteraad vastgestelde verordening;

 • 2.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks in de begroting een budget vast voor inzameling oud papier;

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd ter uitvoering van deze verordening nadere eisen te stellen.

Artikel 4. criteria voor subsidieverstrekking

 • 1.

  Inzamelaars komen in aanmerking voor subsidie indien de inzamelaar met de gemeente Veere een (privaatrechtelijke) overeenkomst is aangegaan voor de inzameling van het binnen het grondgebied van de gemeente Veere vrijkomende oud papier;

 • 2.

  Een verzoek om uitbetaling van subsidie moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders c.q. bij een door het college ter zake gemachtigde met gebruikmaking van een door hen vastgesteld formulier;

 • 3.

  De uitbetaling van de subsidie vindt eenmaal per kwartaal plaats of zo veel eerder als mogelijk, na overlegging van de originele weegbriefjes waarop naast de ingeleverde hoeveelheid oud papier tevens staat vermeld de naam van de erkende handelaar en de datum van inlevering;

 • 4.

  Een verzoek om uitbetaling van subsidie wordt niet ingewilligd indien blijkt dat niet is voldaan aan het gestelde in lid 1 ,2 en 3;

 • 5.

  Een verzoek om uitbetaling van subsidie, betrekking hebbend op een afgelopen kalenderjaar, moet voor 1 februari van het daarop volgende jaar bij het college van burgemeester en wethouders of een door het college ter zake gemachtigde worden ingediend;

 • 6.

  Subsidie wordt niet uitbetaald indien het uit te keren bedrag minder bedraagt dan € 25,00.

Artikel 5. vormen van inzameling

Bij de subsidieverstrekking wordt in deze verordening onderscheid gemaakt in actieve en passieve inzameling;

 • a.onder actieve inzameling wordt verstaan:

  • -

   de inzameling van het oud papier in een door het college aangewezen gebied via een huis-aan-huis inzameling in een frequentie van ten minste 12 keer per jaar binnen de bebouwde kom en 4 keer per jaar op afroep buiten de bebouwde kom en;

  • -

   dat er voor de inzameling van het oud papier minimaal één brenglocatie aanwezig is in het door het college aangewezen inzamelgebied waar de burger het oud papier om niet kan afgeven;

   • b.

    onder passieve inzameling wordt verstaan:

  • -

   dat er voor de inzameling van het oud papier minimaal één brenglocatie aanwezig is in het door het college aangewezen inzamelgebied waar de burger het oud papier om niet kan afgeven;

Artikel 6. subsidie

 • 1.

  Een door het college aangemerkte actieve inzamelaar ontvangt voor elke 1000 kilogram ingezameld oud papier een garantiesubsidie van € 100;

 • 2.

  Een door het college aangemerkte passieve inzamelaar ontvangt voor elke 1000 kilogram ingezameld oud papier een garantiesubsidie van € 85;

 • 3.

  Bij een marktprijs van het oud papier hoger dan de garantieprijs als bedoeld in lid 2 wordt 50% van het verschil bovenop de garantiesubsidie uitgekeerd aan de passieve inzamelaar;

 • 4.

  Bij een marktprijs van het oud papier hoger dan de garantieprijs als bedoeld in lid 2 wordt aan de actieve inzamelaar uitgekeerd het bedrag als bedoeld in lid 3 vermeerderd met een bedrag van € 15 per ton;

 • 5.

  De garantiesubsidie wordt niet geïndexeerd, maar ook niet gekort gedurende de looptijd van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4,lid 1;

Artikel 7. bijzondere gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluit het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Inwerking treden nieuwe en intrekking oude verordening

1.De Subsidieverordening oud papier van 2011 wordt ingetrokken op 31 augustus

2016;

2.Deze verordening treedt in werking op 1 september 2016.

Artikel 9. citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Subsidieverordening oud papier”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2016.

De voorzitter,

De griffier,