Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening Startersleningen gemeente Peel en Maas 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Startersleningen gemeente Peel en Maas 2016
CiteertitelVerordening Startersleningen gemeente Peel en Maas 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpstartersleningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201605-04-2019nieuwe regeling onder intrekking van de oude

13-09-2016

elektronisch gemeentebald week 39, 2016

1894/2016/855393

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Startersleningen gemeente Peel en Maas 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het raadsvoorstel nr. 2016-070.

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

Gehoord de beraadslagingen.

 

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Startersleningen gemeente Peel en Maas 2016

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

 • c.

  Gemeenterekening starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • d.

  Aanvangsdraagkrachttoets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • e.

  Starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • f.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647;

 • h.

  Toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een Aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening;

 • i.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Peel en Maas heeft een gemeenterekening Starterslening ingericht ten laste waarvan aan Aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening wordt verstrekt.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die in sociaal dan wel economische zin verbonden zijn met de gemeente Peel en Maas én die voor de eerste keer een woning willen kopen. In geval van twee aanstaande eigenaren dient ten minste één een sociaal en of economische binding te hebben met de gemeente Peel en Maas.

   Van sociale gebondenheid is sprake indien:

   • -

    Aanvrager op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewoont in de gemeente Peel en Maas of één jaar inwonend is in de gemeente Peel en Maas; of

   • -

    de directe familie van de aanvrager thans én gedurende tenminste 10 afgelopen jaren als ingezetene van de gemeente Peel en Maas is ingeschreven in de Basis Registratie personen (voorheen GBA) en gedurende deze periode permanent woonachtig is geweest in de gemeente Peel en Maas (gehuurd dan wel in een eigen woning).

    Onder directe familie wordt verstaan: (groot)ouder(s), schoonouder(s), kind(eren), broer(s), zus(sen); of

   • -

    aanvrager in het verleden gedurende minimaal 10 jaar onafgebroken in de gemeente Peel en Maas heeft gewoond en gedurende deze periode ook als ingezetene van de gemeente Peel en Maas ingeschreven is geweest in de Basis Registratie Personen.(voorheen GBA)

   • Van economische gebondenheid is sprake indien:

    • -

     aanvrager thans werkzaam is in de gemeente Peel en Maas, dan wel schriftelijk kan aantonen, binnen drie maanden werkzaam te zullen zijn in de gemeente Peel en Maas. Onder werkzaam wordt verstaan:

     • *

      (mede)eigenaar van een bedrijf dat in de gemeente is gevestigd; of

     • *

      In loondienst zijn van een bedrijf/(overheids)instelling in de gemeente Peel en Maas.

    • -

     en door deze werkzaamheid het hoofdinkomen voor het huishouden wordt verkregen c.q. zal worden verkregen;

    • -

     en sprake is van een vast dienstverband.

     In geval van twee aanstaande eigenaren dienen beiden voor de eerste maal een woning te willen kopen.

  • b.

   Voor het kopen van een woning (zowel bestaande als nieuwbouw) in de gemeente Peel en Maas, waarin de koopsom van de bestaande woning, of de koop-/aanneemsom van de nieuwbouwwoning niet hoger is dan € 180.000,- en waarvan de totale kosten voor verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) niet meer bedragen dan de maximale toegestane koopsom (€ 180.000,-) vermeerderd met het actuele percentage bijkomende kosten volgens de actuele normen van het NHG ( thans 6%.) Wanneer het percentage door NHG zal worden verhoogd of verlaagd, zal de maximale verwervingskostengrens dienovereenkomstig worden aangepast.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het tweede lid, sub b. genoemde bedragen aan te passen. Bij een verhoging van het bedrag moet hiervoor eerst goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Limburg worden gevraagd en verkregen. Bij een verlaging van het bedrag moet hiervan een kennisgeving worden gedaan aan Gedeputeerde Staten.

 • 4.

  De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Peel en Maas stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

 • 2.

  Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is. Terugontvangen rente en aflossing worden opnieuw ingezet.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het College is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het College stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten, met een maximum van € 30.000,-.

 • 3.

  Het College wijst een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 4.

  Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG.

 • 5.

  Het College kan aan de toewijzing van Startersleningen, met inachtneming van de provinciale  kaders, nadere voorschriften verbinden.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het tweede lid genoemde bedrag aan te passen tot het maximaal door de provincie in haar verordening aangegeven bedrag.

Artikel 5 Procedure, aanvraag en toekenning

 • 1.

  De afhandeling en besluitvorming vinden plaats in overeenstemming met de hierna in artikel 7 genoemde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 2.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit mee aan de Aanvrager.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   De koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 7 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing, gelet op het belang van de aanvrager indien dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

 • 2.

  De verordening stimuleringsregeling startersleningen 2015 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening zoals genoemd in lid 1, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op ontvankelijke aanvragen om starterslening binnengekomen bij de Svn vòòr 1 oktober 2016, mits de notariële akte en hypotheekakte gelijktijdig uiterlijk 31 december 2016 passeren.

Artikel 10 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Peel en Maas 2016’.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 september 2016

 

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten , W.J.G. Delissen-van Tongerlo