Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht 2013
CiteertitelBeleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht 2013
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpproceskostenvergoeding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht 2009"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, lid 4
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:15
 3. Besluit proceskosten bestuursrecht, art. 2, lid 1, juncto onderdeel C.1 van de bijlage

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

18-12-2012

De Brug, 20-12-2012

Onbekend
27-03-200901-01-2013nieuwe regeling

03-03-2009

De Brug, 19 maart 2009

BenW-notulen 3 maart 2009, 3.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht 2013

 

 

Artikel 1 Toepassing

Deze beleidsregels zijn van toepassing bij verzoeken om kostenvergoeding in bezwaarprocedures op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht aangaande besluiten genomen in de vorm van WOZ-beschikkingen (in de zin van de Wet Waardering Onroerende Zaken) en overige gemeentelijke heffingen op basis van de Gemeentewet. De navolgende artikelen beschrijven de wijze waarop de gemeente Sint-Michielsgestel invulling geeft aan de beleidsruimte die het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna Bpb) biedt.

Artikel 2 Kosten derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand

Het bedrag van de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand zoals vermeld in artikel 1, onderdeel a, Bpb, wordt vastgesteld door de in de bijlage van Bpb genoemde punten per procesbehandeling als uitgangspunt te nemen waarbij een correctie wordt toegepast als genoemd in artikel 3 voor zover belanghebbende de kosten voor deze handelingen redelijkerwijs niet, of niet volledig heeft hoeven te maken.

Deze punten worden vermenigvuldigd met de waarde per punt, vermeld in artikel 4 van deze beleidsregels. Het aldus berekende bedrag wordt vermenigvuldigd met een wegingsfactor, als berekend ingevolge artikel 5 van deze beleidsregels. Indien er sprake is van samenhangende zaken wordt ingevolge artikel 6 van deze beleidsregels de aldaar genoemde wegingsfactor gehanteerd.

Artikel 3 Punten per proceshandeling

 • 1.

  Aan de hierna genoemde proceshandelingen worde de volgende punten toegekend:

  • a.

   indienen van een bezwaarschrift (artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht): 1 punt;

  • b.

   verschijnen op een hoorzitting (artikel 7:2 en 7:16 van de Algemene wet bestuursrecht): 1 punt;

  • c.

   bijwonen nadere hoorzitting (artikel 7:9 en 7:23 van de Algemene wet bestuursrecht): 0,5 punt.

 • 2.

  Indien de onder b en c genoemde proceshandelingen plaatsvinden op verzoek van de belanghebbende partij waarbij deze het horen geheel of gedeeltelijk gebruikt als alternatief voor het schriftelijk bezwaar, wordt het indienen van het bezwaar en de hoorzitting redelijkerwijs tezamen beschouwd als 1 proceshandeling waarvoor tezamen 1 procespunt wordt toegekend die vervolgens wordt gewogen conform artikel 5 van deze beleidsregels.

 • 3.

  Op grond van artikel 2, lid 3 Bpb wordt geen punt voor de hoorzitting toegekend indien en voor zover hetgeen daar naar voren wordt gebracht niet leidt tot verandering van inzichten van de heffingsambtenaar.

Artikel 4 Waarde per punt

De waarde per punt bedraagt het bedrag zoals genoemd onder B2 lid van de bijlage bij het Bpb.

Artikel 5 Inwerkingstreding

 • 1.

  De vergoedingen in het forfaitair stelsel van de Bpb zijn gerelateerd aan de gemiddelde werkbelasting in diverse zaaktypen. Bij een zaaak van een gemiddeld gewicht als bedoeld in onderdeel C1 van het Bpb wordt de wegingsfactor gesteld op 1. Een WOZ-zaak is van gemiddeld gewicht als er sprake is van een volledig onderbouwd waardebezwaar, ongeacht of de informatie in 1 of meerdere onderdelen wordt aangeleverd en ongeacht of de onderdelen door verschillende personen zijn ondertekend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de wegingsfactor vastgesteld op:

  • a.

   Factor 0,25 indien er sprake is van een zeer licht zaak. Er is sprake van een zeer lichte zaak indien:

   • 1.

    het bezwaarschrift kennelijk gegrond is;

   • 2.

    er sprake is van een onjuiste registratie van een bijgebouw;

   • 3.

    een kenbare schrijffout in de beschikking / belastingaanslag is gemaakt;

   • 4.

    het bezwaarschrift uitsluitend verwijst naar een bezwaar uit een eerder belastingjaar;

   • 5.

    het bezwaarsschrift marginaal is onderbouwd;

   • 6.

    het bezwaarschrift slechts een verwijzing naar een eigen beroepsprocedure bevat;

   • 7.

    in het bezwaarschrift expliciet wordt aangegeven dat een onderbouwing later volgt;

   • 8.

    het bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit.

  • b.

   Factor 0,5, indien er sprake is van een lichte zaak. Er is sprake van een lichte zaak indien:

   • 1.

    er is sprake van een onjuiste objectafbakening;

   • 2.

    de WOZ-waarde wordt verlaagd vanwege een eigen tranactiecijfer;

   • 3.

    een onjuist gestandariseerd voortgangspercentage bijeen object in aanbouw is gehanteerd;

   • 4.

    de WOXZ-waarde wordt verlaagd vanweze een buiten het bezwaarschrift gelegen grond;

   • 5.

    het bezwaarschrift zich uitsluitend richt op de volledigheid van het taxatierapport of op het ontbreken van een deugdelijke motivering zonder nadere visie en onderbouwing van de waarde;

   • 6.

    in het reeds gemotiveerde bezwaarschrift wordt aangegeven dat relevante informaite op een later moemnt in een apart document zal worden toegezonden;

   • 7.

    het bezwaar tekstueel in hoofdzaak overeenkomst met andere zaken van de betreffende gemachtigde.

  • c.

   Factor 1.5, indien er sprake is van een zware zaak. Er is sprake van een zware zaak indien:

   • 1.

    deze inhoudelijk of juridisch als bijzonder ingewikkeld c.q. complex of omvangrijk moet worden aangemerkt;

   • 2.

    meerdere rechtsgebieden / regelgevingen een relevante rol spelen;

   • 3.

    handelend over de waarde van een woning of niet-woning.

  • d.

   Factor 2, indien er sprake is van een zeer zware zaak. Er is sprake van een zeer zware zaak indien:

   • 1.

    deze inhoudelijk als zeer omvangrijk moet worden aangemerkt;

   • 2.

    het een zaak betreft met zeer complexe aspecten waarbij het bezwaarschrift blijk geeft van relevante specialistische kennis die op de juiste wijze is toegepast;

   • 3.

    per individuele zaak wordt beoordeeld, welke wegingsfactor van toepassing is;

   • 4.

    bij het bepalen van een lagere wegingsfactor heeft artikel 5 lid 2 sub b voorrang op artikel 5 lid 2 sub a;

   • 5.

    bij het bepalen van een hogere wegingsfactor heeft artikel 5 lid 2 sub d voorrang of artikel 5 lid 2 sub c;

   • 6.

    handelend over de waarde van een object niet zijnde een woning.

Artikel 6 Samenhangende zaken

In geval van samenhangende zaken, als bedoeld in artiekl 3 Bpb wordt naast de van toepassing zijnde wegingsfactor, de factor 1 gehanteerd bij minder dan vier samenhangende zaken en de factor 1,5 bij vier of meer samenhangende zaken.

Artikel 7 Kostenvergoeding belanghebbende op hoorzitting

Indien belanghebbende in persoon verschijnt op een (nadere) hoorzitting en deze hoorzitting draagt er toe bij dat het besluit (verder dan in de concept-uitspraak) wordt herroepen, dan kan belanghebbende in aanmerking komen voor verletkosten indien belanghebbende vrij heeft moeten nemen van zijn werkzaamheden. De verletkosten waarvoor belanghebbende in aanmerking komt is in de daadwerkelijke tijd die belanghebbende heeft doorgebracht bij de hoorzitting.

Artikel 8 Deskundigenkosten

 • 1.

  Als deskundige wordt aangemerkt een gecertificeerd taxateur die staat ingeschreven in de landelijke registers.

 • 2.

  Deskundigenkosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien er geen sprake is van vermenging van de functies van gemachtigde en deskundige.

 • 3.

  Voor de vergoeding van door een deskundige opgemaakt taxatierapport geldt dat deze vergoeding wordt gebaseerd op de in dit artikel vermelde tijdsbesteding en uurtarieven.

 • 4.

  Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding van een door een deskundige opgemaakt taxatierapport wordt uitgegaan van de volgende tijdsbesteding:

  • -

   maximaal 2 uren indien het taxatierapport betrekking heeft op een onroerende zaak die niet inpandig is opgenomen;

  • -

   maximaal 4 uren indien het taxatierapport betrekking heeft op een onroerende zaak die inpandig is opgenomen;

  • -

   naar een redelijkheid te bepalen uren indien hete taxatierapport betrekking heeft op een onroerende zaak die is aan te merken als een unieke onroerende zaak die niet volgens de Landelijke Taxatiewijzer te taxeren is.

 • 5.

  Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding van een door een deskundige opgemaakt taxatierapport wordt uitgegaan van de volgende uurtarieven:

  • -

   maximaal € 50,00 exclusief BTW indien het taxatierapport betrekking heeft op een onroerende zaak die dient tot woning, welk bedrag wordt verhoogdmet BTW indien de BTW op belanghebbende drukt;

  • -

   maximaal € 65,00 exclusief BTW indien het taxatierapport betrekking heeft op een onroerende zaak die niet dient tot woning en deze zaak is aan te merken als een courante of incourante niet-woning, welk bedrag wordt verhoogd met BTW indien de BTW op belanghebbende rust;

  • -

   maximaal € 116,09 (tarief 2013) exclusief BTW indien het taxatierapport betreking heeft op een onroerende zaak die een uniek onroerende zaak is die niet volgens de Landelijke Taxatiewijzer te taxeren is, welk bedrag wordt verhoogd met BTW indien de BTW op belanghebbende drukt.

Artikel 9 Gemotiveerd afwijken

 • 1.

  De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheid om, in afwijking van hetgeen wordt gesteld in deze beleidsregels, een lagere of hogere wegingsfactor toe te kennen. Het afwijken van hetgeen gesteld in deze beleidsregels wordt in de beslissing op bezwaar uitdrukkelijk gemotiveerd.

 • 2.

  De heffingsambtenaar oordeelt niet tot vergoeding van de proceskosten voor zover belanghebbende niet kan aantonen dat de betreffende kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Artikel 10 Uitbetaling aan belanghebbende

Het bedrag aan de proceskostenvergoeding wordt in beginsel overgemaakt op het rekeningnummer van belanghebbende. Indien uit de machtiging blijkt dat belanghebbende ermee instemt dat de kosten aan de gemachtigde worden uitbetaald, worde de verschuldigde kosten overgemaakt op een door de gemachtigde aangegeven bankrekening.

Aldus besloten door de heffingsambtenaar van leges en andere niet-belastingen van de gemeente Sint-Michielsgestel.

P.M. van den Brand

Toelichting

Inleiding

Dit voorstel handelt over het vaststellen van een beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren in verband met de vergoeding in fiscale procedures van kosten van bezwaar.

 

Een bezwaarmaker tegen een WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke heffingen kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten die hij in verband met de behandeling van zijn bezwaar regelijkerwijs heeft moeten maken (art. 7:15 Awb en Besluit proceskosten bestuursrecht). Er is echter nog geen beleidsregel vastgesteld waarin staat op welke wijze de wegingsfactoren die in het Besluit proceskosten zijn opgenomen worden gehanteerd. Tot nu toe werd stilzwijgend aangesloten bij de door de VNG opgestelde modelbeleidsregel.

 

Voorwaarden voor vergoeding

De voorwaarden waaronder de heffingsambtenaar deze kosten vergoedt, zijn: 

 • -

  belanghebbende verzoekt daarom voordat uitspraak op het bezwaar is gedaan;

 • -

  de bestreden beschikking wordt herroepen wegens een aan de heffingsambtenaar te wijten onrechtmatigheid. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij strijd met het recht of herstel van fouten.

 

De heffingsambtenaar beslist op het verzoek bij uitspraak op het bezwaar.

 

Besluit proceskosten bestuursrecht

De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn vastgesteld in het Besluit proceskosten bestuursrecht en omvatten:

 • a.

  kosten van door een derde beroepsmatig verleende bijstand;

 • b.

  kosten van een getuige, deskundige of tolk;

 • c.

  reis- en verblijfkosten;

 • d.

  verletkosten;

 • e.

  kosten van uittreksels uit de openbare register.

 

Ad. A Voor de kosten van door een derde beroepsmatig verleende bijstand worden vergoed volgens normvergoeding uit het Besluit proceskosten bestuursrecht.

 

Het bedrag of de som van bedragen wordt vervolgens vermenigvuldigd met de volgende wegingsfactoren:

 • -

  zeer licht 0,25;

 • -

  licht 0,50;

 • -

  gemiddeld 1,00;

 • -

  zwaar 1,50;

 • -

  zeer zwaar 2.00.

 

Doelstelling voorstel en beoogde effecten

Omdat niet wettelijk vastligt wanneer welke wegingsfactor moet worden gehanteerd, is hiervoor een beleidsregel vastgesteld. De beleidsregel brengt lijn in de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen door de heffingsambtenaar. Zij bewerkstelligt dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk worden behandeld. De beleidsregel is bindend voor de heffingsambtenaar. Zij bindt de belastingrechter niet: de belastingrechter kan heel goed tot een andere kostenveroordeling komen dan die, welke uit de beleidsregels voortvloeit.