Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening kwaliteit verguningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteit verguningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rozendaal
CiteertitelVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. Gemeentewet, art 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201614-04-2016Nieuwe regeling

13-09-2016

Gemeenteblad 23 septmber 2016, nr. 2016-06

HJ160037

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteit verguningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rozendaal

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Rozendaal;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 augustus 2016 , nummer HJ160037;

 

Overwegende dat:

- de Omgevingsdienst Regio Arnhem ( ODRA) per 1 april 2013 de basistaken milieu uitvoert voor de gemeente Rozendaal op basis van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA;

-de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht kwaliteitseisen in een verordening vast te leggen voor zover het taken betreft die de gemeente bij de ODRA heft belegd; - Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn gehoord zoals voorgeschreven in de Wabo en dit college

heeft aangegeven in te stemmen met de conceptverordening;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen:

de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rozendaal

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • -

  kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • -

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders:

 • a.

  voor wat betreft de taken die in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd, en

 • b.

  voor wat betreft de taken die niet in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd voor zover door burgemeester en wethouders nader bepaald.

   

Paragraaf 2. Kwaliteit

 

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeentevastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

 

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • b.

   de dienstverlening;

  • c.

   de financiën.

    

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

   

Paragraaf 3. Slotbepalingen

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 14 april 2016, de datum waarop de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) in werking is getreden;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrechtgemeente Rozendaal.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Rozendaal d.d.13 september 2016

de griffier, K.M. Schaap

de voorzitter, drs.J.H. Klein Molekamp