Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Verordening taaktoedeling ACCRES Apeldoorn BV 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening taaktoedeling ACCRES Apeldoorn BV 2005
CiteertitelVerordening taaktoedeling ACCRES Apeldoorn BV
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

verordening vervangt de Verordening taaktoedeling BV Accommodaties, vastgesteld d.d. 1998-11-19

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2005nieuwe regeling

13-10-2005

Weekend Totaal, 2005-12-23

raadsvoorstel 104-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV 2005

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen:

 • de raadsbesluiten van 2/3 juli 1997, 17/18 december 1997 en 19 november 1998;

 • het voorstel van het college d.d. 28 juli 2005, nr. 104-2005;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende verordening, regelende de taaktoedeling ten behoeve van de besloten vennootschap ACCRES Apeldoorn.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 • b.

  ACCRES Apeldoorn BV: de statutair gevestigde BV waarvan de gemeente Apeldoorn enig aandeelhouder is en die onder meer tot taak heeft: het beheer en de exploitatie van gemeentelijke sport-, welzijns-, recreatieve-, educatieve-, sociaal culturele- en culturele accommodaties, het Natuurhuis (v/h CNME) en verzorging van de sportstimulering;

 • c.

  prestatieovereenkomst: uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 14, lid 2, van de Algemene subsidieverordening. De prestatieovereenkomst maakt onlosmakelijk deel uit van de subsidiebeschikking.

Artikel 2 Overheidsopdracht dienstverlening

 • 1.

  De gemeente Apeldoorn draagt de volgende taken in de vorm van een alleenrecht over aan ACCRES Apeldoorn BV:

  • a.

   beheer en exploitatie van de gemeentelijke accommodaties, overzichtelijk vermeld in de bij deze verordening behorende bijlagen 1 t/m 8;

  • b.

   exploitatie van het Natuurhuis (v/h Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie (CNME));

  • c.

   het verzorgen van sportstimulering;

  • d.

   het buitenschools verhuren van schoolgebouwen openbaar primair onderwijs en buitenschoolse verhuur schoolgebouwen en gymnastieklokalen openbaar voortgezet onderwijs.

 • 2.

  Deze taken zijn vastgelegd en nader gespecificeerd in een door de gemeente Apeldoorn en ACCRES Apeldoorn BV overeengekomen prestatieovereenkomst als bedoeld in artikel 1, sub c.

 • 3.

  Voor de uitvoering van de taken verstrekt de gemeente Apeldoorn een budgetsubsidie als bedoeld in artikel 1b van de Algemene subsidieverordening, alsmede een garantstelling.

 • 4.

  De raad draagt de bevoegdheid tot het aanbrengen van wijzigingen in het overzicht van gemeentelijke accommodaties als bedoeld in het eerste lid, sub a, over aan het college.

Artikel 3 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening taaktoedeling ACCRES Apeldoorn BV’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 13 oktober 2005 en vervangt de Verordening taaktoedeling BV Accommodaties, vastgesteld op 19 november 1998.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 oktober 2005

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 23 december 2005

Inwerkinggetreden d.d. 13 oktober 2005

BIJLAGE 1 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Beheer en exploitatie 4 Sporthallen en 1 squashhal

Sporthal Mheenpark

Zilverschoon 112

Sporthal Zuiderpark

1e Wormenseweg 213

Sporthal Sprengeloo

Pr. Beatrixlaan 10

Sporthal Matenpark

Heemradenlaan 130

Squashhal Matenpark

Heemradenlaan 130

02.09.2010

BIJLAGE 2 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Beheer en Exploitatie 32 gymnastieklokalen

Agricolastraat 18

Angerenstein 17

Aristotelesstraat 601

Burgersveld 21

Buys Ballotstraat 78

De Kempe 25

Eekschillersdreef 1

Fortlaan 6

Gentiaanstraat 76

Germanenlaan 35

Glazeniershorst 405

Groenlingweg 25

Heuvellaan 1

Holtrichtersveld 2

Jupiterlaan 44

Klarenbeekseweg 129

Klingelbeek 32

Kooikersplaats 11

Maasstraat 8

Mangaanstraat 2

Mariannalaan 19-A

Morinistraat 4

Parelvisserstraat 199

Rederijkershoeve 18

Sebastiaanplein 4

Soerenseweg 105

Steenhouwersdonk 215

Tormentilstraat 69

Uttilochweg 10

Valkeniersdonk 201

Veldhofweg 33

Warenargaarde 230

02-09-10

BIJLAGE 3 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Beheer en Exploitatie 11 wijkcentra/sociaal culturele accommodaties

Wijkcentrum Kaijersheerdt

1e Wormenseweg 494

Wijkcentrum Orca

Germanenlaan 360

Wijkcentrum Kelvin

Kelvinstraat 1

Wijkcentrum Op Dreef

Kooikersplaats 33/35

Wijkcentrum De Boerderij

Laan van Zevenhuizen 375

Wijkcentrum De Meulenwiek

Molenstraat 120

Dienstencentrum De Brinkhorst

Ritbroekstraat 2

Wijkcentrum Drieschoten

Snelliusstraat 2/4

Wijkcentrum De Stolp

Violierenplein 100/102

Wijkcentrum Vrijzicht

Zichtweg 92

Multifunctioneel centrum Het Bolwerk

Ravelijn 55

02-09-10

BIJLAGE 4 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Beheer en Exploitatie 1 culturele accommodatie

Huis voor Schoone Kunsten

Nieuwstraat 377

02-09-10

BIJLAGE 5 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Beheer en Exploitatie 20 panden niet voor de openbare dienst bestemd

Aristotelesstraat 3

Aristotelesstraat 603

Aristotelesstraat 1005

Asselsestraat 65

Dovenetel 21

Eksterweg 71

Eksterweg 71-A

Eksterweg 73

Lupineweg 21

Mr. Van Hasseltlaan 7

Oude Zwolseweg 164

Parelvisserstraat 201

P.Saenredamstraat 15-A

Regentesselaan 8

Schoutenveld 653

Sikkel , De 9

Socratesstraat 308-A

Tenderlaan 2-8

Tesselschadelaan 4

Valkeniersdonk 202

02-09-10

BIJLAGE 6 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Exploitatie en beheer 3 zwembaden

Zwembad Malkander

Dubbelbeek 56

Sportfondsenbad

Van Huutstraat 3

Zwembad Kristalbad

Felualaan 29

02-09-10

BIJLAGE 7 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Exploitatie en beheer 3 Kinderboerderijen

Kinderparadijs/boerderij Malkenschoten

Dubbelbeek 4 (incl. dienstwoning Arnhemseweg 369)

Kinderboerderij Laag Buurlo

Homerusstraat 8

Kinderboerderij De Maten

Pallietergaarde 19/21/25

02-09-10

BIJLAGE 8 BIJ VERORDENING TAAKTOEDELING ACCRES APELDOORN BV

Beheer en Exploitatie Natuurpark Berg en Bos

Natuurpark Berg en Bos

J.C. Wilslaan 21

02-09-10