Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Besluit aanwijzing ketentoezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing ketentoezichthouders
CiteertitelAanwijzing Ketentoezichthouders
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201614-07-2016Onbekend

14-07-2016

Publicatieblad gemeenschappelijke regeling ODRN

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing ketentoezichthouders

 

 

Besluit Aanwijzing Toezichthouders Ketentoezicht

 

De directeur Omgegingsdienst Regio Nijmegen

 

Overwegingen:

 • -

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) legt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de sfeer van het omgevingsrecht onder meer bij gemeenten en provincies neer. Meer specifiek wijst de Wabo colleges van burgemeester en wethouders (B&W) van gemeenten en colleges van gedeputeerde staten (GS) van provincies als bevoegde gezagen voor die taken aan. In de regio Nijmegen gaat het daarbij om de volgende bestuursorganen:

  • a.

   Het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Nijmegen;

  • b.

   Het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Beuningen;

  • c.

   Het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Druten;

  • d.

   Het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Groesbeek (na 1 januari 2016 Berg en Dal geheten);

  • e.

   Het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Heumen;

  • f.

   Het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Wijchen;

  • g.

   Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.

 • -

  Van toezicht in de sfeer van het omgevingsrecht maakt het zogeheten ketentoezicht deel uit. Het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten is een bijzonder onderdeel van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Dit team valt organisatorisch onder de ODR maar werkt voor alle zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Dit team richt zich, samen met de zeven omgevingsdiensten, op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)keten.

 • -

  Binnen het ambtsgebied en gezagsbereik van de ODR zijn betrokken ambtenaren al aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • -

  Uit operationeel oogpunt moeten deze ambtenaren van het team ketentoezicht ook kunnen optreden als toezichthouder in het ambtsgebied en gezagsbereik van de overige Gelderse Omgevings- diensten.

 • -

  Daarvoor is juridisch nodig dat voornoemde ambtenaren door elk van de betrokken bevoegde gezagen zijn aangewezen als toezichthouder in die formele zin.

 • -

  Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de Wabo zijn de betrokken bevoegde gezagen bevoegd om die aanwijzing te geven.

 • -

  Uit praktisch oogpunt hebben de betrokken bevoegde gezagen de hiervoor bedoelde aanwijzingsbevoegdheid ieder voor zich gemandateerd aan de directeur van Omgevingsdienst Regio Nijmegen, bij de volgende mandaatbesluiten:

  • 1.

   Mandaatbesluit gemeente Nijmegen d.d. 13 maart 2013, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 september 2014, in werking getreden op 9 oktober 2014;

  • 2.

   Mandaatbesluit van de gemeente Beuningen d.d.19 maart 2013, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 juli 2014, in werking getreden op 18 juli 2014;

  • 3.

   Mandaatbesluit van de gemeente Druten d.d. 26 maart 2013, in werking getreden 1 april 2013;

  • 4.

   Mandaat besluit van de gemeente Groesbeek d.d. 6 januari 2015, in werking getreden 13 januari 2015;

  • 5.

   Mandaatbesluit van de gemeente Heumen d.d. 2 april 2013, in werking getreden 1 april 2013;

  • 6.

   Mandaatbesluit van de gemeente Wijchen d.d. 19 maart 2013, in werking getreden 1 april 2013;

  • 7.

   Mandaatbesluit van de provincie Gelderland d.d. 19 maart 2013, laatstelijk gewijzigd op 9 mei 2015, in werking getreden op 13 juni 2015;

 • -

  Tegen deze operationele achtergronden en op grond van de hiervoor genoemde mandaatbesluiten, heeft de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen namens de betrokken bevoegde gezagen de hieronder vermelde aanwijzingsbesluiten genomen.

   

Gelet op:

 • -

  Artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

BESLUIT

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  De Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

 • a.

  De regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen;

 • b.

  De Algemeen Plaatselijke Verordeningen voor zover het betreffende bevoegd gezag/de burge- meester het toezicht en handhaving daarvan hebben gemandateerd aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

worden de volgende ambtenaren werkzaam bij de ODR belast:

 • -

  Alle personen met een functie binnen het team Ketentoezicht van ODR.

 

Overig:

 • Aan de onder hiervoor genoemde personen is, voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder het besluit genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb;

 • Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan de hier- boven genoemde ambtenaren van de ODR;

 • Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekendgemaakt;

 • Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toezichthouders Ketentoezicht Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2015

 

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen en Wijchen,

 

namens deze,

 

Mr. G.J.W. Bouman

directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

Nijmegen, 20 juli 2015