Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hollands Kroon

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHollands Kroon
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering (adressen), artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-201601-04-2014Nieuwe uitvoeringsvoorschriften

16-08-2016

Gemeenteblad

Volgnummer 8

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Het college van burgemeester en wethouders,

gelezen artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering,

besluit:

vast te stellen de Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen).

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  huisnummer: een door of namens het college toegekende nummeraanduiding voor een adresseerbaar object. Deze bestaat uit maximaal vijf posities;

 • c.

  huisletter: een toevoeging aan een huisnummer. Deze bestaat uit maximaal één positie en wordt weergegeven als kleine letter;

 • d.

  huisnummertoevoeging: een numerieke of alfanumerieke toevoeging aan een huisnummer en –letter. Deze bestaat uit maximaal 4 karakters. De alfanumerieke toevoeging wordt weergegeven in kleine letters;

 • e.

  object:

  • ·

   een afgebakend terrein;

  • ·

   een verblijfsobject;

  • ·

   een lig- of standplaats;

  • ·

   een voor personen toegankelijk object dat niet dient als verblijf.

Artikel 2. Uitgangspunten voor naamgeving

 • 1.

  Een openbare ruimte krijgt een naam die nog niet voorkomt in de woonplaats binnen de gemeente, tenzij de nieuwe naam aansluit bij de naamgeving van naastgelegen openbare ruimten.

 • 2.

  Een openbare ruimte krijgt één naam, ook als deze door meerdere kernen loopt en ongeacht onderbrekingen door waterlopen of wegen. Het college kan besluiten om hiervan af te wijken.

 • 3.

  De naam is maatschappelijk aanvaardbaar.

 • 4.

  Alle openbare ruimten in een buurt, wijk, of bouwfase krijgen namen in hetzelfde thema.

 • 5.

  De naam van een fietspad sluit aan op:

  • a.

   de naam van de openbare ruimte waarvan het fietspad in het verlengde ligt;

  • b.

   de naam van de openbare ruimte waar het pad op uitkomt;

  • c.

   een nabijgelegen straat;

  • d.

   de functie van de omgeving of van het fietspad zelf.

 • 6.

  Bij het vernoemen van personen geldt dat:

  • a.

   de persoon overleden is;

  • b.

   zijn of haar rol al geruime tijd uitgespeeld is;

  • c.

   het vaststaat dat de persoon onomstreden is.

Artikel 3. De nummeraanduiding

 • 1.

  De nummeringaanduiding loopt op, gezien vanuit het centrum van de woonplaats.

 • 2.

  Gezien in de richting van de oplopende nummering zijn rechts de even nummers en links de oneven nummers.

 • 3.

  Bij een doodlopende straat of weg begint de nummeraanduiding vanaf de ontsluitingsweg. Dit geldt ook voor een buitenweg.

 • 4.

  Bij een weg die door meerdere woonplaatsen loopt wordt oplopend genummerd, gezien vanuit het middelpunt van de gemeente.

 • 5.

  Als het gebruik van huisnummers niet voldoende is, wordt aan het nummer een huisletter toegevoegd. Zo nodig komt daar nog een huisnummertoevoeging bij.

 • 6.

  Een object met toegangen aan verschillende wegen krijgt een nummer volgens de nummeraanduiding van de weg waaraan de hoofdtoegang ligt.

 • 7.

  De huisletter t is gereserveerd voor een trafostation, de w voor een windmolen.

 • 8.

  De letters i, o, u, worden niet als huisletters en huisnummertoevoegingen gebruikt, omdat dat verwarring schept met andere letters en cijfers.

Artikel 4. De plaatsing en technische uitvoering van naamborden en nummeraanduidingen

 • 1.

  Het plaatsen en het uiterlijk van straatnaamborden en nummeraanduidingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de norm NEN 1772:2010 van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut.

 • 2.

  Een naambord wordt bij volgorde van voorkeur geplaatst aan een bouwwerk, lichtmast of paal.

 • 3.

  Aanbrengen van een nummeraanduiding is niet verplicht voor niet-postale adressen en ook niet voor een:

 • ·

  parkeergarage;

 • ·

  telefooncentrale of transformatorhuisje;

 • ·

  distributiestation voor gas, water of elektriciteit;

 • ·

  gebouw voor nutsvoorziening of rioolgemaal;

 • ·

  garagebox of loods;

 • ·

  kiosk of pinautomaat;

 • ·

  stook- of ketelruimte;

 • ·

  vakantie- of recreatiewoning;

 • ·

  brugwachtershuisje;

 • ·

  garage of bedrijfspand aan een woning.

Artikel 5. Vergoeding bij wijzigen naam openbare ruimte of huisnummer

Als het college besluit om een naam of nummer te wijzigen, dan kunnen inwoners en bedrijven verzoeken om een tegemoetkoming in de kosten. Deze bedraagt voor inwoners maximaal € 25 en voor bedrijven maximaal € 400.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op de dag na publicatie van de bekendmaking ervan en werken terug tot 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze uitvoeringsvoorschriften worden aangehaald als Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 16 augustus 2016,

burgemeester en wethouders,

secretaris burgemeester