Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Aanwijzingsbesluit ligplaatsverbod duiklocaties Zuidwestelijke Delta 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ligplaatsverbod duiklocaties Zuidwestelijke Delta 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit ligplaatsverbod duiklocaties Zuidwestelijke Delta 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene verordening Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-07-2016nieuwe regeling

14-04-2016

GVOP d.d. 30 juni 2016

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaatsverbod duiklocaties Zuidwestelijke Delta 2016

 

 

Aanwijzingbesluit ligplaatsverbod duiklocaties Zuidwestelijke Delta 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta,

Overwegende dat binnen het werkingsgebied van het Recreatieschap Zuidwestelijke Delta het dagelijks bestuur op grond van artikel 4:3, eerste lid en aanhef onder b van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 gedeelten van het openbaar water kan aanwijzen waar het verboden is met een vaartuig ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen;

Overwegende dat per 1 juli 2014 de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta inwerking is getreden en per genoemde datum de oude recreatieschappen Haringvliet en Grevelingen zijn opgeheven. Hierbij is tevens bepaald dat de verordeningen van de oude recreatieschappen tot 1 juli 2016 hun rechtskracht blijven behouden voorzover het bestuur van Zuidwestelijke Delta de verordeningen niet eerder vervallen verklaart;

Overwegende dat het Algemeen Bestuur bij besluit van 14 april 2016 de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 heeft vastgesteld en deze na publicatie op 1 juli 2016 inwerking is getreden en per laatstgenoemde datum de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2007 en de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap Haringvliet 2007 zijn komen te vervallen;

Overwegende dat het Aanwijzingsbesluit ligplaatsverbod op duiklocaties vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Grevelingen d.d. 10 oktober 2008 opnieuw vastgesteld dient te worden met als juridische grondslag artikel 4:3, eerste lid en aanhef onder b van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016;

Gelet op artikel 4:3, eerste lid en aanhef onder b van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016;

B E S L U I T:

 • 1.

  De navolgende gedeelten van het openbaar water zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekeningen aan te wijzen waar het vanwege het beoefenen van de duiksport verboden is met een vaartuig ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen: Grevelingenduiksteiger Dreischor 1 (Tekeningnummer 01) duiksteiger Dreischor 2 (Tekeningnummer 02) duiksteiger Kloosternol (Tekeningnummer 03) duiksteiger West Repart (Tekeningnummer 04)

 • 2.

  In te trekken het Aanwijzingsbesluit ligplaatsverbod op duiklocaties vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Grevelingen d.d. 10 oktober 2008.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2016.

 • 4.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als:Aanwijzingbesluit ligplaatsverbod duiklocaties Zuidwestelijke Delta 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1 juni 2016.

De secretaris, de Voorzitter,

J.J. de Geus F.J. Tollenaar

Rechtsmiddelenclausule 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het instellen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. In het geval van een spoedeisend belang kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend en om schorsing van het besluit worden gevraagd.