Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Aanwijzingsbesluit Vaartuigen openbare plaatsen Zuidwestelijke Delta 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Vaartuigen openbare plaatsen Zuidwestelijke Delta 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit Vaartuigen openbare plaatsen Zuidwestelijke Delta 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.11, tweede lid van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-07-2016nieuwe regeling

01-06-2016

GVOP 28 juni 2016

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Vaartuigen openbare plaatsen Zuidwestelijke Delta 2016

 

 

Aanwijzingsbesluit Vaartuigen openbare plaatsen Zuidwestelijke Delta 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta,

Overwegende dat binnen het werkingsgebied van het Recreatieschap Zuidwestelijke Delta het op grond van artikel 2:11, tweede lid van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 verboden is vaartuigen op openbare plaatsen neer te leggen dan wel te laten liggen, te water te laten of tegen de oever op te trekken;

Overwegende dat op grond van artikel 2:11, tweede lid van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 het dagelijks bestuur plaatsen kan aanwijzen waar het verbod niet van toepassing is;

Overwegende dat per 1 juli 2014 de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta inwerking is getreden en per genoemde datum de oude recreatieschappen Haringvliet en Grevelingen zijn opgeheven. Hierbij is tevens bepaald dat de verordeningen van de oude recreatieschappen tot 1 juli 2016 hun rechtskracht blijven behouden voorzover het bestuur van Zuidwestelijke Delta de verordeningen niet eerder vervallen verklaart;

Overwegende dat het Algemeen Bestuur bij besluit van 14 april 2016 de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 heeft vastgesteld en deze na publicatie op 1 juli 2016 inwerking is getreden en per laatstgenoemde datum de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2007 en de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap Haringvliet 2007 zijn komen te vervallen;

Overwegende dat het aanwijzingsbesluit Vaartuigen vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Grevelingen d.d. 10 oktober 2008 en het aanwijzingsbesluit Vaartuigen vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Haringvliet d.d. 25 april 2008 opnieuw vastgesteld dienen te worden met als juridische grondslag artikel 2:11 van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016;

Overwegende dat ten aanzien van de trailerhelling Middelplaathaven het verbod niet van toepassing is tot 1 januari 2017 in verband met de ontwikking van het project Brouwerseiland;

Gelet op artikel 2:11, tweede lid van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016;

B E S L U I T:

 • 1.

  De navolgende plaatsen zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekeningen aan te wijzen waar het niet verboden is om vaartuigen op of vanaf openbare plaatsen neer te leggen dan wel te laten liggen, te water te laten of tegen de oever op te trekken : Haringvliettrailerhelling Cromstrijen (Tekeningnummer 01); trailerhelling Quackstrand (Tekeningnummer 02); Grevelingentrailerhelling haven van Bommenede (Tekeningnummer 03); trailerhelling Springersdiep (Tekeningnummer 05); trailerhelling Grevelingendam (Tekeningnummer 06).

 • 2.

  De navolgende plaats zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekening aan te wijzen waar het tot 1 januari 2017 niet verboden is om vaartuigen op of vanaf openbare plaatsen neer te leggen dan wel te laten liggen, te water te laten of tegen de oever op te trekken:

Grevelingentrailerhelling Middelplaathaven (Tekeningnummer 04).

 • 3.

  De navolgende plaatsen zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekening aan te wijzen waar het uitsluitend voor catamarans niet verboden is om deze op of vanaf openbare plaatsen neer te leggen dan wel te laten liggen, te water te laten of tegen de oever op te trekken: Haringvlietcatamaranlocatie Quackstrand (Tekeningnummer 02); Grevelingencatamaranlocatie Grevelingendam (Tekeningnummer 06).catamaranlocatie De Punt (Tekeningnummer 07); catamaranlocatie Den Osse (Tekeningnumer 08);

 • 4.

  In te trekken het aanwijzingsbesluit Vaartuigen vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Grevelingen d.d. 10 oktober 2008, het aanwijzingsbesluit Vaartuigen vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Haringvliet d.d. 25 april 2008 en het Aanwijzingsbesluit aanleggelegenheden en steigers ca vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Grevelingen d.d. 10 oktober 2008

 • 5.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2016.

 • 6.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als:Aanwijzingbesluit Vaartuigen openbare plaatsen Zuidwestelijke Delta 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1 juni 2016.

De secretaris, de Voorzitter,

J.J. de Geus F.J. Tollenaar

Rechtsmiddelenclausule 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het instellen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. In het geval van een spoedeisend belang kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend en om schorsing van het besluit worden gevraagd.