Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Wegsleepverordening Rozendaal 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Rozendaal 2016
CiteertitelWegsleepverordening Rozendaal 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 149
 2. Wegenverkeerswet, art 173
 3. het bepaalde in het Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016gewijzigde regeling

08-03-2016

Gemeenteblad 2016-03, 18 maart 2016

02-16 KS

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Rozendaal 2016

 

 

 

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016, nr. 02-16 KS;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 van de Wegenverkeerswet (WVW) en het bepaalde in het Besluit wegslepen van voertuigen (BWV);

BESLUIT

 • 1.

  Vast te stellen de wegsleepverordening Rozendaal 2016

 • 2.

  In te trekken de Wegsleepverordening Rozendaal, zoals vastgesteld op 19 februari 2002, met ingang van de inwerkingtreding van onderstaande wegsleepverordening Rozendaal 2016.

   

WEGSLEEPVERORDENING ROZENDAAL 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b)

  wet: de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • c)

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen (BWV);

 • d)

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e)

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f)

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden

verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van

wegen en weggedeelten

 • 1.

  Als wegen en weggedeelten,bedoeld in artikel 170 eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 • 2.

  Verder zijn de hierna genoemde wegen en weggedeelten aangewezen als wegen en weggedeelten als bedoeld in artikel 170 eerste lid, onderdeel c van de wet:

  • a)

   op een fietspad, nader aangeduid door bord G11, G12a of G 13 van bijlage 1 bij het RW 1990;

  • b)

   op een fietsstrook, ander aangeduid door een doorgetrokken of onderbroken streep gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht;

  • c)

   op een erf, nader aangeduid door bord G5 van die bijlage, voor zover het voertuig niet is geparkeerd op een parkeerplaats die als zodanig is aangeduid of aangegeven;

  • d)

   op een weg of weggedeelte waar een markt wordt gehouden;

  • e)

   op een weg of weggedeelte waar de jaarmarkt wordt gehouden;

  • f)

   op een weg of weggedeelte waar een evenement wordt gehouden;

  • g)

   voor een inrit of uitrit;

  • h)

   op een weg of weggedeelte waar wordt geparkeerd op een zodanige wijze dat de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd of gehinderd.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

1.Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

Van Amerongen Berging BV

Dr. C. Lelyweg 6

6827 BH Arnhem

2.De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn: dagelijks van 00.00 tot 24.00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen (alle bedragen zijn exclusief BTW):

  • a)

   Voorrijkosten €97, 38

  • b)

   Wegslepen van het voertuig:

  • I.

   Tijdens kantoortijden van 8.00 tot 18.00 uur €167,67

  • II.

   Na 18.00 tot 8.00 uur en in het weekend/feestdagen €193,81

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen

  • a)

   op de dag van wegslepen € 25,63

  • b)

   ieder etmaal of een gedeelte daarvan vanaf de dag na wegslepen €10,76

 • 3.

  De in de vorige leden genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de procentuele wijziging die het consumenten-prijsindexcijfer over de maand januari van het lopende kalenderjaar heeft ondergaan ten opzichte van dit prijsindexcijfer over de maand januari van het daaraan voorafgaande jaar. De aldus berekende bedragen worden jaarlijks bekend gemaakt en gelden voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk

zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende

lid, en 174, eerste lid van de wet (WVW 1994), zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Rozendaal 2016.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 maart 2016

De griffier, De voorzitter,

K.M. Schaap drs. J.H. Klein Molekamp