Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Verordening aanwijzing toezichthouders Wet luchtvaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening aanwijzing toezichthouders Wet luchtvaart
CiteertitelVerordening aanwijzing toezichthouders Wet luchtvaart
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerptoezicht, handhaving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet luchtvaart
  2. Provinciewet, art. 118 en 145

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2010Nieuwe regeling

10-11-2010

Provinciaal Blad, 2010/129

PS2010-732

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanwijzing toezichthouders Wet luchtvaart

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 10 november 2010, nummer PS2010-732 (Provinciaal Blad nr. 2010/129 van 12 november 2010). In werking getreden op 13 november 2010.

 Artikel 1

Gedeputeerde Staten wijzen ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet luchtvaart gegeven regels en voorschriften.

 Artikel 2

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening aanwijzing toezichthouders Wet luchtvaart.

 Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan in het provinciaal blad.

Provinciale staten van Gelderland

 Toelichting Op 1 november 2009 is de wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) van kracht geworden. Deze wet wijzigt de Wet luchtvaart en maakt het provinciebestuur bevoegd gezag voor landzijdige aspecten van niet-nationale burgerluchtvaartterreinen. Ondermeer stellen Provinciale Staten in het kader van de uitvoering van deze wet bij verordening luchthavenregelingen en luchthavenbesluiten vast en kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen voor het tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van terreinen voor het landen en opstijgen van bepaalde luchtvaartuigen. Gedeputeerde Staten zijn tevens belast met het toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens de wet - dus ook van de voorschriften die zijn opgenomen in de hiervoor bedoelde regelingen en besluiten - en de handhaving daarvan.

De Wet luchtvaart bevat een bepaling op grond waarvan alleen de Minister van Verkeer en Waterstaat ambtenaren kan aanwijzen belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels en voorschriften. Een bepaling - zoals die meestal in sectorale wetten voorkomt waarin de uitvoering of een deel daarvan aan het provinciaal bestuur is opgedragen - dat Gedeputeerde Staten ambtenaren als toezichthouder (kunnen) aanwijzen ontbreekt.

Provinciale Staten hebben daarom gebruik gemaakt van de in artikel 118 van de Provinciewet gegeven aanvullende wetgevende bevoegdheid en in aanvulling op de Wet luchtvaart bij deze verordening bepaald dat Gedeputeerde Staten ambtenaren aanwijzen belast met het toezicht op de naleving van de regels en voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet luchtvaart.