Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-07-2014Aawijzing van economische activiteiten van algemeen belang in de zin van de Wet Markt en Overheid

14-04-2015

Hofweekblad 29 april 2015

540365

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

I. de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingsweg (wet Markt en Overheid).

a. Exploitatie binnen- en buitensportaccommodaties (zwembaden en gymlokalen);

b. Verhuur multifunctionele voorzieningen (sociaal culturele gebouwen).

 

II. dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot en met 1 juli 2014

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 14 april 2015.

 

De raad van de gemeente Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

 

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

 

 

Algemene toelichting

Inleiding

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M en O) in werking getreden. Deze wet is onderdeel van de Mededingingswet en is bedoeld om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De wet bevat gedragsregels voor alle overheden (waaronder de gemeente) die er voor kiezen goederen of diensten zelf of via hun overheidsbedrijf op de markt aan te bieden (dit worden economische activiteiten genoemd). Er is sprake van een overheidsbedrijf wanneer de gemeente beleidsbepalende invloed op een privaatrechtelijke onderneming heeft of wanneer de gemeente deelneemt in een personenvennootschap..

 

Het doel

De Wet M en O heeft als doel om concurrentievervalsing tussen bedrijven en overheden tegen te gaan.

 

De vier gedragsregels

De Wet M en O bevat vier gedragsregels die zijn bedoeld om deze concurrentievervalsing tegen te gaan. De vier gedragsregels zijn:

 • 1.

  Integrale kostendoorberekening: overheden moeten ten minste de integrale kosten van hun goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen (art. 25i lid 1 Mw).

 • 2.

  Bevoordelingverbod: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen ten opzichte van concurrerende bedrijven.

 • 3.

  Gegevensgebruik: overheden mogen de gegevens die ze vanuit hun publieke taak verkrijgen niet gebruiken voor economische activiteiten die niet dienen ter uitvoering van de publieke taak (art. 25k Mw).

 • 4.

  Functiescheiding: als een overheid op een bepaald terrein een bestuurlijke rol heeft voor bepaalde economische activiteiten en ook zelf die economische activiteiten uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheid en bij het verrichten van de economische activiteiten van de overheidsorganisatie (art. 25l Mw).

 

De Wet M en O heeft voor deze gedragsregels echter ook een aantal uitzonderingen vastgesteld; te weten:

- Economische activiteiten die van algemeen belang zijn (vastgesteld door de gemeenteraad), waarover hieronder meer.

- Economische activiteiten die als staatssteun gelden, zoals aan voetbalclubs of gelden voor innovatie.

- Economische activiteiten die zijn bedoeld voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak, bijvoorbeeld de drukkerij van een provincie die voorlichtingsbrochures drukt voor gemeenten.

- Enkele specifieke organisaties: openbare onderwijsinstellingen, openbare onderzoeksinstellingen en de publieke omroepinstellingen. Wanneer deze het karakter hebben van een overheidsinstelling en een private instelling zijn, vallen zij buiten de wet M en O. Sociale werkplaatsen zijn gedeeltelijk uitgezonderd, afhangend van in hoeverre art. 5 Wet Sociale Werkvoorziening van toepassing is. Hierop zijn dan een aantal regels niet van toepassing namelijk: de verplichting tot het doorberekenen van kosten en het verbod om overheidsbedrijven te bevoordelen.

 

Algemeen belang

In het kader van deze wet is het dus mogelijk dat er economische activiteiten als algemeen belang aangemerkt kunnen worden. Het kan namelijk zo zijn dat er een economische activiteit uitgevoerd wordt waarbij de kostprijs niet wordt doorberekend. Volgens de wet is dit niet toegestaan, maar dit kan wel wenselijk zijn om bijvoorbeeld een voorziening in stand te houden. Deze economische activiteit kan dan aangemerkt worden als een activiteit van algemeen belang.

Uit een inventarisatie is naar voren gekomen dat een groot deel van de economische activiteiten al voldoet aan de gedragsregels van de Wet M en O. Voor de enkele economische activiteiten die niet voldoen aan de Wet M en O is het naar onze mening echter wenselijk om niet over te gaan tot integrale kostprijs doorberekening.

Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

 • -

  Exploitatie binnen en buitensportaccomodaties (zwembaden en exploitatie gymlokalen).

 • -

  Verhuur multifunctionele voorzieningen (sociaal culturele gebouwen).

 

Motivering per economische activiteit

Wanneer economische activiteiten aangewezen worden als activiteiten van algemeen belang in de zin van artikel 25 van de Mededingingswet hoeven de activiteiten niet te voldoen aan de vier gedragsregels van de Wet M en O. Hieronder staat per economische activiteit beschreven waarom er wordt afgeweken van de regels van de Wet M en O.

 

Exploitatie binnen en buitensportaccomodaties

De economische activiteit ‘Exploitatie binnen en buitensportaccomodaties’ voldoet niet aan gedragsregel één: integrale kostendoorberekening. Wanneer de kostprijs doorberekend zou worden, zou dit ten kosten gaan van de hoeveelheid mensen die gebruik maken van de zwem- en sportactiviteiten. De toegangsprijs wordt dan zo hoog dat mensen er niet meer aan willen deelnemen. Hierdoor worden mensen niet gemotiveerd om te gaan sporten. In het beleidskader Welzijn 2014-2017 is beschreven waarom gemeentelijk wordt bijgedragen aan de drie doelen van welzijnsbeleid, te weten:

 • -

  Vergroten van zelfredzaamheid;

 • -

  Vergroten maatschappelijke participatie;

 • -

  Versterken kracht van de samenleving.

De accommodaties die nodig zijn om aan relevante sport- en welzijnsactiviteiten onderdak te bieden zijn bovendien aangemerkt als basisvoorzieningen. In het kader van de volksgezondheid adviseren wij uw raad deze economische activiteit aan te wijzen als een activiteit die plaatsvindt in het kader van het algemeen belang.

 

Verhuur multifunctionele voorzieningen (sociaal culturele gebouwen)

De economische activiteit ‘Verhuur multifunctionele voorzieningen (sociaal culturele gebouwen)’ voldoet niet aan gedragsregel één: integrale kostendoorberekening.

Als gemeente willen wij graag kunst en cultuur stimuleren. In het collegeprogramma voor 2014 – 2018 is beschreven waarom wij dit als gemeente belangrijk vinden: ‘Wij menen dat met een goed kunst- en cultureel aanbod, Hof van Twente een aantrekkelijke gemeente is voor toerisme en een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven.’ In het kader van eerder genoemde doelen van welzijnsbeleid evenals van de stimulering van kunst en cultuur adviseren wij uw college de gemeenteraad voor te stellen deze economische activiteit aan te wijzen als een activiteit die plaatsvindt in het kader van het algemeen belang.