Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Verordening op de monumentenraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de monumentenraad
CiteertitelVerordening op de monumentenraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, art. 82, tweede lid
 2. gemeentewet art. 165

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-200615-05-2018Vervangt Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Wierden

04-10-2005

De Driehoek, 28 december 2005

2005-0110

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de monumentenraad

Besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de Verordening op de monumentenraad;

gelet op de artikelen 82 lid 2 en 165 van de gemeentewet alsmede de bepalingen van de monumentenverordening vast te stellen de volgende Verordening op de monumentenraad;

Verordening op de monumentenraad

HOOFDSTUK 1. Taakomschrijving

Artikel 1

De monumentenraad heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigener beweging van voorlichting en advies te dienen terzake van:

 • 1.

  de selectie- en aanwijzingvoorstellen als beschermd monument als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 en artikel 3 van de monumentenverordening

 • 2.

  het aanwijzingsvoorstel als beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, tweede lid van de Monumentenwet 1988

 • 3.

  subsidiëring van gemeentewege in restauraties van of onderhoud aan beschermde monumenten;

 • 4.

  de uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid, zoals vastgelegd in de gemeentelijke monumentenverordening. Deze advisering betreft niet de advisering over aanvragen om vergunning, welke taak is voorbehouden aan de monumentencommissie;

 • 5.

  Het creëren en onderhouden van draagvlak voor de monumenten(zorg) en het stimuleren van publieksactiviteiten;

 • 6.

  alle aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de belangen van de monumentenzorg in de gemeente Wierden.

Artikel 2

Bij het uitbrengen van zijn adviezen laat de monumentenraad zich primair leiden door overwegingen van geschiedkundig, volkskundig of wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen die verband houden met de uitgangspunten van het 'beschermd gezicht' of met belangen van individuele monumenten.

HOOFDSTUK 2. Samenstelling

Artikel 3
 • 1.

  De monumentenraad bestaat uit maximaal zeven leden.

 • 2.

  De leden worden benoemd op basis van deskundigheid. Daarbij valt te denken aan kennis op het gebied van gebouwen, landschap, historie, algemeen beleid, organisatie/PR

 • 3.

  De commissie wordt bijgestaan door een door burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar als secretaris.

 • 4.

  De monumentambtenaar is adviseur van de monumentenraad, doch heeft geen stemrecht.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om op voorstel van de monumentenraad één of meer andere adviseurs aan de raad toe te voegen.

HOOFDSTUK 3. Benoeming

Artikel 4
 • 1.

  De benoeming van de leden geschiedt door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het lid uit het college van burgemeester en wethouders belast met monumentenzorg is uit dien hoofde voorzitter van de monumentenraad.

 • 3.

  De monumentenraad wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4.

  De benoemingen (niet zijnde de voorzitter) hebben plaats voor en periode van drie jaren. Aansluitende herbenoeming is tweemaal mogelijk.

 • 5.

  Het lidmaatschap van het lid, dat in een tussentijdse vacature is benoemd, eindigt op het tijdstip, waarop het lid in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden.

  In afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel geldt voor een lid, dat in een tussentijdse vacature is benoemd, dat aansluitende herbenoeming driemaal mogelijk is.

   

  HOOFDSTUK 4. Wijze van vergaderen, besluitvorming en advisering

   

  Artikel 5

  • 1.

   De monumentenraad brengt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek om advies schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders uitgebracht, tenzij het verzoek om advies een andere termijn vermeldt.

  • 2.

   De monumentenraad vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt, of wanneer twee leden, schriftelijk, onder opgave van redenen, de voorzitter daartoe de wens te kennen geven. De monumentenraad vergadert ten minste vijf maal per jaar.

Artikel 6
 • 1.

  De monumentenraad mag slechts besluiten nemen indien ten minste vijf leden aanwezig zijn.

 • 2.

  De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen vindt herstemming plaats in de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 7

De leden en adviseurs nemen niet deel aan de beraadslagingen en stemmingen over zaken waar zij op enigerlei wijze direct of indirect bij zijn betrokken.

HOOFDSTUK 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening die kan worden aangehaald als "Verordening op de monumentenraad", treedt in werking met ingang van de achtste dag na de afkondiging.

Artikel 9

De "Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Wierden" vervalt met inwerkingtreding van deze verordening.