Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Reglement voor het gebruik van gemeentelijke gymaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor het gebruik van gemeentelijke gymaccommodaties
CiteertitelReglement voor het gebruik van gemeentelijke gymaccommodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-201601-01-201101-01-2021nieuwe regeling

05-07-2016

Gemeenteblad 2016, 112133

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor het gebruik van gemeentelijke gymaccommodaties

 

 

 

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE GYMACCOMMODATIES

Artikel 1 Algemeen

Een ieder die de gemeentelijke gymzalen betreedt neemt de voorschriften in dit reglement voorzover van toepassing in acht. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die voortvloeien of in het verlengde van dit reglement liggen of anderszins redelijk zijn gegeven de omstandigheden en die of namens de verhuurder gegeven worden op te volgen en/of te doen laten opvolgen.

Artikel 2 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de gymzaal: het gehele gebouw met naaste omgeving

 • b.

  de verhuurder: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

  Korendijk

 • c.

  de huurder: een onderwijsinstelling, (sport)vereniging of particulier die de

  gemeentelijke binnensportaccommodatie huurt tegen de door de verhuurder vast te stellen vergoeding

 • d.

  de gebruiker(s): een ieder die als sporter, toeschouwer, begeleider of bezoeker van de

  gemeentelijke binnensportaccommodatie gebruik maakt

Artikel 3 Openingstijden

De gemeentelijke gymzalen zijn geopend op maandag t/m zaterdag van 8.30 – 23.00 uur. Gedurende de zomervakantie voor het basisonderwijs (regio midden Nederland) zijn de gymzalen gesloten.

Artikel 4 Huurtarief

Huur van de gymzaal geschiedt overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven, alsmede op onderstaande voorwaarden. De huurtarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Artikel 5 Indienen aanvraag

Aanvragen tot het huren van een gymzaal dienen schriftelijk te worden gedaan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de verhuurder verstrekt uniform aanvraagformulier. Het is de huurder toegestaan van gebruikers en/of bezoekers entree te heffen.

Artikel 6 Betalingen

De huurprijs wordt zonder enige korting of schuldvergelijking bij vooruitbetaling voldaan door storting of overschrijving op Postbank rekening nummer NL41 INGB 0000 009952 , ten name van de gemeente Korendijk. Hij is ook verschuldigd wanneer op de overeengekomen uren geen gebruik is gemaakt van het gehuurde, behalve wanneer het gehuurde op deze uren niet beschikbaar is. De gymzalen zullen gedurende de zomervakantie voor het basisonderwijs (regio midden Nederland) voor de algemene sportbeoefening gesloten zijn. Deze sluiting geeft geen recht op korting op de huurprijs.

Artikel 7 Huurovereenkomst

Door de verhuurder wordt iedere verhuur schriftelijk bevestigd.

Op deze bevestiging wordt vermeld:

 • a.

  het soort, adres en plaats van de accommodatie;

 • b.

  datum en tijdstippen van de verhuurperiode;

 • c.

  aard en activiteit die plaats zal vinden in de gymzaal.

Huur en/of reservering is pas definitief als deze schriftelijk door de verhuurder is bevestigd.

Artikel 8 Sleutels

Aan de huurder wordt tegen betaling van een waarborgsom van € 115,00 de sleutel van de gymzaal verstrekt. De waarborgsom is bij iedere nieuwe verstrekking van een sleutel verschuldigd. Na het overeengekomen gebruik is de huurder verplicht om de door de verhuurder beschikbaar gestelde sleutel(s) terstond aan de verhuurder af te dragen. Bij afdracht van de sleutel(s) aan de verhuurder wordt, met in achtneming van een juist gebruik van de gymzaal, de waarborgsom terugbetaald. De huurder is niet gerechtigd de ontvangen sleutel te dupliceren. Het is de huurder niet toegestaan om de sleutel aan derden af te geven of uit te lenen. Bij verlies of vermissing van de verstrekte sleutel(s) dient de huurder binnen 24 uur kennis te geven aan de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van de sleutel en alle hiermee in verband houdende kosten. Tevens zal bij het verstrekken van een nieuwe sleutel opnieuw een borgsom betaald moeten worden.

Artikel 9

Toegewezen uren voor gebruikmaking van de gymzaal worden door de verhuurder niet teruggenomen. Dit betekent dat de huurder, indien hij geen gebruik maakt van de toegewezen uren, deze moet betalen.

Artikel 10 Gebruikstijd

De gebruikstijd is altijd inclusief opzetten en opruimen van de benodigde toestellen en/of andere materialen. De huurder dient de zaal tijdig te ontruimen, derhalve voor het einde van het gehuurde tijdstip. De huurder van de gymzaal heeft vijftien (15) minuten voor de aanvang van de gebruikstijd toegang tot de kleedruimten. Men dient eveneens zorg te dragen voor ontruiming van de kleedruimten en het gebouw binnen vijftien (15) minuten na de gebruikstijd.

Artikel 11 Criteria toewijzing uren voor aanvang seizoen

De gymzalen worden gebruikt voor het bewegingsonderwijs aan de leerlingen van de scholen voor primair onderwijs. Daarnaast mogen de gymzalen gebruikt worden voor activiteiten van (sport)verenigingen en particulieren. Hierbij dienen de volgende “voorrangsregels” in acht genomen te worden:

 • a.

  De scholen voor primair onderwijs hebben bij het gebruik van de gymzalen voorrang op alle overige huurders/gebruikers.

 • b.

  De (sport)verenigingen hebben bij het gebruik van de gymzalen voorrang op de particulieren.

 • c.

  Een (sport)vereniging/groep die reeds jarenlang een bepaald uur in de gymzaal huurt heeft voorrang op dat uur, na het doorlopen van de eerste 2 criteria, op een andere potentiële gebruiker.

Artikel 12 Ingebruikgeving aan derden

Het is de huurder verboden zonder toestemming van de verhuurder de gymzaal aan derden in gebruik te geven of te verhuren.

Artikel 13 Verantwoordelijkheid huurder

De huurder is verantwoordelijk voor een strikte naleving van de bepalingen in dit reglement. Door de verhuurder worden regelmatig controles uitgevoerd op deze naleving. De huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen verantwoordelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden de gymzaal gebruiken of zich daar met zijn goedkeuren bevinden.

Artikel 14 Aanwijzingen van verhuurder

Alle aanwijzingen door de verhuurder en diens medewerkers gegeven dienen te worden opgevolgd.

Artikel 15 Gebruiksvoorschriften

De huurders/gebruikers van de gymzalen nemen de volgende voorschriften in acht:

 • a.

  De huurder draagt zorg voor het openen en afsluiten van het gebouw. Bij het verlaten van het pand moeten alle in- en uitgangen en ramen zijn afgesloten.

 • b.

  De huurder draagt zorg voor het in- en uitschakelen van de verlichting. Bij het verlaten van het pand dient alle verlichting te zijn uitgeschakeld.

 • c.

  De huurder draagt er zorg voor dat het pand in een opgeruimde- en nette staat wordt achtergelaten. Afval dient in de daartoe bestemde bakken te worden gegooid.

 • d.

  De huurder draagt zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en de reinheid hiervan. De huurder voorkomt onnodige vervuiling en draagt zorg voor een ordelijk gebruik van de gymzaal.

 • e.

  De gymzaal mag door deelnemers aan activiteiten niet worden betreden, alvorens de leiding aanwezig is. De leiding mag de gymzaal niet verlaten, voordat alle deelnemers zijn vertrokken. De huurder oefent bij de toegang toezicht uit teneinde het binnentreden van onbevoegden te voorkomen.

 • f.

  De huurder draagt er zorg voor dat de activiteiten in de gymzaal onder gekwalificeerde leiding plaatsvinden. Het gebruik van gymtoestellen of –hulpmiddelen is slechts toegestaan onder leiding of toezicht van personen, die daartoe bevoegd geacht worden blijkens hun specifieke opleiding, ervaring, vaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De huurder blijft verantwoordelijk voor onoordeelkundig en/of onverantwoordelijk gebruik van bedoelde gymtoestellen of – hulpmiddelen.

 • g.

  Het is verboden om in de gymzaal rijwielen, bromfietsen, scooters en andere voertuigen te plaatsen. Het parkeren van rijwielen, bromfietsen, scooters, auto’s en andere voertuigen dient op de daarvoor aangewezen plaatsen te geschieden.

 • h.

  Het is verboden om in de gymzaal (huis)dieren mee te nemen, met uitzondering van blindengeleide- en/of hulphonden.

 • i.

  Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor de huurder.

 • j.

  Gebruik van de aanwezige telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen. Gebruik van de telefoon voor privé- of verenigingsdoeleinden is niet toegestaan.

 • k.

  Zonder verleende (schriftelijke) toestemming van de verhuurder is het huurder verboden:

  • -

   eigen materialen van welke aard dan ook in de gymzaal te plaatsen en/of op te slaan;

  • -

   materialen of toestellen uit de gymzaal te verwijderen of buiten de gymzaal te gebruiken. Als

toestemming verleend is voor het gebruik van eigen materialen, toestellen en/of gereedschappen,

is de huurder verantwoordelijk voor een veilig gebruik daarvan. Huurder is net als verhuurder

verantwoordelijk voor wettelijk voorgeschreven keuringen. Huurder moet jaarlijks een

gecertificeerd keuringsrapport, van een gecertificeerd keuringsbedrijf, aan de gemeente

overhandigen;

 • -

  reclame- of andere aanduidingen in de gymzaal aan te brengen;

 • -

  veranderingen aan te brengen aan het gebouw of de inventaris.

  De verhuurder is gerechtigd alles wat zonder toestemming is aangebracht, geplaatst, gewijzigd of verwijderd op kosten van de huurder ongedaan te maken of te herstellen.

  • l.

   Het is niet toegestaan de instelling van de verwarmingsinstallatie en/of warmwatervoorziening eigenmachtig te wijzigen.

  • m.

   Het is verboden in het gebouw te roken. In het gebouw geldt een algemeen rookverbod. De “Tabakswet” is van toepassing. De huurder wordt verantwoordelijk gesteld voor de naleving van de “Tabakswet” door de huurder zelf alsmede door degenen voor wie huurder ruimte huurt. Bij het niet nakomen van de “Tabakswet” worden de financiële gevolgen zoals boetes e.d. in rekening gebracht bij de huurder en ontbinding van de huurovereenkomst kan een gevolg zijn.

  • n.

   Het is verboden in de gymzaal alcohol of verdovende middelen te bezitten of te gebruiken.

  • o.

   Het is niet toegestaan in de gymzaal etenswaren of frisdranken te nuttigen.

  • p.

   Het is verboden de sportruimten te betreden met (sport)schoenen die buiten zijn gedragen of (sport)schoenen met afgevende zolen. Het betreden van de sportruimte is uitsluitend toegestaan met blote voeten of met schone (sport)schoenen met niet afgevende zolen.

  • q.

   De huurder dient te allen tijde zorg te dragen dat de nooduitgangen vrij blijven en niet geblokkeerd worden door toestellen of ander materiaal, noch tijdens noch na afloop van het gebruik.

  • r.

   Het is de huurder toegestaan de inventaris te gebruiken dat in de gymzaal aanwezig is en dat in eigendom is van verhuurder, voor zover benodigd voor de sportbeoefening door huurder. De inventaris mag alleen worden gebruikt in de sportruimte en wel voor het doel waarvoor de inventaris is bestemd.

  • s.

   Na gebruik dient de huurder de materialen en toestellen terug te zetten op de daarvoor bestemde plaats, waarbij de toestellenberging in een ordelijke- en nette staat wordt achtergelaten.

  • t.

   Het is niet toegestaan knopen te leggen in de klimtouwen, ook al worden deze er weer uitgehaald na afloop van het gebruik.

  • u.

   Magnesiumgebruik is toegestaan, mits de sportruimte en inventaris na afloop door de gebruiker worden gereinigd. Het gebruik van hars en/of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.

  • v.

   De huurder onthoudt zich van activiteiten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze kunnen leiden tot schade aan het gebouw, de inventaris en het materiaal.

  • w.

   De huurder dient te voorkomen dat omwonenden overlast / hinder ondervinden van de activiteiten van de huurder.

Artikel 16 Onderhoud

De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gymzaal en de zich daarin bevindende toestellen en materialen voor zover deze eigendom zijn van de verhuurder. Voor de uitvoering van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties kan de gymzaal tijdelijk worden gesloten, waarbij de huurder tijdig schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Indien mogelijk zal soortgelijke vervangende ruimte worden aangeboden door de verhuurder. Indien het aanbieden van vervangende ruimte niet mogelijk is, wordt restitutie van de huursom over de betreffende tijden verleend.

Artikel 17 Servicemeldpunt

Voor het melden van klachten over en/of schade (al dan niet door vandalisme) aan het gebouw, ruimte of inventaris is er voor de huurder en/of gebruiker(s) een centraal meldpunt, het zogenoemde “Servicemeldpunt” van de gemeente Korendijk. Het meldpunt is op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-647 1716. Uiteraard kunnen meldingen ook per e-mail worden verzonden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier op de website van de gemeente www.korendijk.nl. Dringende meldingen die zich voordoen tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis, maar na de openingstijden van het Servicemeldpunt, kunnen worden doorgegeven aan de medewerker(s) van de afdeling Ontwikkeling en Beheer, bereikbaar op telefoonnummer

088-647 1734. Buiten kantooruren kan de huurder en/of gebruiker calamiteiten melden bij de piketdienst. Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer 088-647 1777 van het gemeentehuis, waarna u telefonisch verdere instructies ontvangt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel, die verband houdt met of ontstaan is door het gebruik van de gymzaal en/of de inventaris, in welke vorm ook en door welke oorzaak ook ontstaan, noch van huurder noch van derden.

Artikel 19 Vrijwaring

Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden in verband met schade of letsel. De verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, vermissing of op andere wijzen verloren gaan van eigendommen van de huurder, gebruikers en toeschouwers.

Artikel 20 Aansprakelijkheid huurder

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de gebruikstijden door onjuist of oneigenlijk gebruik aan het gebouw en/of de inventaris worden toegebracht. Dergelijke schade wordt voor rekening van de huurder hersteld. Hieraan verbonden kosten moeten op eerste aanzegging worden voldaan. De huurder doet van iedere toegebrachte schade direct melding aan de verhuurder.

Artikel 21 Meldingsplicht

Voorafgaand aan- en na afloop van het gebruik vindt door de namens de huurder met de leiding belast persoon controle plaats op eventuele beschadigingen aan de gymzaal en/of de inventaris. Indien voor de aanvang schade in of aan de gymzaal en/of inventaris wordt geconstateerd, meldt de huurder dit direct bij de verhuurder. Voor schade waarvan geen kennis is gegeven aan de verhuurder, kan de laatste gebruiker c.q. huurder aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 22 Verzekering

De huurder dient tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

Artikel 23 Calamiteiten en dergelijke

In noodsituaties kan de gymzaal onmiddellijk worden gevorderd door de verhuurder.

Artikel 24 Toelatingsplicht verhuurder

De verhuurder heeft te allen tijde toegang tot de gymzaal. De huurder en/of gebruikers is gehouden de medewerker(s) van de afdeling Beheer en/of door de gemeente aangewezen personen in de gelegenheid te stellen (toegang te verschaffen tot de ruimte) om onderhoudsactiviteiten te kunnen verrichten.

Artikel 25 Ontzegging toegang

De verhuurder heeft het recht een ieder, die op enigerlei wijze de orde verstoort of zich op niet gepaste wijze gedraagt van het gehuurde te doen verwijderen c.q. de toegang tot het gehuurde voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen. Personen die op grond van het voorafgaande uit de gymzaal worden verwijderd hebben geen aanspraak op enigerlei vergoeding.

Artikel 26 Naleving reglement

Bij het niet of niet behoorlijk naleven door de huurder en/of diens gebruikers van dit reglement, bij het niet of niet tijdig voldoen van de huurprijs en bij ondeskundig gebruik van de gymzaal en/of inventaris heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat de huurder enige aanspraak op vergoeding van schade of restitutie van de huurprijs kan maken.

Artikel 27 Ontheffing

De verhuurder is – voor zover dit voor het specifieke geval noodzakelijk wordt geacht – bevoegd aan de overeenkomst voorwaarden/richtlijnen toe te voegen en/of uit te sluiten in afwijking van dit reglement. Tevens kan in geval van calamiteiten afgeweken worden van de voorwaarden.

Artikel 28 Beslissingsmandaat

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de verhuurder.

Artikel 29 Locaties

Dit reglement heeft betrekking op de navolgende accommodaties:

 • -

  Gymzaal De Wurf, gevestigd aan de Voorstraat 33A te Piershil;

 • -

  Gymzaal De Vaert, gevestigd aan de Van Almondestraat 78 te Goudswaard;

 • -

  Gymzaal het Middel punt, gevestigd aan de Johan Berkstraat 33 te Zuid-Beijerland.

Artikel 30 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2011. Met de inwerkingtreding van dit reglement komt de “Verordening, regelende voorwaarden en bepalingen betreffende het gebruik door derden van gymnastieklokalen in de gemeente Korendijk” van 1986 te vervallen.

Artikel 31 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam “Reglement voor het gebruik van gemeentelijke gymaccommodaties”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op

5 juli 2016.

Burgemeester en wethouders van Korendijk,

de secretaris, de burgemeester,

M.A.I. Born Drs. S. Stoop