Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Aanwijzingsbesluit toezichthouders bodemsanering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders bodemsanering
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders bodemsanering
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

 Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WABO, Wet bodembescherming, Wet Milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

01-01-2011

Provinciaal Blad, 2011, 44

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders bodemsanering

Aanwijzingsbesluit toezichthouders bodemsanering

 

gelet op het bepaalde in art. 5.11 Algemene wet bestuursrecht, art. 5.10 Wet algemene bepalingen omgevinsgrecht en art. 95 Wet bodembescherming, besluiten wij de hierna te noemen ambtenaren der Provincie Limburg aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de nalening van het bij of krachtens de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer bepaalde:

 

de heer F.H.M. Arends

mevrouw M.A.J. Peerebooms-Meesen

mevrouw J.B.I. de Jong

 

Gedeputeerde Staten

namens deze

drs. R.J.H. Schoufs

afdelingshoofd Milieu en Duurzame Ontwikkeling