Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Aanwijzingsbesluit hondenvrijloopzone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondenvrijloopzone
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenvrijloopzone
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:57

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2016Nieuwe regeling

30-06-2016

gmb-2016-121243

16.00599

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit: ‘Vrijloopzone honden’

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland,

Overwegende dat,

Het ingevolge artikel 2:57 lid 1 sub b van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat die hond niet verblijft binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd;

Het ingevolge artikel 2:57 lid 2 van de APV mogelijk is plaatsen aan te wijzen waar het verbod genoemd in artikel 2:57 lid 1 onder a niet geldt;

In het kader van de uitvoering van het gemeentelijk hondenbeleid, een plaats in ’s-Heerenberg aan is gewezen waar de verplichting voor de eigenaar of houder van een hond om de hond aangelijnd te houden in de bebouwde kom, niet geldt;

Gelet op het bepaalde in artikel 2:57 van de APV;

BESLUITEN

  • 1.

    Te bepalen dat op de locatie Loveringbos, conform situering in de bijlagen, het niet verplicht is voor de eigenaar of houder van een hond ervoor te zorgen dat die hond is aangelijnd;

  • 2.

    Reeds bestaande aanwijzingsbesluiten voor vrijloopzones en losloopzones, op gronden in eigendom van de gemeente Montferland, in te trekken per het onder punt 3 genoemde tijdstip;

  • 3.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Bijlagen:

– Situatietekening

Didam, 

21 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris

Dhr. M.J.M. Evers

De burgemeester

Mw. C.C. Leppink-Schuitema