Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Verordening subsidiering schoolzwemmen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiering schoolzwemmen 2008
CiteertitelVerordening subsidiering schoolzwemmen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2013Nieuwe regeling

18-12-2008

Regiobode, 13 oktober 2010

Geen
01-01-2013Ingetrokken

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiering schoolzwemmen 2008

De raad van de gemeente Doesburg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 18 december  2008;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen onderstaande

 

Verordening subsidiëring schoolzwemmen 2008.

Artikel 1 Doel van het schoolzwemmen

Doel van het schoolzwemmen is het aanleren van de meest elementaire zwemtechnieken ter realisering van het zogenaamd “watervrij maken” van de leerlingen en ter vermindering van het verdrinkingsgevaar.

Artikel 2 De gesubsidiëerde kosten van het schoolzwemmen

De gemeentelijke subsidie is gelijk aan de nettokosten die het zwembad per leerling per lestijd in rekening brengt en die gebaseerd is op het aantal leerlingen van groep 3 per 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

Artikel 3 De lestijd

In het kader van deze verordening is de lestijd één maal per twee weken gedurende 60 minuten.

Artikel 4 Gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen waarin de verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening kan worden aangehaald als verordening subsidiering schoolzwemmen 2008.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

  • 3.

    De verordening subsidiering schoolzwemmen 1994 vervalt met ingang van de datum als genoemd onder lid 2 van dit artikel.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 18 december 2008.

De griffier, De voorzitter,

W. Stoppels, drs. C.J.G. Luesink