Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Schinnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Schinnen
CiteertitelVerordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Schinnen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-201601-01-2021Nieuwe regeling

03-10-2016

Goed Nieuws, 12-10-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Schinnen

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 26 juli 2016;

gelet op het advies van de raadscommissie van 19 september 2016;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Verordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Schinnen

HOOFDSTUK 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvraag: het verzoek van een natuurlijke - dan wel rechtspersoon aan de Gemeente een Overeenkomst in de zin van deze Verordening met hem of haar aan te gaan.

 • b.

  Bestaand bouwwerk: een gebouw dan wel ander bouwwerk, dat feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de Aanvraag.

 • c.

  Bestaand gebouw: een gebouw dat beschikt over een eigen elektriciteitsmeter en dus over een zogenoemde huisinstallatie en daarnaast feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de Aanvraag.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schinnen.

 • e.

  Gemeente: de gemeente Schinnen.

 • f.

  Kleinverbruiker: een afnemer van elektriciteit als bedoeld in artikel 95a eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

 • g.

  Overeenkomst: de in de bijlage bij deze Verordening opgenomen standaard-Overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling, inclusief bijlagen.

 • h.

  Project: het project Zorgeloos Zonnepanelen van de gemeente Schinnen

 • i.

  PV-paneel: een paneel, ook wel zonnepaneel genoemd, dat zonne-energie opvangt en in elektriciteit omzet.

 • j.

  PV-installatie: het samenstel van PV-panelen, omvormers, bekabeling, montagebeugels, montagematerialen en beveiliging.

 • k.

  Serviceprovider: de partij die in opdracht van de gemeente het ontwerp, de levering, de installatie en het onderhoud van de PV-installatie uitvoert, evenals de facturering van de Overeenkomst en eventuele andere taken.

 • l.

  Verordening: de Verordening duurzaamheidslening zonnepanelen Schinnen 2016.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze Verordening is uitsluitend van toepassing op het aanbrengen van een PV-installatie op Bestaande bouwwerken in de Gemeente.

 • 2.

  Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van het eerste lid van deze bepaling, in die zin dat bij wijze van uitzondering ook nieuw op te richten bouwwerken onder het toepassingsbereik van deze Verordening kunnen worden gebracht.

HOOFDSTUK 2. Aanvraag

Artikel 3. Indienen aanvragen / tijdvak

 • 1.

  Het College besluit over de openstelling en sluiting van deze Verordening voor het indienen van Aanvragen. De openstelling kan gelegen zijn op een moment, gelegen voor inwerkingtreding van deze Verordening.

 • 2.

  Van het besluit in het eerste lid wordt op de gebruikelijke wijze openbaar kennis gegeven.

 • 3.

  Per adres kan slechts één Aanvraag worden ingediend, ongeacht het aantal Bestaande bouwwerken dat zich op de gronden met dat zelfde adres bevindt.

Artikel 4. Indienen aanvragen / wijze

Het College stelt nadere regels vast over de wijze waarop Aanvragen moeten worden ingediend en bij wie dan wel welke instantie dat dient te geschieden.

Artikel 5. Behandeling aanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat zij ontvankelijk dienen te zijn. Wanneer sprake is van niet-ontvankelijke Aanvragen geldt als moment van ontvangst het moment waarop sprake is van een ontvankelijke Aanvraag.

 • 2.

  Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag, zijn de datum en het tijdstip waarop een ontvankelijke Aanvraag is ontvangen beslissend.

 • 3.

  Of en in hoeverre het beschikbare budget nog ruimte biedt, wordt telkens vastgesteld aan de hand van de op dat moment reeds met aanvragers overeengekomen hoofdsommen als bedoeld in artikel 5 van de Overeenkomst.

Artikel 6. Toetsingskader aanvragen

 • 1.

  Een Aanvraag kan slechts tot een Overeenkomst met de Gemeente leiden indien en voor zover:

  • a.

   deze binnen het door het College op grond van artikel 4 eerste lid van deze Verordening aangewezen tijdvak is ingediend door een eigenaar van een in de Gemeente gelegen Bestaand gebouw ten behoeve van de energielevering aan dat gebouw; en

  • b.

   de PV-installatie wordt geplaatst op een Bestaand bouwwerk; en

  • c.

   aanvrager een Kleinverbruiker is; en

  • d.

   deze strekt tot maximaal 30 PV-panelen; en

 • 2.

  Een aanvrager dient zelf na te gaan of het realiseren van een PV-installatie op het door hem beoogde Bestaande bouwwerk omgevingsvergunningplichtig is, dan wel of er vanuit andere bestuurs- dan wel privaatrechtelijke zijde mogelijke belemmeringen bestaan. Bij de ontvangstbevestiging van Aanvragen worden Aanvragers hierop gewezen.

HOOFDSTUK 3. Overeenkomst

Artikel 7. Overeenkomst

 • 1.

  Indien en voor zover een Aanvraag voldoet aan alle vereisten, genoemd in artikel 7 eerste lid van deze Verordening, gaat de Gemeente met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Gemeentewet is bepaald de Overeenkomst aan met de betreffende aanvrager.

 • 2.

  Een Overeenkomst laat onverlet dat voor een PV-installatie in voorkomend geval een vergunning vereist kan zijn. Een Overeenkomst brengt niet automatisch met zich dat een eventueel benodigde vergunning voor de PV-installatie wordt verleend.

 • 3.

  De feitelijke uitvoering van de Overeenkomst wordt voor wat betreft de Gemeente deels uitgevoerd door de Serviceprovider, die de PV-installatie ontwerpt, realiseert, onderhoudt en factureert.

Artikel 8. Bevoegdheid stellen nadere regels

Het College is bevoegd ter uitvoering van deze Verordening nadere regels vast te stellen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Indien de strikte toepassing van het bepaalde in deze Verordening naar het oordeel van het College tot een kennelijke onbillijkheid leidt, kan het College van enige bepaling afwijken. Van de bevoegdheid tot afwijking wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking de dag nadat deze op de gebruikelijke en wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Artikel 11. Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening duurzaamheidslening zonnepanelen, gemeente Schinnen’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 oktober 2016.

De griffier

W.A.J.M.Huisinga

De voorzitter

L.J.P.M.Frissen