Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2015 - 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2015 - 2016
CiteertitelBeleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2015-2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervalt op 31 december 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening leerlingenvervoer Baarn 2015, artikel 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201501-04-201501-01-2017Nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad, nr. 37723, 30 april 2015

15CV000028

Tekst van de regeling

Intitulé

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2015 - 2016

Burgemeester en wethouders van Baarn

Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor het vervoer van leerlingen naar de schakelklas in Amersfoort en de taalplusklas in Baarn.

Gelet op artikel 26 van de verordening leerlingenvervoer Baarn 2015 waarin beschreven staat dat het college beslist in gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet.

Gelet op de geïntegreerde kadernota onderwijs- en jeugdbeleid “Samen verder werken voor de jeugd” 2012-2015, waarin het vervoer van kinderen naar de schakelklas in Amersfoort en taalplusklas in Baarn vastgelegd is;

Besluiten vast te stellen:

 

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2015-2016.

Artikel 1: Algemene doelstelling

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2015 -2016 beoogt het vervoer te regelen van leerlingen die in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden extra taalonderwijs behoeven.

Artikel 2: begripsomschrijving vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

De beleidsregel vervoer gaat over het regelen van vervoer van:

 • 1.

  Leerlingen van en naar de schakelklas in Amersfoort. De schakelklas, gevestigd op de openbare basisschool de Wiekslag in Amersfoort, is een regionale voorziening die voorziet in speciaal taalonderwijs bestemd voor niet Nederlands sprekende kinderen van groep 3 tot en met groep 8 die minimaal 40 en maximaal 60 weken taalonderwijs krijgen en daarna doorstromen naar het reguliere basisonderwijs. De lesdagen en tijden van de schakelklas zijn conform die van de openbare basisschool de Wiekslag( 5 dagen per week). Het vervoer is gebaseerd op een retour.

 • 2.

  Leerlingen naar de taalplusklas die gevestigd is in het Centrum voor Onderwijs en Ontmoeting (COO) de Uitkijck in Baarn en bestemd voor Baarnse basisschoolkinderen van groep 1 en 2 die moeite hebben met de Nederlandse taal. De lesdag en tijd is elke dinsdagmiddag van 13.15 uur -15.15 uur. Het vervoer is gebaseerd op een enkele reis. Er wordt alleen vervoer geregeld van de Baarnse basisschool waar het kind van afkomstig is naar COO de Uitkijck. Ouders/ verzorgers halen hun kind zelf op.

Artikel 3: Aanvraagprocedure vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

 • 1.

  Schakelklas:

  • a.

   Een aanvraag voor vervoer voor de schakelklas wordt eenmalig gedaan door indiening bij de leerplichtambtenaar van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de op het formulier vermelde gegevens.

  • b.

   Alle kinderen die voor de schakelklas een positief vervoersadvies van de leerplichtambtenaar hebben gekregen, komen in aanmerking voor aangepast vervoer.

  • c.

   De manager programma dienstverlenend domein besluit over de aanvraag binnen zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens. Het college heeft de manager dienstverlenend domein gemandateerd om te besluiten over het al dan niet toekennen van het vervoer naar de schakelklas.

  • d.

   Indien de vervoersvoorziening wordt toegekend wordt deze getroffen met ingang van de door de ouders verzochte datum.

 • 2.

  Taalplusklas:

Het vervoer voor de taalplusklas wordt gecoördineerd vanuit de werkgroep taalplusklas, waarin de

coördinerend intern begeleider van de Baarnse basisscholen en de leerkracht van de taalplusklas zitting

hebben. Zij bepalen welke leerling in aanmerking komt voor de taalplusklas. Ouders van kinderen die

geplaatst worden op de taalplusklas hoeven daarom geen aanmeldingsformulier in te vullen. Alle

kinderen van Baarnse basisscholen anders dan die van COO de Uitkijck en die geplaatst zijn op de

taalplusklas, komen in aanmerking voor aangepast vervoer.

Artikel 4: Vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

Alle leerlingen die in aanmerking komen voor vervoer naar de schakelklas en taalplusklas worden vervoerd met het aangepast vervoer dat valt onder de verordening leerlingenvervoer Baarn 2015.

Artikel 5: Bekostiging van het vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

Het aangepaste vervoer naar de schakelklas en de taalplusklas wordt bekostigd uit het budget leerlingenvervoer Baarn. Ouders/ verzorgers van leerlingen die gebruik maken van deze vervoersregeling hoeven in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid geen eigen bijdrage te betalen.

Artikel 6 Evaluatie

De geïntegreerde kadernota onderwijs- en jeugdbeleid “Samen verder werken voor de jeugd”, waarin het vervoer naar de schakelklas en taalplusklas is vastgelegd, betreft de beleidsperiode 2012 tot en met 2015. De evaluatie van het vervoer naar de taalplusklas en schakelklas is een onderdeel van de evaluatie van bovengenoemde kadernota die in het tweede kwartaal van 2015 gaat plaatsvinden. Op basis van de bevindingen die voortkomen uit deze evaluatie zal door het college van burgemeester en wethouders aan de raad van de gemeente Baarn voorgelegd worden of deze vervoersregeling voor de daarop volgende beleidsperiode voortgezet gaat worden. Om het vervoer van de doelgroepleerlingen te borgen wordt de regeling, door middel van deze beleidsregel, verlengd voor de periode van één jaar.

Artikel 7 Verordening leerlingenvervoer Baarn 2015

Voor zover deze beleidsregel niet toereikend is geldt de verordening leerlingenvervoer Baarn 2015.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2015 en vervangt de beleidsregel 2013-2015, die daarmee eindigt op 1 april 2015.

Artikel 9 Vervaldatum

Deze beleidsregel vervalt op 31 december 2016.

Baarn, 3 februari 2015.

 

burgemeester en wethouders van Baarn,

secretaris burgemeester