Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Schouwen-Duiveland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Schouwen-Duiveland 2014
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Schouwen-Duiveland 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Art. 107e, lid 1 Gemeentewet
  2. Titel III Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2014Nieuwe regeling

27-02-2014

Gemeenteblad Nr. 93609, 12-07-2016

27-02-2014/6

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Schouwen-Duiveland 2014

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

gezien het voorstel van het fractievoorzitteroverleg d.d. 16 januari 2014;

 

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

 

gelet op de raadsbesluiten d.d. 27 februari 2014 tot het instellen van een werkgeverscommissie en tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en tot het intrekken van het delegatiebesluit bevoegdheden college;

 

besluit :

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregelingen van de gemeente Schouwen-Duiveland, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd, tot uiterlijk de dag van de bekendmaking van het onderhavige raadsbesluit, over te nemen en vast te stellen voor de griffier en, voor zover van toepassing, de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 27 maart 2014.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Schouwen-Duiveland 2014.’

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 27 februari 2014.

T. van Oostenbrugge, griffier

G.C.G.M. Rabelink, voorzitter