Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Aanwijzingsbesluit grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:8 APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2016nieuwe regeling

06-09-2016

Gemeenteblad

BWV16.0256

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit grote voertuigen

 

 

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN GROTE VOERTUIGEN

 

Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

 

OVERWEGENDE:

 

dat in artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod is opgenomen omtrent het parkeren van voertuigen, met inbegrip van lading, met een lengte van meer 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter of een breedte van meer dan 2,05 meter binnen de bebouwde kom van Houten;

 

dat in 5:8 lid 1 is opgenomen dat het college plaatsen kan aanwijzen waar dit verbod niet geldt;

 

dat het college in Houten woonachtige chauffeurs of eigenaren van een groot voertuig de mogelijkheid wil bieden om deze ’s nachts of in het weekend in Houten binnen de bebouwde kom te parkeren;

dat hiervoor naar parkeerruimte is gezocht naar een voor vrachtwagens goed bereikbare locatie waar ’s nachts en in het weekend voldoende parkeerruimte beschikbaar is;

 

dat hiervoor de Bergveste geschikt is omdat:

 • -

  De verharde oppervlakte tussen de rijbanen flexibel door allerlei voertuigen kan worden gebruikt omdat de ruimte niet wordt beperkt door aangegeven parkeervakken;

 • -

  Op deze locatie dubbelgebruik van de parkeerruimte goed mogelijk is door werknemers overdag en grote voertuigen in de avonduren en weekend;

 • -

  Er op deze locatie goede mogelijkheden zijn voor chauffeurs en eigenaren van grote voertuigen om naast een groot voertuig ook de eigen personenauto te parkeren;

 • -

  Er bij deze locatie voldoende ruimte is om, als daar vraag naar is, voorzieningen te treffen voor het parkeren van fietsen;

 • -

  De locatie met een groot voertuig goed te bereiken is vanaf de snelweg en de Utrechtseweg;

 • -

  De locatie eenvoudig zonder veel draai- en keerwerk te bereiken en te verlaten is met een groot voertuig;

 • -

  De plek goed is aangesloten op het hoofdfietsnetwerk met goede loop- en fietsmogelijkheden naar Houten Noord en Houten Zuid;

 • -

  Er goede mogelijkheden zijn om als dat in de toekomst nodig blijkt te zijn in de directe omgeving extra parkeerplaatsen voor personenauto's te maken;

 • -

  Er in de avonduren en weekenden collectief geregelde beveiliging is op het bedrijventerrein.

   

dat de omliggende bedrijven op de Bergveste zijn geïnformeerd over het voornemen om de Bergveste aan te wijzen als parkeerlocatie voor grote voertuigen en dat deze bedrijven niet negatief hebben gereageerd;

 

dat de chauffeurs die gebruik maken van parkeerplaats Oud Wulven zijn geïnformeerd over het voornemen de Bergveste aan te wijzen als parkeerlocatie voor grote voertuigen en dat de chauffeurs niet negatief hebben gereageerd;

 

dat het college met dit aanwijzingsbesluit uitvoering geeft aan de bevoegdheid een locatie aan te wijzen waar het verbod omtrent het parkeren van grote voertuigen niet geldt.

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  de parkeerruimte tussen de rijbanen van de Bergveste (zoals weergegeven op bijgevoegde kaart) aan te wijzen als locatie waar het parkeren van grote voertuigen op maandag t/m zaterdag van 18.00 uur tot 08.00 uur en op zondag de hele dag toegestaan is;

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op 3 oktober 2016;

 • 3.

  dat op de Bergveste met borden kenbaar wordt gemaakt dat het parkeren van grote voertuigen in de avond en nacht en op zondag is toegestaan;

 • 4.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   Politie Midden Nederland, West Utrecht, afdeling Verkeer;

  • -

   gemeente Houten, meldpunt Toezicht Openbare Ruimte;

 • 5.

  dat het aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen’.

   

Houten, 6 september 2016

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

 

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

Bijlage: Kaart locatie grote voertuigen Bergveste

 

kaart

 

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het bovengenoemd besluit kunnen daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag, volgend op de datum van publicatie in het Houtens Nieuws. Bovendien moet het bezwaar worden ondertekend, en moet het tenminste bevatten:

 • -

  de naam en adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden);

 • -

  de redenen waarop het bezwaarschrift is gebaseerd;

 • -

  de handtekening van de indiener.

   

Wij verzoeken u ook om uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden zodat wij contact met kunnen opnemen.

 

U kunt een bezwaarschrift behalve schriftelijk ook digitaal indienen. Voor digitale indiening maakt u gebruik van het formulier op de website van de gemeente (www.houten.nl) te vinden onder “Digitaal loket”. Het inloggen met behulp van DigiD geldt in dat geval als een digitale handtekening.

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. In dat geval kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna de rechter vragen om een voorlopige voorziening.

Dit betekent dat een regeling kan worden getroffen voor de periode gedurende welke het bezwaarschrift in behandeling is. Er moet dan wel sprake zijn van “onverwijlde spoed”. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorziening (adres: Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 13023, 3507 LA te Utrecht). Digitaal indienen met behulp van DigiD kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.