Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Aanwijzingsbesluit Honden Zuidwestelijke Delta 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Honden Zuidwestelijke Delta 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit Honden Zuidwestelijke Delta 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.3, eerste lid en onder a en artikel 2.4, derde lid van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-07-2016nieuwe regeling

01-06-2016

GVOP 28 juni 2016

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Honden Zuidwestelijke Delta 2016

 

 

Aanwijzingbesluit honden Zuidwestelijke Delta 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta,

Overwegende dat binnen het werkingsgebied van het Recreatieschap Zuidwestelijke Delta het op grond van artikel 2:3, eerste lid aanhef en onder a. en b. van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 het voor een eigenaar of houder van een hond verboden is op door het dagelijks bestuur aangewezen plaatsen die hond te laten verblijven of te lopen dan wel onaangelijnd te laten verblijven of te lopen;

Overwegende dat binnen het werkingsgebied van het Recreatieschap Zuidwestelijke Delta op grond van artikel 2:4, eerste lid, degene die zich met een hond op een openbare plek begeeft verplicht is ervoor zorg te dragen dat de uitwerpselen van die hond onmiddelijk worden verwijderd;

Overwegende dat het dagelijks bestuur op grond van artikel 2:4, derde lid plaatsen kan aanwijzen waarvoor het gebod genoemd in artikel 2;4, eerste lid van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 niet van toepassing is;

Overwegende dat per 1 juli 2014 de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta inwerking is getreden en per genoemde datum de oude recreatieschappen Haringvliet en Grevelingen zijn opgeheven. Hierbij is tevens bepaald dat de verordeningen van de oude recreatieschappen tot 1 juli 2016 hun rechtskracht blijven behouden voor zover het bestuur van Zuidwestelijke Delta de verordeningen niet eerder vervallen verklaart;

Overwegende dat het Algemeen Bestuur bij besluit van 14 april 2016 de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 heeft vastgesteld en deze na publicatie op 1 juli 2016 inwerking is getreden en per laatstgenoemde datum de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2007 en de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap Haringvliet 2007 zijn komen te vervallen;

Overwegende dat vanwege de inwerkingtreding van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 per 1 juli 2016 een nieuw aanwijzingsbesluit voor honden moet worden vastgesteld;

Gelet op artikel 2:3, eerste lid en onder a. en artikel 2:4, derde lid van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016;

B E S L U I T:

 • 1.

  De navolgende plaatsen zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekeningen aan te wijzen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen :HaringvlietGedurende de periode van 1 april tot 1oktober van enig kalenderjaar: de stranden, ligweiden en het aangrenzend water van:-Quackstrand (tekeningen 07a en 07b) ; -Kleine strand Hellevoetsluis (tekening 08); -Plattendijk (tekening 09); -Strand Middelharnis (tekening 10); -Cromstrijen/Numansdorp (tekening 11); -Hellegatsplein-Oost (tekening 12); -Strand Expo (tekening 13); Grevelingen-De Slikken van Flakkee, met uitzondering van de aangegeven wandelpaden (tekeningen 17a t/m 17g); -Natuureilanden Hompelvoet, Veermansplaat, Dwars in de weg en Stampersplaat; -Vogelobservatiepunten op de Punt van Goeree, Kabbelaarsbank en de Slikken van Flakkee;

  • -

   De Slikken van ten Battenoord ten oosten van de Haven, met uitzondering van de aangegeven wandelpaden (tekening 15);

  • -

   De Slikken van Dijkwater (tekening 16);

  • -

   De Slikken van Bommenede, met uitzondering van de aangegeven wandelpaden (tekening 06);

  • -

   De Slikken van Battenoord ten westen van de haven (tekening 15); -Vogelnol, Brouwershaven (tekening 14);

Gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober van enig kalenderjaar: de stranden, ligweiden en het aangrenzend water van: -West Repart (tekening 01);

 • -

  Punt van Goeree (tekening 02);

 • -

  Kabbelaarsbank (tekening 03);

 • -

  Jachthaven Bruinisse (tekening 04);

 • -

  Den Osse (tekening 05);

 • -

  Battenoord (tekening 15)

 • -

  Bommenede (tekening 06)

 • -

  Bout Oost (tekening 07).

 • -

  De Slikken van Flakkee (tekeningen 17d)

 • -

  De Grevelingendam (tekening 19)

  • 2.

   De navolgende plaatsen zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekeningen aan te wijzen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond is aangelijnd : -De aangegeven wandelpaden in de Slikken van Flakkee (tekeningen 17 a t/m 17g)

 • -

  De aangegeven wandelpaden in de Slikken van Battenoord, ten oosten van de Haven (tekening 15)

 • -

  De aangeven wandelpaden in de Slikken van Bommenede (tekening 06) -Bommenede (tekening 06) -Het gedeelte vóór catamaranclub Catpoint op de Punt van Goeree, uitsluitend van 1 april tot 1 oktober van enig kalenderjaar (tekening 02)

 • -

  Het bos op de Punt van Goeree (tekening 02)

 • -

  Het bos op de Kabbelaarsbank (tekening 03)

 • -

  Jachthaven Bruinisse, ten westen van het strand (tekening 04)

 • -

  Herkingen, ten oosten van de haven (tekening 18)

 • -

  Op de Grevelingendam, buiten de op de tekening aangegeven loslooproutes (tekening 19)

 • -

  Gedeelte ten zuiden van strand Hellegatsplein Oost (tekening 12)

 • -

  Recreatie-eilanden (Ossehoek, Archipel, Mosselbank)

  • 3.

   De navolgende plaatsen zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaarten aan te wijzen waar de verplichting ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van een hond niet onmiddellijk hoeven te worden verwijderd : De aangegeven wandelroutes in de Slikken van Flakkee.

De aangegeven wandelpaden in de Slikken van Battenoord, ten oosten van de Haven

De aangegeven wandelpaden in de Slikken van Bommenede

 • 4.

  In te trekken het: - aanwijzingsbesluit Hondenverbod vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Haringvliet d.d. 25 april 2008; - aanwijzingsbesluit Honden vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Haringvliet d.d. 25 april 2008; - aanwijzingsbesluit honden vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap De Grevelingen d.d. 10 oktober 2008; - aanwijzingsbesluit Hondenverbod: 1e wijziging besluit van 25 april 2008 ten behoeve van het Quackstrand vastgesteld door het dagelijks bestuur van Haringvliet d.d. 16 november 2012; - aanwijzingsbesluit ruiterpaden- en routes vastgesteld door het dagelijks bestuur van De Grevelingen d.d. 8 mei 2009.

 • 5.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2016.

 • 6.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als:Aanwijzingbesluit Honden Zuidwestelijke Delta 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1 juni 2016.

De secretaris, de Voorzitter,

J.J. de Geus F.J. Tollenaar

Rechtsmiddelenclausule 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het instellen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. In het geval van een spoedeisend belang kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend en om schorsing van het besluit worden gevraagd.