Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Verordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften medewerkers WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften medewerkers WerkSaam Westfriesland
CiteertitelVerordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften medewerkers WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet Bestuursrecht
 2. Wet Gemeenschappelijke Regelingen
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2016Onbekend

16-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften medewerkers WerkSaam Westfriesland

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland, elk handelend voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met de Gemeentewet;

 

besluiten vast te stellen de Verordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften medewerkers WerkSaam Westfriesland.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  indiener/bezwaarde: de medewerker met een aanstelling bij WerkSaamWestfriesland krachtens de CAR/UWO;

 • c.

  commissie: de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften Medewerkers WerkSaam Westfriesland;

 • d.

  lid/leden: degene(n) die zijn benoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid

  van de commissie inclusief de voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van het algemeen- en dagelijks bestuur.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van WerkSaam Westfriesland.

 • 2.

  De leden worden door het dagelijks bestuur (her)benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 4.

  De voorzitter en diens plaatsvervanger worden aangewezen door het dagelijks bestuur.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De commissie wijst uit haar midden een secretaris aan.

 • 2.

  Een door het dagelijks bestuur aangewezen medewerker van WerkSaam Westfriesland verleent de commissie secretariële ondersteuning.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend en de indiener schriftelijk van de ontvangst op de hoogte gesteld.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken alsmede de eventueel daarbij behorende enveloppe wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  De commissie geeft vervolgens de indiener binnen een week schriftelijk bericht dat zij op het bezwaarschrift zal adviseren, aangevuld met informatie over de bezwaarschriftenprocedure.

Artikel 7. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens debehandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:6, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid;

 • f.

  artikel 7:10, derde lid.

Artikel 8. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Artikel 9. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de bezwaarde(n) en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan bezwaarde en het verwerend orgaan.

Artikel 10: Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de bezwaarde en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na het verzenden van de uitnodiging kunnen de bezwaardeof het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor hettijdstip van de zitting aan de bezwaarde en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  4.De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijkingtoe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat minimaal drie leden, onder wie in elk geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger, aanwezig zijn.

Artikel 12. Niet-deelneming aan de behandeling

De leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of één van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een bezwaarde daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14. Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indienbezwaarden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden die aan hetverslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien - na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld - naderonderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere leden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden,het verwerend orgaan en de bezwaarde toegezonden. Artikel 7:9 van de Awb is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haaruit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.Tevens wordt een gemotiveerde ontwerpbeslissing op het bezwaarschrift aan het advies toegevoegd, desnoods vergezeld van ontwerpen van uitgaande brieven.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt onder gelijktijdige medezending van het verslag als bedoeld inartikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van twaalfweken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, of artikel 7:24, tweede lid, van de Awb ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing verzoekt hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de bezwaarde een afschrift.

Artikel 18. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur en algemeen bestuur schriftelijk verslag uit van de verrichte werkzaamheden (o.a. het aantal ingediende bezwaarschriften, de aard van de ingediende bezwaarschriften en de genomen maatregelen).

Artikel 19. Intrekking oude regeling

De Verordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften, vastgesteld op 7

respectievelijk 15 december 2005, wordt gelijktijdig met het inwerkingtreden van deze verordening ingetrokken.

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en kan worden aangehaald als: “Verordening Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften Medewerkers WerkSaam Westfriesland”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 16 juni 2016.

De voorzitter, A.J. de Jong

De directeur,M.J. Dölle

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2016.

De voorzitter, A.J. de Jong

De directeur,M.J. Dölle