Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

AANVULLING Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANVULLING Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente
CiteertitelAANVULLING Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpDe bedrijventerreinenvisie aan te vullen met de temporisering/het scherppen van een aantal bedrijfsbestemmingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t. er rust geen wettelijke verplichting op het opstellen van een dergelijke beleidsnotitie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2014De bedrijventerreinenvisie aan te vullen met de temporisering/het scherppen van een aantal bedrijfsbestemmingen

11-03-2014

Hofweekblad d.d. 26 maar 2014

500261

Tekst van de regeling

Intitulé

AANVULLING Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente

 

 

1Inleiding

De Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 februari 2011. In de visie wordt naast de relevante beleidskader ingegaan op het economisch profiel van de gemeente, kwalitatieve en kwantitatieve aspecten en overige zaken als grondprijzen, SER-ladder, enz.

 

De provincie Overijssel heeft tot op heden niet ingestemd met de visie. Reden hiervan is – kort omschreven – dat de provincie meent dat het aanbod van bedrijventerreinen te omvangrijk is in relatie tot de vraag. Dit is niet neergelegd in een schriftelijk document maar onderwerp van gesprek geweest in een aantal ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

 

2Reden aanvulling Bedrijventerreinenvisie

Er zijn drie reden die aanleiding vormen tot aanvullen van de bedrijventerreinenvisie.

 • a.

  Afspraken met BNG-GO inzake bedrijventerrein Zenkeldamshoek.

 • b.

  Beperkte uitbreiding van bedrijventerrein Markelo ten behoeve garagebedrijf S. Dijkstra;

 • c.

  Bestuurlijke afspraak met gedeputeerde Boerman om te komen met een aanvulling ter voorbereiding op en vooruitlopend op de algehele herziening van die visie in 2015.

Ad. a

December 2013 is de allonge Zenkeldamshoek vastgesteld. Deze allonge is een toevoeging op de in 2000 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de BNG-GO inzake de ontwikkeling van Zenkeldamshoek. Het hieronder weergegeven artikel 5 van allonge gaat nader in op de exclusiviteit van Zenkeldamshoek. Strekking hiervan is dat de directie OMZ betrokken moet worden bij de advisering naar het college over mogelijke vestigingen/verplaatsingen anders dan op Zenkeldamshoek. In de nota moet de stem van de directie OMZ een plek krijgen. De uiteindelijke beslissing blijft bij burgemeester en wethouders.

 

5.Exclusiviteit

5.1

Teneinde concurrentie met eventuele andere ontwikkelingen binnen de gemeente Hof van Twente zoveel als mogelijk te voorkomen, komen partijen het volgende overeen:

 • a.

  Partijen stemmen in met de prioritering binnen de gemeente van Zenkeldamshoek als bedrijventerrein waarbij andere bedrijventerreinontwikkelingen binnen de gemeente zodanig worden vormgegeven dat het belang van verder ontwikkelen van Zenkeldamshoek zoveel mogelijk wordt behartigd.

Een en ander passend binnen het gemeentelijk beleid zoals is weergegeven in de “Bedrijventerreinenvisie 2011-2021”, vastgesteld door de gemeenteraad van Hof van Twente op 8 februari 2011, en zoals verwoord in de brief van de gemeente Hof van Twente “Gemeentelijk standpunt bedrijvenpark Zenkeldamshoek” d.d. 26 juni 2013 gericht aan BNG Bank. Partijen streven er naar om deze positie gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst te borgen.

 • b.

  Indien om welke reden dan ook een lokaal bedrijf verplaatst moet worden of dit bedrijf een uitbreiding behoeft op een andere locatie binnen de gemeente dan Zenkeldamshoek, zal de directie van OMZ worden gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders uit te brengen voordat de betreffende planologische procedures ter inzage worden gelegd.

 

Ad. b

Hof van Twente wil meewerken aan een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein Markelo voor verplaatsing van het garagebedrijf van S. Dijkstra. Oppervlakte (incl. door Dijksta van de gemeente aan te komen strook grond) ca 5.350 m2 voor het garagebedrijf.

Gevolgd door een ontwikkeling in de toekomst van het resterende deel van de grond van Dijkstra met een oppervlakte van ca. 4.400 m2. De provincie heeft aangegeven reeds tegen de verplaatsing van het garagebedrijf stappen te willen ondernemen, indien geen compensatie wordt geboden, omdat deze ontwikkeling anders strijdig is met de provinciale omgevingsvisie.

 

Ad. c

Ook is dit punt onderwerp van gesprek geweest tussen wethouder J. Sijbom en gedeputeerde B. Boerma op 18 november 2013. Hierbij is van gemeentewege aangegeven dat er compensatie van de uitbreiding elders binnen de gemeente bedrijfsbestemmingen zullen worden geschrapt.

 

3Aanvulling Bedrijventerreinenvisie

1.Hengevelde

De uitbreiding van bedrijventerrein Hengevelde zoals opgenomen in de structuurvisie Hengevelde vindt voorlopig niet plaats. Conform de provinciale Omgevingsvisie is uitbreiding slechts uitsluitend mogelijk ten behoeve van lokaal gewortelde bedrijven. 1)

 

2.Markelo

De uitbreiding bedrijventerrein Markelo zoals opgenomen in de structuurvisie Markelo vindt voorlopig niet plaats. Conform de provinciale Omgevingsvisie is uitbreiding slechts uitsluitend mogelijk ten behoeve van lokaal gewortelde bedrijven. 1)

 • 1.

  Dit zijn bedrijven die hun oorsprong of verzorgingsgebied hebben of vinden in de gemeente of kern waar zij gevestigd zijn of zich vestigen én een toegevoegde waarde bieden aan de lokale sociaal-economische structuur/voorzieningenniveau.

 

3.Ambt Delden

De bedrijfsbestemming van de locatie Ricas, Almelosestraat 9 te Ambt Delden, wordt zo goed als zeker vervangen door een woonbestemming.

De oppervlakte van de bedrijfsbestemming bedraagt 2,35 ha; mogelijke bedrijfsbebouwing 3.380 m2.

 

4.Goor

De bedrijfsgronden van Eternit zullen niet voor 2026 beschikbaar komen. Gezien de mate van bodemverontreiniging is het niet waarschijnlijk dat binnen afzienbare termijn hier uitbreiding van bedrijvigheid zal plaatsvinden.

 

5.Goor

De bedrijfslocatie Constantijnhof wordt geschrapt en vervangen door (voornamelijk) een woonbestemming.

Oppervlakte van de te schrappen bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ bedraagt 4.200 m2; mogelijke bebouwing 3.400 m2.

 

6.Goor

De bedrijfslocatie Bouwens wordt geschrapt.

Oppervlakte ca. 5.000 m2; mogelijke bebouwing 3.450 m2.

 

7.Goor

De locatie van de gemeentewerf wordt geschrapt. Oppervlakte ca. 5.300 m2 (waarvan 75% bebouwd mag worden)

 

8.Goor

Herstructurering TSB-terrein ten behoeve van woningbouw. Oppervlakte ca. 100.000 m2 (waarvan 75% bebouwd mag worden).

 

4 Samenvatting

De geplande locatie Dijkstra betreft 5.350 m2 voor het garagebedrijf met mogelijk een toekomstige uitbreiding van nog eens 4.400 m2.

Ter compensatie worden de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Hengevelde en Markelo in de tijd naar achteren geschoven: voorshands wordt geen medewerking verleend aan verdere ontwikkelingen, e.e.a. conform de provinciale Omgevingsvisie die stelt dat uitbreiding uitsluitend mogelijk is ten behoeve van lokaal gewortelde bedrijven.

 

De bedrijfsgronden van Eternit zullen mede als gevolg van asbestverontreiniging naar verwachting niet voor 2026 beschikbaar komen.

 

Ten gevolge van diverse ontwikkelingen binnen Hof van Twente worden bedrijfsgronden geschrapt met een totale oppervlakte van ca. 138.000 m2 (mogelijk bebouwing ca. 89.205 m2). De omzetting van deze gronden zullen worden doorvertaald in de betreffende bestemmingsplannen.

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 11 maart 2014,

 

De griffier, de voorzitter,