Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BEL Combinatie

Besluit tot ondermandatering 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBEL Combinatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot ondermandatering 2016
CiteertitelBesluit tot ondermandatering 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2016nieuwe regeling

07-07-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot ondermandatering 2016

Besluit tot ondermandatering 2016

De directeuren van de Werkorganisatie BEL-gemeenten (hierna te noemen: BEL Combinatie);

 

 • 1.

  gelet op de gelijkluidende besluiten van 29 mei 2012 van resp. de colleges en burgemeester van Blaricum, Eemnes en Laren, en het besluit van 27 juni 2012 van het Algemeen Bestuur en de voorzitter van de BEL Combinatie om mandaat c.q. volmacht te verlenen aan de directeur van de BEL Combinatie inzake het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten;

 • 2.

  Gelet op de collegebesluiten d.d. 1 maart 2016 waarin de Algemene Mandaatregelingen gemeente Blaricum,Eemnes Laren –Bel Combinatie 2016 (de algemene mandaatregelingen) zijn vastgesteld en waarin ook is besloten dat waar in bestaande mandaatregelingen nog wordt gesproken van de directeur, voortaan de directeuren dient te worden gelezen;

 • 3.

  Gelet op het feit dat de algemene mandaatregelingen uitdrukkelijk de mogelijkheid noemen dat ondermandaat wordt verleend aan coördinatoren dan wel aan medewerkers, die naar hun oordeel blijk geven van een zodanige mate van taakvolwassenheid dat zij het mandaat op een kwalitatief goede wijze kunnen uitoefenen,

 • 4.

  gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, de vigerende Regelingen budgethouderschap voor de gemeenten Blaricum Eemnes 2016, Laren 2016 en de BEL Combinatie (hierna: de Regelingen budgethouderschap), het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL Combinatie (hierna: het Inkoop- en aanbestedingsbeleid), alsmede op alle daarvoor in aanmerking komende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen;

  

b e s l u i ten:

 

1. Onder intrekking van het door de directeur verleende ondermandaten d.d. 5 juli 2012 en 12 december 2012, ondermandaat te verlenen voor het aangaan van overeenkomsten, inclusief het inkopen van leveringen, diensten en werken overeenkomstig het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, een en ander zoals omschreven in de bij dit besluit behorende mandatenlijst en met inachtneming van de Regelingen budgethouderschap zoals vastgesteld door de drie BEL-gemeenten en de BEL Combinatie en passend binnen de begroting of de beschikbaar gestelde kredieten;

 

2. Volmacht te verlenen voor het ondertekenen van overeenkomsten een en ander zoals omschreven in de bij dit besluit behorende mandatenlijst en met inachtneming van de Regelingen budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals vastgesteld door de drie BEL-gemeenten en de  BEL Combinatie en passend binnen de begroting of de beschikbaar gestelde kredieten;

 

3. de in bijlage 1 genoemde functionarissen, omdat zij de rol van coördinator vervullen,  aan te merken als personen die die naar hun oordeel blijk geven van een zodanige mate van taakvolwassenheid dat zij het mandaat op een kwalitatief goede wijze kunnen uitoefenen, daarom als deelbudgethouder aan te wijzen in de zin van de regelingen budgethouderschap;

 

4. ondermandaat te verlenen aan de afdelingsmanager van de afdeling Aanleg & beheer en aan de in de bijlage genoemde lijst van functionarissen

(tevens werkzaam in de rol van coördinator) die hebben aangetoond dit ondermandaat op kwalitatief goede wijze te kunnen uitoefenen, in de vorm van afdoeningsmandaat en voor zoveel nodig ondertekeningsmandaat terzake van de uitoefening van alle voor op hun eigen team betrekking hebbende bestuursbevoegdheden en het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshande­lingen, die - uit welken hoofde dan ook - aan het college dan wel de burgemeester toekomen, een en ander met inachtneming van de hierna te noemen beperkingen en aanwijzingen;

 

5. Te bepalen dat het ondermandaat onder 4 betrekking heeft op alle bevoegdheden en uitvoeringshandelingen die de taakonderdelen betreffen welke functioneel op het desbetreffende organisatieonderdeel worden uitgevoerd, een en ander zoals opgenomen in bijlage 2 van de Gemeenschappelijke regeling en zoals dat ook (globaal) blijkt uit de functionele toedeling van budgetten volgens de vastgestelde (gemeente)begroting;

 

6. Aan de onder 4. genoemde functionarissen ondertekeningsmandaat te verlenen voor alle zaken waarvan de beslissingsbevoegdheid bij hun college dan wel de burgemeester blijft, met uitzondering van aanstelling en ontslag van de medewerkers die in dienst zijn van de gemeente;

 

7. dat op grond van de mandaatbesluiten d.d. 24 september 2013 het in punt 2 van die besluiten genoemde ondertekenings- en afdoeningsmandaat inzake subsidies wordt ondergemandateerd aan de medewerker werkzaam in de rol van coördinator binnen het team maatschappelijk ontwikkeling;

 

8. dat aan de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke ontwikkeling tijdelijk, tot 1 januari 2017, ondermandaat wordt verleend voor het afdoen van correspondentie welke niet gericht is op (publiekrechtelijk) rechtsgevolg doch uitsluitend het informatie opvragen, dan wel informatieverstrekking beoogt, en welke correspondentie naar verwachting geen politiek/bestuurlijke gevolgen en/of afwijking van staand beleid behelst;

 

9. Te bepalen dat terzake van de in onder I verleende volmacht en het onder II verleende mandaat de volgende beperkingen en aanwijzingen gelden:

het mandaat is beperkt tot dagelijkse en bestendige uitvoering en toepassing van

regels en voorschriften en daarmee verband houdende handelingen;

daaruit volgt dat het mandaat tot afdoening niet geldt indien:

1. de afdoening van een zaak niet als routine kan worden aange­merkt en/of een afzonderlijke specifieke beoordeling / afweging is noodzake­lijk. Daartoe worden in elk geval gerekend:

 • 1.

  weigering of intrekking van beschikkin­gen, tenzij dat in overeenstemming is met regels en richtlijnen die rechtstreeks volgen uit regelgeving of op schrift gestelde en bekendgemaakte beleidsregels, of indien de intrekking geschiedt op verzoek van de houder van de beschikking.

 • 2.

  de beschikking tot het aanzeggen van bestuursdwang, en het opleggen van een dwangsom, tenzij binnen het daarvoor vastgestelde beleid.

 • 3.

  bevoegdheden van de burgemeester terzake de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van brand, ongevallen en rampen.

 • 4.

  de beslissing op bezwaar­schriften

 • 5.

  het instellen van beroep;

 • 6.

  het beslissen omtrent urgentieverklaringen woonruimte;

 • 7.

  het aanstellen en ontslaan van medewerkers in dienst van de gemeente.

2. het gaat om onderwerpen ten aanzien waarvan nog geen beleidsregels door de mandaatgever zijn vastgesteld en bekendgemaakt;

3. het besluiten betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels worden vastgesteld, dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor ingevolge de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend;

4. het (buiten het aangaan van een dienstverband) betreft een voordracht voor of benoeming van personen, waartoe de gemeente op grond van een specifieke regeling bevoegd is verklaard, dan wel waartoe de gemeente wordt uitgenodigd.

5. de afdoening van een zaak politieke consequenties met zich kan brengen, dan wel precedentwer­king kan hebben;

6. de afdoening van een zaak zou leiden tot strijdigheid met, c.q. afwijking van beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwij­zin­gen van de mandaatgever, wettelijke of interne voor­schriften, dan plaatsvindt zonder dat een toereikend budget voorhanden is;

 

10. In incidentele gevallen kan door de mandaatgever worden bepaald dat van het

mandaat geen gebruik kan worden gemaakt. Tenzij door de mandaatgever

uitdrukkelijk anders is aangegeven, geldt het mandaat niet voor beslissings- en

ondertekeningsbevoegdheid ten aanzien van specifieke verzoeken van en

correspondentie met bestuursorganen van Provincie en Rijk.

11. Terzake van de onder omschreven volmacht en omschreven mandaat gelden alle

beperkingen, instructies en aanwijzingen die ten aanzien van mandaat in, dan wel op

grond van de Algemene wet bestuursrecht, andere wettelijke regelingen en/of dit

besluit zijn of worden vastgesteld.

  

Eemnes, 7 juli 2016

     

G. Kolhorn

 

Voorzitter van de directieraad van de BEL Combinatie

Bijlage 1

Mandatenlijst aangaan en ondertekenen overeenkomsten

 

Bevoegdheid

Wettelijke

Grondslag

Soort

Door

Aan

Bijzondere  

voorwaarden

Aangaan van overeenkomsten

tot en met

€ 5.000

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

Mandaat

Directeur

Deel/Budgethouder

Volgens procuratieschema behorend bij de Regeling budgethouderschap.

Met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Aangaan van overeenkomsten

tot en met

€ 25.000

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

Mandaat

Directeur

Teamleider

Voor zover het de taakonderdelen betreft welke functioneel tot het desbetreffende organisatieonderdeel worden gerekend.

Met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Aangaan van overeenkomsten

tot en met

€ 100.000

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

Mandaat

Directeur

Afdelings-manager

Voor zover het de taakonderdelen betreft welke functioneel tot het desbetreffende organisatieonderdeel worden gerekend.

Met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Ondertekenen van overeen-komsten tot en met € 5.000

Artikel 171 Gemeentewet

Volmacht

Directeur

Deel/Budgethouder

Volgens procuratieschema behorend bij de Regeling budgethouderschap

Met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Ondertekenen van overeen-komsten tot en met € 25.000

Artikel 171 Gemeentewet

Volmacht

Directeur

Teamleider

Voor zover het de taakonderdelen betreft welke functioneel tot het desbetreffende organisatieonderdeel worden gerekend.

Met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Ondertekenen van overeen-komsten tot en met € 100.000

Artikel 171 Gemeentewet

Volmacht

Directeur

Afdelings-manager

Voor zover het de taakonderdelen betreft welke functioneel tot het desbetreffende organisatieonderdeel worden gerekend.

Met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

Bijlage 2

 

Lijst functionarissen aan wie ondermandaat is verleend

 

I. Walet

Afdelingsmanager Aanleg & Beheer

 

Naam

Team

H. Haverkamp

Maatschappelijke ontwikkeling

K. de Graaf

Ruimtelijke ordening

K. Loman

Vergunningen

M. Bosma

Handhaving

W.-J. Leenders

Juridisch control

M. Renes

DIV (post en archief)

E. Bekker

Communicatie

J. van Boxtel

Heffen en Waarderen

A. Meda

Planning en Control

M. Wiegers

Financiële administratie