Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Aanwijsbesluit behorende bij APV 2015 gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit behorende bij APV 2015 gemeente Harlingen
CiteertitelAanwijsbesluit behorende bij APV 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-201602-07-2020Nieuwe regeling

12-05-2016

gmb-20616-101150

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit behorende bij APV 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen en de burgemeester van de gemeente Harlingen, ieder voor zover zij bevoegd zijn,

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen 2015 nadere voorschriften dienen vast te stellen;

gelet op de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen 2015;

gezien het voorstel d.d. 13 april 2016

Besluit

Intrekken van het aanwijsbesluit APV 2014

Het aanwijsbesluit behorende bij de APV 2015 vast te stellen

Artikel 1 (definities)

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bebouwde kom:

  het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  woonwijken:

  wijken en straten waarin uitsluitend of in hoofdzaak gewoond wordt.

Artikel 2 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:6, eerste lid, is het verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op de volgende aangewezen openbare plaatsen:

[Gereserveerd]

Artikel 3 Straatartiest e.d.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9, eerste lid, is het verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op de volgende aangewezen openbare plaatsen:

 • -

  woonwijken;

 • -

  bij winkels.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9, tweede lid, beperkt de werking van het verbod zich tot:

 • -

  een optreden langer dan een half uur, tenzij daarna minimaal 150 meter wordt opgeschoven ten opzichte van de vorige plaats van optreden.

Artikel 4 Vrij te stellen categorieën

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:10D wijst het college de volgende categorieën van voorwerpen aan waar het verbod om zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (art. 2:10A) niet voor geldt:

 • -

  bloempotten, bankjes e.d. mits deze maximaal 1 meter uit de gevel staan en de minimale ruimte op het trottoir 1.50 meter is.

Artikel 5 Plakken en kladden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, vierde lid, zijn de volgende aanplakborden aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:

 • -

  buurtverenigingsbord Oosterstraat te Harlingen;

 • -

  buurtverenigingsbord Midlumerlaan te Harlingen;

 • -

  buurtverenigingsbord Harlingerstraatweg te Midlum;

 • -

  buurtverenigingsbord Buorren te Wijnaldum;

 • -

  buurtverenigingsbord Terp te Wijnaldum.

Artikel 6 Hinderlijk gebruik van drank

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, worden de volgende locatiesaangewezen als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • -

  bebouwde kommen.

Artikel 7 Loslopende honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder b, is het voor de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op de volgende aangewezen plaatsen:

[Gereserveerd]

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, worden de volgende plaatsen aangewezen waar het verbod om als eigenaar of houder van een hond die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is ( art. 2:57, eerste lid onder a) niet geldt:

 • -

  Harlinger bos;

 • -

  strand (1 september tot 1 april).

Artikel 8 Verontreiniging door honden of paarden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, eerste lid onder c, is de eigenaar, houder of verzorger van een hond of paard, alsmede degene die een hond of paard onder zijn hoede heeft, verplicht ervoor te zorgen dat die hond of dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet op de volgende aangewezen gebieden:

[Gereserveerd]

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, tweede lid, zijn de volgende aangewezen plaatsen waar het verbod om als eigenaar, houder of verzorger van een hond of paard, alsmede degene die een hond of paard onder zijn hoede heeft, verplicht ervoor te zorgen dat die hond of dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet op de openbare weg (art. 2:58, eerste lid onder a) niet geldt:

[Gereserveerd]

Artikel 9 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:60, eerste lid, is het verboden op de volgende aangewezen plaatsen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid daarbij aangeduide dieren:

 • a.

  aanwezig te hebben, of

 • b.

  aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels, of

 • c.

  aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.

[Gereserveerd]

Artikel 10 Bedelarij

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:65 is het verboden op de volgende aangewezen gebieden te bedelen om geld of andere zaken:

[Gereserveerd]

Artikel 11 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, is het verboden consumentenvuurwerk te bezigen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast op de volgende aangewezen plaatsen:

 • -

  het gebied omrand door de Oosterparkweg, Johan van Oldenbarneveldstraat, Thorbeckestraat en Vierkantsdijk.

Artikel 12 Straatprostitutie

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:9, eerste lid onder a, is het verboden op de volgende aangewezen wegen of gebieden handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

[Gereserveerd]

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:9, eerst lid onder b, is het verboden op XXXX (vastgestelde tijden) handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen uit te nodigen dan wel aan te lokken.

[Gereserveerd]

Artikel 13 Sekswinkels

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:10 is het verboden als rechthebbende op een onroerende zaak daarin een sekswinkel te exploiteren in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving op de volgende aangewezen gebieden of delen van de gemeente:

[Gereserveerd]

Artikel 14 Straatvegen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:7 is het verboden op de volgende aangewezen weggedeelte ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode:

[Gereserveerd]

Artikel 15 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, is het verboden op de volgende aangewezen plaatsen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, bepaalde voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

[Gereserveerd]

Artikel 16 Aanwijzing kampeerplaatsen

Ter uitvoering van artikel 4:19, eerste lid, zijn de volgende plaatsen aangewezen waarop het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd (art. 4:18, eerste lid) niet geldt:

[Gereserveerd]

Artikel 17 Kampeermiddelen, aanhangwagens e.a.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid onder a, is het verboden een voertuig of aanhangwagen dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeers-doeleinden wordt gebruikt zoals een caravan, een kampeerwagen, een aanhangwagen, een keetwagen of ander dergelijk voertuig langer dan op drie achtereenvolgende dagen zonder wezenlijke tijdsonderbreking te plaatsen of te hebben op de volgende wegen binnen de bebouwde kom:

 • -

  alle wegen.

Artikel 18 Parkeren van grote voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op de volgende plaatsen waar dit naar oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente:

 • -

  bebouwde kommen met uitzondering van Oostpoort, Hermes, de Nieuwe Trekweg, Vormer en de Koningsweg.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, tweede lid, is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op de volgende aangewezen plaatsen waar dit parkeren naar oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte:

 • -

  bebouwde kommen met uitzondering van Oostpoort, Hermes, de Nieuwe Trekweg, Vormer en de Koningsweg.

Artikel 19 Overlast van fiets of bromfiets

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12, eerste lid, wijst het college de volgende plaatsen aan waar het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan:

 • -

  gebied rond het treinstation Harlingen;

 • -

  gebied rond het treinstation Harlingen Haven;

 • -

  parkeervakken Voorstraat;

 • -

  de Waddenpromenade.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12, tweede lid, wijst het college de volgende plaatsen aan waar het verboden is om fietsen en bromfietsen langer dan vier weken te laten staan (weesfietsen):

 • -

  gebied rond het treinstation Harlingen;

 • -

  gebied rond het treinstation Harlingen Haven;

 • -

  parkeervakken Voorstraat;

 • -

  de waddenpromenade.

Artikel 20 Crossterreinen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:32, tweede lid, zijn de volgende terreinen aangewezen waarvoor het verbod in het eerste lid niet van toepassing is:

[Gereserveerd]

Artikel 21 Beperking verkeer in natuurgebieden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:33, tweede lid, zijn de volgende aangewezen terreinen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is:

[Gereserveerd]

Artikel 22 Inwerkingtreding

Dit aanwijsbesluit treedt in werking acht dagen na bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van de gemeente Harlingen,

J.S.W. Ozenga

Secretaris

W.R. Sluiter

burgemeester

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Harlingen,

W.R. Sluiter

Burgemeester

Toelichting aanwijsbesluit behorende bij APV 2015

Algemeen

De APV is vastgesteld in juni 2015. De APV geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waarin bepaalde artikelen van toepassing zijn. Aan alle gebiedsaanwijzingen ligt het belang van de openbare orde en veiligheid of het uiterlijk aanzien van de gemeente ten grondslag. De gemeente wordt in staat gesteld om toezicht uit te oefenen op gedragingen die het belang mogelijk zouden kunnen schaden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 (definities)

In het aanwijsbesluit worden een aantal begrippen gehanteerd en gedefinieerd.

Deze spreken voor zich.

Artikel 2 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

[Gereserveerd]

Er wordt weinig tot geen overlast ervaren.

Artikel 3 Straatartiest e.d.

Het verbod om ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids geldt voor woonwijken en bij winkels. Dit verbod beperkt zich tot optredens langer dan een half uur. Daarna mag een nieuwe plaats worden ingenomen die minimaal 150 meter van de andere plaats verwijderd is. De reden voor de aangewezen plaatsen is, omdat omwonenden, winkelend publiek en ondernemers het overlast ervaren

Artikel 4 Vrij te stellen categorieën

In artikel 2:10A is er een verbod opgenomen om zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Er zijn een aantal categorieën van voorwerpen aangewezen waarvoor het verbod in artikel 2:10A niet geldt. In Harlingen worden op veel plaatsen bankjes en bloempotten tegen de gevel gezet. Zolang deze geen overlast geven, geeft het ook uitstraling en is hier weinig op tegen. Daarbij is er als voorwaarde gesteld dat de voorwerpen maximaal 1 meter uit de gevel mogen staan en de minimale ruimte op de stoep 1.50 meter is, zodat er genoeg ruimte overblijft op het trottoir voor passerende mensen.

Artikel 5 Plakken en kladden

Er zijn een aantal aanplakborden aangewezen die gebruikt mogen worden voor het aanbrengen van meningsuitingen bekendmakingen. Dit zijn alle buurtverenigingsborden in de gemeente Harlingen die gebruikt worden voor het aanbrengen van bekendmakingen van de desbetreffende buurtvereniging.

Artikel 6 Hinderlijk gebruik van drank

Het is verboden in de bebouwde kom op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijk met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Binnen de bebouwde kom zijn er probleemgebieden waar overlast plaatsvindt door de jeugd die in de openbare ruimte alcohol nuttigen. Door de gehele bebouwde kom aan te wijzen wordt voorkomen dat de overlast zich van de ene straat naar de andere straat verplaatst.

Artikel 7 Loslopende honden

Artikel 2:57, eerste lid

[Gereserveerd]

In het artikel zelf zijn al verschillende plaatsen opgenomen. Er is nog geen behoefte aan uitbreiding.

Artikel 2:57, tweede lid

Er zijn alleen een aantal plaatsen aangewezen waar het verbod in artikel 2:57, eerste lid, niet geldt, namelijk: het Harlinger bos en het strand. Dit zijn gebieden die zijn aangewezen als hondenlosloopgebieden. Daarbij is het strand alleen een losloopgebied vanaf 1 september tot 1 april. In de bijlage zijn de plattegronden met de exacte locaties terug te vinden.

Artikel 8 Verontreiniging door honden of paarden

[Gereserveerd]

In het artikel zelf zijn al verschillende plaatsen opgenomen. Er is nog geen behoefte aan uitbreiding.

Artikel 9 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

[Gereserveerd]

Er wordt geen overlast ondervonden.

Artikel 10 Bedelarij

[Gereserveerd]

Er is geen overlast bekend en is niet waarneembaar aanwezig.

Artikel 11 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Het is verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken in het gebied omrand door de Oosterparkweg, Johan van Oldenbarneveldstraat, Thorbeckestraat en Vierkantsdijk.

Hier vindt vaak overlast plaats voor en tijdens de jaarwisseling.

Artikel 12 Straatprostitutie

[Gereserveerd]

Er is geen informatie bekend dat het plaatsvindt of overlast veroorzaakt.

Artikel 13 Sekswinkels

[Gereserveerd]

Het is niet aanwezig en er is geen overlast.

Artikel 14 Straatvegen

[Gereserveerd]

Er is weinig tot geen overlast.

Artikel 15 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

[Gereserveerd]

Er is geen overlast bekend.

Artikel 16 Aanwijzing kampeerplaatsen

[Gereserveerd]

De gemeente wil vooralsnog geen plaatsen aanwijzen waar wildkamperen is toegestaan.

Artikel 17 Kampeermiddelen, aanhangwagens e.a.

Voertuigen die voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt, zoals caravans, kampeerwagens, aanhangwagens of keetwagens of andere dergelijke voertuigen mogen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen in de bebouwde kom geparkeerd worden. Hierdoor worden er parkeermogelijkheden open gehouden en is er een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Artikel 18 Parkeren van grote voertuigen

Het is verboden in de bebouwde kommen een voertuig dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren.

De reden hiervoor is dat dit schadelijk is voor het uiterlijk aanzien en buitensporig met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte. Hierbij geldt als uitzondering op de bebouwde kommen: Oostpoort, Hermes, de Nieuwe Trekweg, Vormer en de Koningsweg.

Artikel 19 Overlast van fiets of bromfiets

In de gebieden rond het treinstation Harlingen- Haven, treinstation Harlingen, de Waddenpromenade en op de Voorstraat wordt overlast ondervonden van gestalde fietsen en/of bromfietsen. Deze gebieden zijn daarom aangewezen als gebieden waar het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen te laten staan.

Artikel 20 Crossterreinen

[Gereserveerd]

Er zijn geen cross geschikte terreinen in Harlingen aanwezig.

Artikel 21 Beperking verkeer in natuurgebieden

[Gereserveerd]

Er is op dit moment hier geen behoefte aan.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Spreekt voor zich.

Bijlage

Gebied Harlinger bos

Gebied strand