Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaar heffing en invordering Waterschap De Dommel”.
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet art. 123, derde lid en art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201624-12-2016nieuwe regeling

05-07-2016

elektronisch waterschapsblad d.d. 5 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

gelet op:

- Artikel 123 derde lid van de Waterschapswet

- Artikel 84 van de Waterschapswet

 

Besluit

I Aanwijzing ambtenaar belast met de heffing en de invordering

Artikel 1

Als ambtenaar belast met de heffing, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder b van de Waterschapswet aan te wijzen de procesmanager Planning & Control, de heer J.J.B.C. Bos

Artikel 2

Als ambtenaar belast met de invordering, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder c van de Waterschapswet aan te wijzen de procesmanager Planning & Control, de heer J.J.B.C. Bos

II Mandaatverlening

Artikel 1

Aan de ambtenaar belast met de heffing en de invordering wordt mandaat verleend ter zake van de uitoefening van de hierna genoemde bevoegdheden voor zover deze worden uitgeoefend bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen;

 • a.

  Het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 • b.

  Het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van opgelegde boetes als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 • c.

  Het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad in gerechtelijke procedures met betrekking tot de waterschapsbelastingen bedoeld in artikel 28 AWR.

 • d.

  Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren als bedoeld in artikel 144, vijfde lid, Waterschapswet met dien verstande dat de vorderingen een bedrag van € 500 per aanslag niet te boven gaan.

Artikel 2

Ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde ambtenaar doet in de door hem uit te brengen managementrapportages verslag van de gevallen waarin en de wijze waarop hij de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden heeft uitgeoefend.

III Intrekking en inwerkingtreding

Artikel 1

Het besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering / mandaatverlening van 6 maart 2012 in te trekken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit en kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ambtenaar heffing en invordering Waterschap De Dommel”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2016.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

mr. drs. P.C.G. Glas drs. A.G. Dekker MSc watergraaf secretaris