Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het op 15 september 2015 gepubliceerde besluit Gemeenteblad 2015, nr. 83970

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10 lid 3
 2. Wet milieubeheer, art. 18.4
 3. Algemene wet bestuursrecht, afd. 5.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2016nieuwe regeling

21-06-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 88614

214188

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord

 

Burgemeester en wethouders van Gennep;

gelet op:

 

 • -

  artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • -

  artikel 18.4 van de Wet milieubeheer,

 • -

  afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

 • -

  artikelen 5:15 tot en met 5:19 Awb opgenomen bevoegdheden;

 

BESLUITEN:

vast te stellen het aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord;

Artikel 1:

De in de bijlage A van dit besluit opgenomen personen aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente Gennep.

Artikel 2:

De onder artikel 1 genoemde personen zijn belast met de handhaving van het bij of krachtens het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer.

Artikel 3:

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 21 juni 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Bijlage A functiebenamingen aanwijzingsbesluit

 

Van de gemeente Venlo zijn als toezichthouders aangewezen medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Adviseur VHT C Toezichthouder Bouwen

 • -

  Adviseur VHT C Toezichthouder Milieu

 • -

  Adviseur VHT C Toezichthouder Bodem

 • -

  Medewerker VHT A Toezichthouder Milieu, Geluid en Bodem

 • -

  Medewerker VHT B Toezichthouder Milieu en Bodem

 • -

  Medewerker VHT B Toezichthouder Milieu

 

Van de gemeente Weert zijn als toezichthouders aangewezen medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Toezichthouder omgevingsrecht, accent milieu

 • -

  Toezichthouder omgevingsrecht, accent bouwen

 

Van de gemeente Nederweert zijn als toezichthouders aangewezen medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Toezichthouder 1

 • -

  Toezichthouder/BOA

 • -

  Inspecteur Bouwen.

 

Van de provincie Limburg zijn als toezichthouders aangewezen medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Milieu-inspecteur

 • -

  Handhaver

 • -

  Handhaver/vuurwerkcoördinator

 • -

  Constructeur

 • -

  Juridisch beleidsmedewerker

 • -

  Inspecteur bouwen

 • -

  BRZO coördinator

 • -

  Toezichthouder bodem

 • -

  Coördinator toezicht bodemsanering

 • -

  Manager Rud-LN, afdeling Provincie

 • -

  Clustermanager Handhaving

 

Van de gemeente Beesel zijn als toezichthouders aangewezen medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Beleidsmedewerker C (toezichthouder milieu/bodem)

 • -

  Beleidsondersteuner B (toezichthouder milieu)

 • -

  Beleidsmedewerker A (toezichthouder bouwen/sloop/asbest)

 • -

  Beleidsondersteuner B (toezichthouder bouwen/sloop/asbest)

 

Van de gemeente Peel en Maas zijn als toezichthouders aangewezen, medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Toezichthouder A (integrale toezichthouder op HBO niveau)

 • -

  Toezichthouder B (integrale toezichthouder op MBO niveau)

 • -

  Medewerker integrale handhaving A (integrale handhaver op HBO niveau)

 • -

  Medewerker integrale handhaving B (integrale handhaver op MBO niveau)

 • -

  Coördinator Toezicht en Handhaving

 

Van de gemeente Mook en Middelaar zijn als toezichthouders aangewezen, medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Medewerker VTH (Toezichthouder Bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening)

 

Van de gemeente Venray zijn als toezichthouders aangewezen, medewerkers met de volgende functies:

 • -

  Integraal toezichthouder/ handhaver milieu (HBO), team VTH

 • -

  Integraal toezichthouder/handhaver bouwen (HBO), team VTH

 • -

  Integraal toezichthouder/handhaver brandveiligheid (HBO), team VTH

 

Van de gemeente Bergen zijn als toezichthouders aangewezen, medewerkers met de volgende functie:

 • -

  Toezichthouder omgevingsrecht

 

Van de gemeente Leudal zijn als toezichthouders aangewezen, medewerkers met de volgende functie:

 • -

  Medewerker Milieuhandhaving, team VTH

 • -

  Medewerker Bouwhandhaving, team VTH

 

Van de gemeente Roermond zijn als toezichthouders aangewezen, medewerkers met de volgende functie:

 • -

  Medewerker handhaving I

 • -

  Medewerker beleidsuitvoering I

 • -

  Medewerker beleidsuitvoering II

 • -

  Medewerker ontwikkeling III

 

Van de MER gemeenten zijn als toezichthouders aangewezen, medewerkers met de volgende functie:

 • -

  Toezichthouder integraal - bouwen/RO met specialisme Sloop/asbest

 • -

  Toezichthouder integraal - constructie

 • -

  Toezichthouder integraal - Milieu A-RUD

 • -

  Toezichthouder integraal - Milieu A-RUD met specialisme procesindustrie

 • -

  Toezichthouder integraal - Milieu A-RUD met specialisme agrarisch

 • -

  Toezichthouder integraal - Milieu A-RUD met specialisme afvalwater

 • -

  Toezichthouder integraal - BOA domein II

 

 

Bijlage B Toelichting Aanwijzingsbesluit toezichthouders

 

Inhoud

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep besluit gelet op artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 18.4 van de Wet milieubeheer en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het Aanwijzingsbesluit toezichthouders vast te stellen.

 

Inleiding

Toezicht- en handhavingstaken worden aangewezen met een zogenaamd aanwijzingsbesluit. Het aanwijzen van toezichthouders kan individueel of categoraal (MvT, TK 1993-1994, 23700, p. 139). Dit laatste betekent dat de aanwijzing is verbonden aan een dienst of afdeling. Het voordeel daarvan is dat wij bij personele wijzigingen niet opnieuw aanwijzingsbesluiten hoeven te nemen of in te trekken. Om de bevoegdheden van de toezichthouder, als bedoeld in afdeling 5:2 van de Awb, van toepassing te doen zijn is een uitdrukkelijke aanwijzing door het college van de toezichthouder vereist. Deze categorale aanwijzing van toezichthouders is een vervolg van de individuele aanwijzing van toezichthouders zoals deze heeft plaatsgevonden in 2013.

 

Definitie toezichthouder

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

 

Rechten en verplichtingen

Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde termijn alle medewerking te verlenen.

Verder geldt voor elke toezichthouder de verplichting dat hij slechts van zijn bevoegdheden gebruik kan maken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Hierbij maakt de toezichthouder van zijn rechten gebruik wanneer hij taken uitvoert die vallen onder het vigerende uitvoeringsprogramma van de RUD Limburg Noord dan wel in nadere afspraken zijn uitgewerkt tussen partners binnen de RUD Limburg Noord.

 

Toezichthouders

Als toezichthouders zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen:

 • -

  De toezichthouders werkzaam bij één van de partners van de RUD Limburg Noord (vigerende Bestuursovereenkomst) in de functies zoals benoemd in de bijlage bij dit besluit;

 • -

  De toezichthouders van buiten de organisatie op basis van inhuur of op een andere basis.

De aanwijzing van toezichthouders op basis van inhuur betreft de door een van de partners ingehuurde medewerkers in de functie van toezichthouder omgevingsrecht (bouw en milieu).

 

Bevoegdheden

De Awb regelt het specifiek toekennen van bevoegdheden aan toezichthouders. Het betreft de in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 Awb opgenomen bevoegdheden. Een toezichthouder, als bedoeld in afdeling 5:2 van de Awb, mag op grond van zijn aanstelling plaatsen betreden (met uitzondering van woningen), inlichtingen vorderen, personen vorderen inzage te geven in hun identiteitsbewijs en heeft recht op inzage in zakelijke gegevens en bescheiden en het nemen van afschriften daarvan. Bovendien kan een toezichthouder op basis van artikel 5.20 van de Awb een ieder verplichten medewerking te verlenen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden als die medewerking redelijkerwijs gevorderd kan worden. Het opzettelijk niet voldoen aan deze vordering is strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Termijn

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de functie van

toezichthouder.

 

Naleving

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens wettelijke voorschriften. Het gaat hier om de in artikel 5.1 Wabo met name

genoemde wetten zoals de Flora- en faunawet, Monumentenwet 1988, Natuurbeschermingswet 1998, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet, de algemene plaatselijke verordening alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven.

 

Legitimatiebewijs

Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouders en vermeldt in ieder geval zijn

naam en hoedanigheid. Legitimatiebewijzen worden alleen uitgegeven aan ambtenaren en of

derden, aan wie toezichthoudende bevoegdheden zijn toegekend door of namens het college. Bij beëindiging van de aanstelling c.q. aanwijzing levert de toezichthouder het legitimatiebewijs in bij het bestuur.