Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Verordening op het publicatieblad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening op het publicatieblad
CiteertitelVerordening op het publicatieblad
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 32ja
 2. Algemene wet bestuursrecht, artt. 2:14, tweede lid, en artikel 3.42, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2016Nieuwe regeling

05-07-2016

Gemeenteblad 2016, 57

7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het publicatieblad

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

gelet op het bepaalde in artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 2:14, tweede lid, en artikel 3.42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

 

Verordening op het publicatieblad

Artikel 1
 • 1.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen geeft een publicatieblad uit.

 • 2.

  In het Publicatieblad worden opgenomen besluiten die algemeen verbindende regels inhouden en alles wat daarmee verband houdt, daaronder begrepen besluiten tot vaststelling van het tijdstip waarop een algemeen verbindend voorschrift in werking treedt.

 • 3.

  In het publicatieblad kunnen ook andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden bekendgemaakt. Bekendmaking geschiedt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud daarvan.

 • 4.

  In het publicatieblad kunnen, voor zover verenigbaar met zijn karakter als officieel publicatieblad, ook andere publicaties worden opgenomen.

Artikel 2

Het is mogelijk berichten van het bestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden door plaatsing in het publicatieblad, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 3
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op het publicatieblad.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de eerste dag van de kalendermaand na haar bekendmaking.

Denekamp, 5 juli 2016

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

drs. A.B.A.M. Damer, drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers