Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hollands Kroon

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHollands Kroon
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen)
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-201601-01-2014Nieuwe verordening

16-06-2016

Gemeenteblad

gmb-2016-85019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

De gemeenteraad van Hollands Kroon,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016,

besluit:

vast te stellen de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Adres:de naam die is toegekend door het college aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Deze bestaat uit een combinatie van:

  • a.

   de naam van een openbare ruimte;

  • b.

   een nummeraanduiding;

  • c.

   de naam van een woonplaats.

 • b.

  Afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening. Hierop bevinden zich geen verblijfsobjecten.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • d.

  Convenant postcodes:het Kader Convenant en Nader Convenant over postcodes.

 • e.

  Ligplaats: een door het college aangewezen plaats in het water bestemd voor het permanent afmeren van een vaartuig voor bedrijfsmatige, recreatieve of woondoeleinden. Bij deze plaats kan een stuk grond op de oever behoren.

 • f.

  Nummeraanduiding: de door het college toegekende aanduiding van een:

  • a.

   verblijfsobject;

  • b.

   standplaats;

  • c.

   ligplaats;

  • d.

   afgebakend terrein. Deze aanduiding bestaat uit een of meer cijfers en kan worden aangevuld met een letter- en/of cijfercombinatie.

 • g.

  Openbare ruimte: een door het college aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die zich bevindt binnen één woonplaats.

 • h.

  Pand: een duurzaam met de aarde verbonden en afsluitbaar bouwwerk dat qua constructie functioneert als zelfstandige eenheid.

 • i.

  Rechthebbende: iedereen die:

  • a.

   over een onroerende zaak beschikt op grond van eigendom, een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht;

  • b.

   volgens burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen volgens de voorschriften in de verordening.

Ook de beheerder wordt hier beschouwd als ´rechthebbende´.

 • j.

  Standplaats: het door het college aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden ruimte die geschikt is voor bedrijfsmatige, recreatieve en woondoeleinden.

 • k.

  Uitvoeringsvoorschriften: bepalingen over naamgeving en nummering (adressen).

 • l.

  Verblijfsobject: de kleinste gebruikseenheid die:

  • a.

   zich bevindt binnen één of meerdere panden,

  • b.

   in functioneel opzicht zelfstandig is,

  • c.

   geschikt is voor bedrijfsmatige, recreatieve of woondoeleinden en

  • d.

   ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.

 • m.

  Wijk- en buurtindeling:een indeling van de gemeente in wijken en buurten volgens de eisen van het CBS.

 • n.

  Woonplaats: een gedeelte van het grondgebied van de gemeente dat door het college is aangewezen en van een naam voorzien.

 • o.

  De Wet: Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

HOOFDSTUK 2. Naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van namen aan de openbare ruimte, het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen

Artikel 2. Woonplaatsen, wijken en buurten

 • 1.

  Het college stelt de grens en de naam van de woonplaatsen vast, verdeelt ze in wijken en buurten en geeft ze namen, eventueel aangevuld met letters en nummers.

 • 2.

  Het college geeft per woonplaats namen aan delen van de openbare ruimte. Ook kan het college namen geven aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

 • 3.

  Het college kan de vaststelling, verdeling en naamgeving uit het eerste en tweede lid ook weer wijzigen of intrekken.

Artikel 3. Verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen

 • 1.

  Het college stelt de ligplaatsen en standplaatsen vast.

 • 2.

  Het college kent nummers toe aan de verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen.

 • 3.

  Het college bepaalt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

 • 4.

  Het college kan besluiten om lid 2 en lid 3 van dit artikel ook toe te passen op:

  • a.

   voor personen toegankelijke objecten die geen verblijfsobjecten zijn;

  • b.

   afgebakende terreinen.

 • 5.

  Het college kan de besluiten uit het eerste tot en met het vierde lid ook weer wijzigen of intrekken.

Artikel 4. Zichtbaar aanbrengen van namen en nummers

Het college zorgt ervoor dat de namen en nummers zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 3 in voldoende aantallen en blijvend zichtbaar ter plaatse worden aangebracht.

HOOFDSTUK 3. Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 5. Gedogen naamborden

 • 1.

  Als het college bepaalt dat wijk- of buurtnaamborden, borden met namen van de openbare ruimte, nummerborden en andere verwijzingen aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, laat de rechthebbende dit toe. Ook laat de rechthebbende toe dat deze borden worden onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende zorgt ervoor dat naam- en nummerborden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6. Aanbrengen van nummerborden

 • 1.

  Tenzij het college anders besluit, zorgt de rechthebbende ervoor dat nummerborden worden aangebracht binnen vier weken na kennisgeving van het collegebesluit.

 • 2.

  Bij nog niet voltooide verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen of afgebakende terreinen wordt de nummering aangebracht binnen vier weken na voltooiing.

 • 3.

  Het college kan de termijn van vier weken verlengen.

HOOFDSTUK 4. Nadere voorschriften

Artikel 7. Uitvoeringsvoorschriften

 • 1.

  Het college stelt uitvoeringsvoorschriften vast over het proces en de wijze van:

  • a.

   naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte, woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken;

  • b.

   nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen;

 • 2.

  De uitvoeringsvoorschriften zijn niet in strijd met het convenant postcodes.

HOOFDSTUK 5. Overige bepalingen

Artikel 8. Naleving

 • 1.

  Het college ziet toe op de naleving van de bepalingen in deze verordening.

 • 2.

  Op niet naleven van de bepalingen in artikel 5 en 6 is verbonden een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 9. Overgangsbepaling

Tenzij het college anders besluit, blijven namen en nummers die op grond van regels en voorschriften van de fusiegemeenten gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer aan objecten zijn toegekend ook na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking werkt terug tot 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen)’.

Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 juni 2016,

Griffier Voorzitter