Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2016, art. 2:67
 2. Wetboek van Strafrecht, art. 437, lid 1
 3. Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid Wetboek van Strafrecht, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2016nieuwe regeling

15-07-2016

gmb-2016-132153; 27-09-2016

Z-13-19215/58832

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

De burgemeester van Goeree-Overflakkee,

 

overwegende dat ;

 

 • -

  de aanpak van High Impact Crimes en met name woning- en voertuiginbraken in Goeree-Overflakkee een speerpunt is van het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018;

 • -

  het bestrijden van helingpraktijken daarvan onderdeel uitmaakt;

 • -

  het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  artikel 2:67, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Goeree-Overflakkee (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een dor of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitale Opkopers Register (DOR);

 • -

  het Digitaal Opkopersregister is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67, lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

   

gelet op het bepaalde in artikel 2:67 APV gemeente Goeree-Overflakkee, artikel 437, lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2, lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid Wetboek van Strafrecht;

 

b e s l u i t :

 • 1.

  het Digitale Opkopers Register (DOR) aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Goeree-Overflakkee;

 • 2.

  dat deze aanwijzing de dag na bekendmaking in werking treedt.

Aldus vastgesteld op 15 juli 2016 door

burgemeester,

mr. A. Grootenboer-Dubbelman