Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Reglement Paritaire toetsingscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement Paritaire toetsingscommissie
CiteertitelReglement Paritaire toetsingscommissie
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201601-06-2016Onbekend

16-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Paritaire toetsingscommissie

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland voor de vaststelling van een reglement paritaire toetsingscommissie ter uitvoering van de bepalingen in artikel 10d:23 en 10d:24 CAR-UWO. De paritaire toetsingscommissie zoals is bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

Gelet op artikel 18 en 23 van de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland en de Samenwerkingsovereenkomst inzake de Regionale paritaire toetsingscommissie

 

Besluit:

 

Vast te stellen het volgende Reglement Paritaire toetsingscommissie.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling Westfriesland

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 onder a van de CAR/UWO – met wie de werkgever een Van werk naar werk-contact heeft opgesteld en de medewerker met een arbeidsovereenkomst voor wie het sociaal plan Westfriesland van 3-03-2015, artikel 23 van toepassing is.

 • c.

  Commissie: de Paritaire Toetsingscommissie als bedoeld in artikel 10d:24 van de CAR-UWO;

 • d.

  Van werk naar werk-contract: het door werkgever en medewerker opgestelde contract, zoals bedoeld in artikel 10d:16 CAR-UWO.

 • e.

  Organisaties: de deelnemende werkgevers aan de Samenwerkingsovereenkomst inzake de Regionale paritaire toetsingscommissie.

Artikel 2. Samenstelling Paritaire toetsingscommissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   Een vaste onafhankelijke voorzitter, tevens lid.

  • b.

   Een lid aan te wijzen door de werkgever.

  • c.

   Een lid aan te wijzen door de deelnemende vakbonden

 • 2.

  Voor elk lid wordt één plaatsvervangend lid benoemd.

 • 3.

  De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris wordt aangewezen door de werkgever. De ambtelijk secretaris verricht logistieke werkzaamheden, zoals het verzenden van stukken en het reserveren van een locatie voor de hoorzittingen etc.

 • 4.

  De behandeling van een adviesaanvraag geschiedt niet door commissieleden die in dienst zijn bij werkgever dan wel in de vijf jaar voorafgaande aan hun benoeming in dienst zijn geweest bij werkgever.

 • 5.

  De voorzitter kan besluiten een lid te vervangen door een plaatsvervangend lid, als het lid direct of indirect betrokken is geweest bij het Van werk naar werk-traject of persoonlijk belang heeft bij het advies of er sprake is van strijdigheid met lid 4 van dit artikel.

 • 6.

  De leden kunnen gezamenlijk besluiten de voorzitter te vervangen door een plaatsvervangende voorzitter als de voorzitter direct of indirect betrokken is geweest bij het Van werk naar werktraject of persoonlijk belang heeft bij het advies of er sprake is van strijdigheid met lid 4 van dit artikel.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden Paritaire Toetsingscommissie

 • 1.

  De commissie adviseert de werkgever over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract over:

  . de naleving van de tussen werkgever en de medewerker gemaakte afspraken in het kader

  het Van werk naar werk-contract;

  . de eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel

  10d:22 CAR-UWO;

  . de voorgenomen tussentijdse beëindiging van het Van werk naar werk-contract, zoals

  bedoeld in artikel 10d:23 CAR-UWO;

  . geschillen over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract.

 • 2.

  De commissie overlegt een verslag van de hoorzitting en geeft binnen vier weken na de aanvraag een schriftelijk advies over het voorgelegde verzoek aan werkgever en werknemer.

Artikel 4. Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De werkgever benoemt de leden van de commissie voor een periode van vier jaar, tenzij de commissie reeds in haar samenstelling als toetsingscommissie benoemd is door organisaties binnen de regio Noord-Holland en werkgever met deze organisaties een samenwerkingsovereenkomst betreffende de toetsingscommissie aangaat. In dat geval benoemt werkgever de leden van de commissie voor een periode die gelijk is aan de periode van benoeming van deze deelnemende organisaties.

 • 2.

  Aftredende leden zijn éénmaal voor dezelfde periode herbenoembaar.

 • 3.

  De leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de werkgever.

 • 4.

  De aftredende of ontslag nemende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1.

  Een verzoek om advies kan schriftelijk/digitaal door of namens de werkgever of door de betrokken medewerker bij de commissie worden ingediend. Een verzoek om advies bevat tenminste een duidelijk geformuleerde adviesvraag, een omschrijving van de situatie waarop de adviesvraag ziet, de namen van betrokkenen alsmede de stappen die reeds zijn ondernomen.

 • 2.

  De commissie bevestigt de ontvangst van het verzoek om advies aan medewerker en werkgever en stelt hen op de hoogte van de termijnen en de wijze van afdoening van het verzoek.

 • 3.

  De commissie neemt een verzoek om advies niet in behandeling, indien:

  • -

   het verzoek om advies ziet op een geschil over de uitvoering van het Van werk naar werkcontract en niet voldaan is aan artikel 10d:23 lid 1 CAR-UWO;

  • -

   het verzoek om advies niet binnen vier weken is ingediend, nadat de constatering heeft plaatsgevonden dat er een gebrek in de uitvoering van het Van werk naar werk-contract is gebleken zoals bedoeld in artikel 10;23 lid 2 CAR-UWO;

  • -

   niet voldaan is aan lid 1 van dit artikel.

 • 4.

  De commissie verklaart een verzoek om advies niet ontvankelijk, indien het verzoek om advies niet valt onder de taken en verantwoordelijkheid van de commissie.

 • 5.

  De commissie kan belanghebbenden en de bij de voorbereiding- en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen. De commissie zendt tijdig voorafgaand aan de hoorzitting aan de medewerker en betrokkenen de stukken waarop het verzoek om advies betrekking heeft.

 • 6.

  Zowel de werkgever als de betrokken medewerker zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

 • 7.

  De commissie komt bijeen op een locatie van de werkgever.

 • 8.

  Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 9.

  De commissie beslist over het uit te brengen advies bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

 • 1.

  De leden van de commissie zijn verplicht strikte vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van de informatie die zijn betrekken uit de stukken en verklaringen, die door de betrokken partijen in het kader van een verzoek worden verstrekt.

 • 2.

  De leden zullen onafhankelijkheid betrachten bij het verrichten van hun werkzaamheden.

 • 3.

  De commissie verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van advies. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt de commissie voor beveiliging van de gegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

 • 4.

  De commissie wijst personen die worden gehoord op de vertrouwelijkheid van wat ter zitting aan de orde komt.

Artikel 7. Vergoeding en kostenverdeling

 • 1.

  De vergoeding van de leden (niet zijnde de voorzitter) bedraagt 175% van het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de toepasselijke gemeenteklasse met een inwonersaantal tussen 50.001-100.000 vastgestelde maximum, zoals opgenomen in het Rechtspositiebesluit Raads- en commissieleden.

 • 2.

  De vergoeding van de voorzitter bedraagt 225% van het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties voor de toepasselijke gemeenteklasse vastgestelde maximum, zoals opgenomen in het Rechtspositiebesluit Raads- en commissieleden.

 • 3.

  De wijze waarop de hoogte van de vergoeding op grond van lid 1 of lid 2 van dit artikel wordt vastgesteld, wordt herzien op het moment dat de bedragen, anders dan door de jaarlijkse indexering, wijzigen.

 • 4.

  De leden van de commissie ontvangen voor de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten een reiskostenvergoeding op grond van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden van de aangesloten gemeentes.

 • 5.

  De kosten van de vergoedingen voor de leden van de commissie en de ambtelijk secretaris en overige gemaakte kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

De werkgever is bevoegd in situaties waarin dit reglement niet voorziet, een beslissing te nemen.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 juni 2016.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Paritaire Toetsingscommissie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 16 juni 2016.

 

De voorzitter, A.J. de Jong

 

De directeur, M.J. Dölle