Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels Nachtwinkels Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Nachtwinkels Nijmegen
CiteertitelBeleidsregels Nachtwinkels Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016Aanpassing

27-09-2016

GMB 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Nachtwinkels Nijmegen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen;

Gelet op art. 3 van de Winkeltijdenwet en art. 4.2 van de Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016

 

BESLUIT:

 • 1.

  Op grond van artikel 4.2 van de Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016 wordt het maximum aantal te verlenen ontheffingen voor nachtwinkels bepaald op vier. Hiervan kunnen maximaal twee ontheffingen in het stadscentrum (gebied tussen de Waal, de singels en het spoor) worden verleend, en maximaal twee buiten het stadscentrum.

 • 2.

  Nachtwinkels zijn kleinschalige levensmiddelenwinkels met een maximum van 150 m2 winkelvloeroppervlak, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht. Afhaalcentra die als winkel uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken verkopen zijn hierbij uitgesloten om duidelijk het verschil te maken tussen de planologische bestemming van detailhandel en horeca.

 • 3.

  Verkoop van alcoholische dranken na 22.00 uur is voor nachtwinkels in het stadscentrum niet toegestaan. De verkoopvitrines of verkoopstellingen met alcoholische dranken dienen vanaf 22.00 uur afgesloten te zijn. Indien na overleg met de politie blijkt dat het noodzakelijk is, gelet op de lokale omstandigheden en ter voorkoming van overlast, kan ook voor de locaties buiten het stadscentrum deze beperking van de alcoholverkooptijden worden opgenomen in de ontheffing.

 • 4.

  Nachtwinkels liggen in gebieden met gemengde functies (zoals stadscentrum of wijkwinkelcentra) en waar niet uitsluitend gewoond wordt.

 • 5.

  Voor gebieden buiten het stadscentrum geldt dat ze aan een doorgaande weg / radiaal moeten liggen.

 • 6.

  Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn in de nabijheid van de nachtwinkel.

 • 7.

  Nachtwinkels moeten goed bereikbaar zijn, zowel voor consumenten als voor handhavende diensten.

 • 8.

  Aan de ontheffing zal in ieder geval de nadere bepaling worden verbonden dat ondernemers van nachtwinkels in het stadscentrum worden verplicht het convenant mee te ondertekenen, dat tussen supermarkten en politie is gesloten ten aanzien van de verkoop van alcohol tijdens evenementen. Hierin staat dat deze winkels, in verband met de veiligheid, twee uur voor, tijdens en twee uur na een evenement geen alcohol in glas mogen verkopen.

 • 9.

  Per locatie kan de politie gericht advies geven over flankerende maatregelen om te voorkomen dat onnodige overlast ontstaat. Hiervoor kunnen nadere voorschriften en beperkingen in de ontheffing worden opgenomen, zoals:

  • a.

   alleen pinbetalingen tijdens de nachturen;

  • b.

   de winkelruimte moet beveiligd zijn met een alarmsysteem en een videobewakingssysteem;

  • c.

   tijdens de openingstijden van de winkel moeten er minimaal twee personeelsleden aanwezig zijn;

  • d.

   er mag geen bevoorrading plaatsvinden tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • e.

   in de winkel of in de directe omgeving ervan wordt het rondhangen van bezoekers door de eigenaar van de winkel niet toegestaan.

 • 10.

  Procedure bij het verlenen van ontheffing voor een nachtwinkel:

  • a.

   ondernemers dienen schriftelijk een aanvraag in bij het college;

  • b.

   de aanvraag dient te zijn voorzien van een voorlopig huurcontract of bewijs van rechtmatig gebruik van het betreffende pand;

  • c.

   de aanvraag dient te zijn voorzien van een plattegrond met daarop het winkelvloeroppervlakte aangegeven;

  • d.

   de aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de politie en interne afdelingen;

  • e.

   indien voldaan wordt aan alle criteria wordt de ontheffing met een bepaalde duur voor maximaal 5 jaar verleend;

  • f.

   indien meerdere ondernemers interesse hebben in een ontheffing voor eenzelfde locatie of indien er meerdere aanvragen binnenkomen dan het beschikbare aantal ontheffingen, komt de ondernemer die als eerste een schriftelijke volledige aanvraag heeft ingediend en aan alle voorwaarden voldoet, in aanmerking voor de ontheffing. Dit systeem wordt net zo lang herhaald totdat alle beschikbare ontheffingen zijn verleend.

  • g.

   Indien er meerdere volledige aanvragen die voldoen aan de criteria binnenkomen op dezelfde dag, zal er tussen de aanvragen worden geloot. De loting gebeurt door de wethouder Economie in bijzijn van een beleidsmedewerker Economische Zaken. De aanvragers mogen bij de loting aanwezig zijn.

  • h.

   de ontheffing wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.

 • 11.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, op 27 september 2016.

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls