Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Verordening van het college van hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier regelende de wijze waarop het college van pagina 2 van 6 dijkgraaf en hoogheemraden zorgdraagt voor het archief 2016 (Archiefverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening van het college van hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier regelende de wijze waarop het college van pagina 2 van 6 dijkgraaf en hoogheemraden zorgdraagt voor het archief 2016 (Archiefverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016)
CiteertitelArchiefverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Archiefverordening HHNK 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2016Nieuwe regeling

21-09-2016

Waterschapsblad, 2016, 7833

15.59443

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016

 

 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  hoogheemraadschap: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

 • c.

  dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap;

 • d.

  archiefbescheiden: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet;

 • e.

  archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 36 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • f.

  archiefruimte: een overeenkomstig artikel 1 onder e van de wet aangewezen archiefruimte;

 • g.

  beheerder: degene die is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de organen van het hoogheemraadschap.

Hoofdstuk 2 - Zorg van dagelijks bestuur voor het beheer van de archiefbescheiden

Artikel 2 Duurzaamheid, ordening, toegankelijkheid, bewaartermijn, vernietiging, authenticiteit

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het vervaardigen, bewaren en, voor zover wettelijk bepaald, vernietigen van de archiefbescheiden zodanig dat de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan kan worden aangetoond.

Artikel 3 Kwaliteitssysteem

Het dagelijks bestuur stelt een kwaliteitssysteem voor het beheer van de archiefbescheiden vast.

Artikel 4 Middelen

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden opgevoerd om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 5 Personeel

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle archiefbescheiden en documentaire verzamelingen van het hoogheemraadschap, ongeacht hun vorm.

Artikel 6 Beheervoorschriften

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het vaststellen of doen vaststellen van voorschriften voor het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 7 Taken en verantwoordelijkheden beheer niet overgebrachte archiefbescheiden

Het dagelijks bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht toe aan de beheerder.

Artikel 8 Taken en verantwoordelijkheden beheer overgebrachte archiefbescheiden

Het dagelijks bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen toe aan de secretaris-directeur van het hoogheemraadschap.

Artikel 9 Archiefbewaarplaats

Het dagelijks bestuur wijst een archiefbewaarplaats aan.

Hoofdstuk 3 Verslaglegging door de secretaris-directeur aan het dagelijks bestuur

Artikel 10 Verslag over beheer niet overgebrachte archieven

De secretaris-directeur brengt jaarlijks verslag uit aan het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 11 Verslag/verantwoording over beheer overgebrachte archieven

De secretaris-directeur legt jaarlijks in de vorm van een verslag verantwoording af aan het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen en over het beheer van de archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers van het hoogheemraadschap.

Hoofdstuk 4 Verslaglegging door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur

Artikel 12 Verslag van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over het beheer

Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over het beheer van de archiefbescheiden onder bijvoeging van de verslagen die de secretaris-directeur heeft uitgebracht overeenkomstig artikel 10 en 11.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 2.

  De Archiefverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005, vastgesteld bij besluit van 27 april 2005, registratienummer 05.2847 en gewijzigd op 14 april 2010, registratienummer 09.35226, wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde dag.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van hoofdingelanden van 21 september 2016.

Toelichting Archiefverordening HHNK 2016

Toelichting Archiefverordening HHNK 2016