Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre houdende regels voor voorwerpen op of aan de weg Beleid voorwerpen op of aan de weg gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre houdende regels voor voorwerpen op of aan de weg Beleid voorwerpen op of aan de weg gemeente Waalre
CiteertitelBeleid voorwerpen op of aan de weg gemeente Waalre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2:10 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Waalre

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2016nieuwe regeling

19-07-2016

Gemeenteblad 2016, 112268

.

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEID VOORWERPEN OP OF AAN DE WEG WAALRE 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

 

Gelet op:

Artikel 2:10, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Waalre 2016;

 

Overwegende:

dat het in het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte wenselijk is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg;  

 

dat het opstellen van nadere regels ook van groot belang is om overlast te voorkomen en de verkeersveiligheid te bevorderen;

 

dat in het kader van vermindering van administratieve druk en deregulering nadere regels met criteria gewenst zijn voor het zonder ontheffing plaatsen van uitstallingen op of aan de weg;

 

dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten aanzien van het gebruik van de spandoeken in openbare ruimte teneinde onduidelijkheid daarover weg te nemen, alsmede oneigenlijk gebruik te voorkomen;

 

Besluit:vast te stellen: Beleid voorwerpen op of aan de weg gemeente Waalre

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Reclame-uiting:

  Elke openbare aanprijzing van goederen, diensten of activiteiten, waarmee kennelijk beoogd wordt bezoekers of deelnemers te trekken of aandacht te vestigen op de commerciële activiteit.

 • 2.

  Uitstalling:

  Verzamelnaam voor losse voorwerpen die ondernemers in de openbare ruimte te kijk stellen voor het publiek met als doel het aanprijzen van een onderneming of het bevorderen van de verkoop, het verfraaien van het uiterlijk van een pand of de openbare ruimte gedurende de tijd dat de onderneming voor het publiek geopend is, zoals:

  ·Winkelartikelen:

  artikelen die te kijk voor het publiek worden gesteld. Bijvoorbeeld in de vorm van schoenrekken, kledingrekken, groentekisten, bloemen(rekken) en planten(rekken), vitrines en kramen, waarbij de artikelen in het pand worden afgerekend.

  ·Objecten ten behoeve van reclame:

  losse reclameobjecten die bij panden worden geplaatst en waarmee directe reclame wordt gemaakt. Bijvoorbeeld in de vorm van displays en menuborden.

  ·Andere voorwerpen:

  diverse voorwerpen, niet zijnde een winkelartikel of een object ten behoeve van reclame. Bijvoorbeeld in de vorm van speeltoestellen, bloempotten, zitbanken en afvalbakken.

 • 3.

  Winkelgebied:

  Openbaar gebied waarlangs de meeste panden uit winkels bestaan, zijnde Den Hof en De Bus.

 • 4.

  Spandoeken:

  Een aankondiging op een gespannen doek langs, boven of in de directe nabijheid van de weg voor het bekend maken van ideële uitingen zoals collecte, campagnes in het kader van verkeersveiligheid, openbare orde of een niet-commerciële sociale of maatschappelijke activiteit, niet zijnde een reclame-uiting.

 • 5.

  Weg:

  Weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 6.

  Tijdelijke verwijzingsborden:

  Onder tijdelijke verwijzingsborden worden verstaan borden die bezoekers de weg wijzen naar een incidenteel (al dan niet periodiek terugkerend) evenement. Deze verwijzingsborden hebben slechts een tijdelijke functie.

Artikel 2 Criteria uitstallingen zonder ontheffing

 • Onder de volgende criteria mogen uitstallingen zonder ontheffing worden geplaatst:

 • 1.

  Er mag slechts worden uitgestald waarbij reclame wordt gemaakt voor goederen, diensten en/of activiteiten die in de desbetreffende onroerende zaak aan het publiek worden aangeboden dan wel voor de onderneming die in de onroerende zaak is gehuisvest;

 • 2.

  Uitstallingen mogen uitsluitend op een weg die niet begaanbaar is voor gemotoriseerd verkeer worden geplaatst;

 • 3.

  Uitstallingen dienen tegen de voorgevel van het desbetreffende pand te worden geplaatst of zodanig dat een loopruimte over blijft van minimaal 1,5 meter ervan;

 • 4.

  Uitstallingen in winkelgebieden dienen indien de situatie zich ertoe leent, op minimaal 2 meter en maximaal 5 meter van de gevel geplaatst te worden. Dit geldt niet voor uitstallingen zijnde winkelartikelen, deze dienen tegen de gevel geplaatst worden;

 • 5.

  In winkelgebieden worden de maximale grenzen aangegeven door middel van markering in de bestrating.

 • 6.

  Uitstallingen mogen zich ten hoogste uitstrekken over de halve breedte van de voorgevel van het desbetreffende pand;

 • 7.

  Een uitstalling mag niet hoger zijn dan 2 meter, gemeten vanaf de weg;

 • 8.

  Het plaatsen van een uitstalling is in woongebieden niet toegestaan;

 • 9.

  Driehoeksborden en draaiende reclameborden zijn niet toegestaan;

 • 10.

  (Nood)uitgangen mogen niet worden belemmerd;

 • 11.

  Er mogen geen verkoopactiviteiten buiten plaatsvinden;

 • 12.

  De uitstalling is enkel aanwezig op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is;

 • 13.

  De toegankelijkheid van de weg moet altijd gewaarborgd blijven voor hulpdiensten;

 • 14.

  De toegankelijkheid van de onderneming moet altijd gewaarborgd blijven voor minder valide verkeersdeelnemers;

 • 15.

  Een uitstalling mag geen hinder veroorzaken ten aanzien van het gebruik van de weg en de daarvoor bedoelde objecten zoals verkeersborden, fietsenstallingen en afvalbakken.

Artikel 3 Spandoeken

 • 1.

  Ontheffing wordt enkel verleend voor spandoeken om aandacht te vestigen op collecteweken en boodschappen van maatschappelijke aard;

 • 2.

  De periode voor ontheffing bedraagt maximaal één week, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken;

 • 3.

  Per actie worden maximaal drie spandoeken toegestaan;

 • 4.

  Ontheffing wordt enkel verleend op van gemeentewege aangewezen plaatsen:

  -T-kruising Willibrorduslaan - Lissevenlaan

  -Rotonde Burgemeester Mollaan – Juliana de Lannoylaan

  -Kiosk Waalre, Markt te Waalre;

 • 5.

  Geen ontheffing wordt verleend voor spandoeken met commerciële uitingen;

 • 6.

  Het verkeer en het vrije uitzicht van verkeersdeelnemers mag niet worden belemmerd en verkeersdeelnemers mogen geen hinder ervaren, bijvoorbeeld door het gebruik van kleuren en/of afbeeldingen die visueel afleidend zijn.

Artikel 4 Tijdelijke verwijzingborden

 • 1.

  Ontheffing wordt verleend voor tijdelijke verwijzingsborden ten behoeve van incidentele evenementen, gedurende de duur van die evenementen;

 • 2.

  Ontheffing wordt enkel verleend voor verwijzingsborden met de maximale afmetingen 50 x 20 cm;

 • 3.

  De tijdelijke verwijzingsborden mogen maximaal twee dagen voor het evenement worden geplaatst en dienen één dag na afloop van het evenement te zijn verwijderd;

 • 4.

  Ontheffing wordt verleend voor tijdelijke verwijzingsborden indien het noodzakelijk wordt geacht, zoals in gevallen waarbij, bijvoorbeeld vanwege (langdurige) wegafsluitingen, bedrijven moeilijk vindbaar zijn. Er zal een afweging per geval worden gemaakt en de periode wordt beperkt tot de periode van de afsluiting.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit beleid wordt aangehaald als ‘Beleid voorwerpen op of aan de weg gemeente Waalre’

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waalre van 19 juli 2016;

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de burgemeester,

 

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer