Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regeling Beloningsbeleid 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Beloningsbeleid 2016
CiteertitelRegeling Beloningsbeleid 2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeenschappelijke Regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201601-07-2016art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-336, 6 juli 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Beloningsbeleid 2016

 

 

Artikel 1 Salaris en salaristoelagen

Lid 1

De aanspraak op salaris en salaristoelagen vangt aan met de dag, waarop de aanstelling ingaat. Is in het besluit tot aanstelling geen datum van ingang vermeld, dan vangt de aanspraak op salaris en salaristoelagen aan met de dag, waarop de functie wordt aanvaard.

Lid 2

Het salaris en de salaristoelagen worden maandelijks rond de 20e dag uitbetaald. Met betrekking tot de wijze van uitbetaling van het salaris en de salaristoelagen stelt het college nadere regels vast.

Lid 3

Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Artikel 2 Naar rato berekening

Lid 1

In gevallen, waarin het salaris en de salaristoelagen of de kortingsbedragen moeten worden berekend over een gedeelte van een maand, worden het salaris en de salaristoelagen of de korting per dag vastgesteld door het salaris en de salaristoelagen of korting per maand te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand.

Lid 2

Salaris en salaristoelagen, uitgedrukt in een bedrag per jaar worden per kalendermaand berekend op een twaalfde gedeelte van het jaarbedrag. Voor de berekening van salaris en salaristoelagen over een gedeelte van een jaar vindt het bepaalde in het eerste lid overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Inpassing tijdens dienstverband

Lid 1

Het dagelijks bestuur bepaalt met inachtneming van de Regeling Functiewaardering (ODRP/OFS 2004) de voor de ambtenaar geldende salarisschaal. Als de ambtenaar nog niet voldoende functioneert, of hij nog niet alle bij de functie behorende werkzaamheden verricht, kan aan de ambtenaar een lagere dan de vastgestelde salarisschaal worden toegekend.

Lid 2

Met inachtneming van het bepaalde in lid 1. van dit artikel vindt aanstelling bij aanname of bij bevordering naar een hogere functie plaats in de aanloopschaal, zijnde de schaal welke vooraf gaat aan de functionele schaal waarbij de schalen 10a en 11a buiten beschouwing worden gelaten.

Lid 3

Bij bevordering van de aanloopschaal naar de functionele schaal of bij bevordering naar een hogere functie wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het naast hogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het oude salaris en het nieuwe salaris van de ambtenaar ten minste 75% bedraagt van het gemiddelde van de periodieken in de nieuwe schaal.

Lid 4

Bevordering van de aanloopschaal naar de functionele schaal vindt niet eerder plaats dan nadat er met betrekking tot de ambtenaar is vastgesteld dat:

 • a

  hij de functie volledig vervult;

 • b

  hij functioneert volgens de gestelde functie-eisen;

 • c

  hij tenminste een jaar in de aanloopschaal dienst heeft gedaan;

 • d

  er voorts geen belemmeringen zijn die een bevordering naar de functionele schaal in de weg staan.

Lid 5

Bevordering van de ambtenaar naar de functionele schaal vindt met inachtneming van het bepaalde in lid 4 onder c automatisch plaats indien er zonder goede reden geen beoordeling van de ambtenaar heeft plaatsgevonden. Hiervan is sprake als dit verzuim in overwegende mate te wijten is aan de leidinggevende die de beoordeling diende op te maken en de ambtenaar met betrekking tot de beoordeling hierom ten minste een maal schriftelijk heeft verzocht.

Artikel 4 Inpassing bij indiensttreding

Bij aanstelling van een ambtenaar wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 5, het salaris vastgesteld op het bedrag, dat in die schaal vermeld is voor de salarisanciënniteit, welke het college hem heeft toegekend.

Artikel 5  

In geval van overgang naar een functie gerangschikt in dezelfde schaal wordt voor de vaststelling van de salarisanciënniteit in de nieuwe functie mede rekening gehouden met de in de vorige functie verworven salarisanciënniteit.

Artikel 6 Salarisanciënniteit

Lid 1

Voor de vaststelling van de salarisanciënniteit telt niet mee:

 • a

  de tijd, doorgebracht in onbetaald verlof indien het verlof is verleend uitsluitend in het belang van de ambtenaar, dan wel is verleend onder voorwaarde, dat bedoelde tijd niet zal meetellen voor de vaststelling van de salarisanciënniteit;

 • b

  de tijd, doorgebracht in onbetaald verlof, voor zover deze een tijdvak van een jaar te boven gaat;

 • c

  de tijd, gedurende welke de ambtenaar in de uitoefening van zijn functie is geschorst:

  • 1

   bij wijze van disciplinaire straf;

  • 2

   op grond van het feit, dat tegen hem een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf is ingesteld, of hem door het bestuursorgaan het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag te kennen is gegeven, of hem van de oplegging van deze straf mededeling is gedaan, dan wel dat hij in verzekering is gesteld, of zich in voorlopige hechtenis bevindt;

  • 3

   in het belang van de dienst.

Lid 2

Het bestuursorgaan kan beslissen, dat aan het bepaalde in het eerste lid, onder a en/of b en c onder 3 geen uitvoering gegeven wordt.

Lid 3

Indien vaststaat dat een schorsing als bedoeld in het eerste lid, onder c, onder 2 niet door het ten uitvoer leggen van een straf is gevolgd noch zal worden gevolgd, telt de tijd van deze schorsing alsnog mee bij de vaststelling van de salarisanciënniteit.

Artikel 7 Terugplaatsing na bevordering

Het college kan het salaris en de salaristoelagen van de reeds in dienst zijnde ambtenaar, die als gevolg van een interne sollicitatie in een andere functie is benoemd en die is ingepast in een hogere schaal dan hij voordien had, bij een onvoldoende eindoordeel over zijn functioneren na het doorlopen van de met hem aangegane proeftijd, zodra hem een andere passende functie wordt aangeboden, terugbrengen naar de schaal en de salarisanciënniteit, welke hij zou hebben gehad, ware hij niet in die andere functie benoemd.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling beloningsbeleid 2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant” en treedt in werking op 1 juli 2016.

Beloningsbeleid

 

 

Regeling beloningsbeleid 2016

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Salaris en salaristoelagen

 

Artikel 2 Naar rato berekening

 

Artikel 3 Inpassing tijdens dienstverband

 

Artikel 4 Inpassing bij indiensttreding

 

Artikel 5 Overgang naar functie met zelfde schaal

 

Artikel 6 Beperking salarisanciënniteit

 

Artikel 7 Terugplaatsing na bevordering

 

Artikel 8 Inwerkingtreding