Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Twente

Delegatiebesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Twente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatiebesluit
CiteertitelDelegatiebesluit
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

19-01-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 2015, 482

Onbekend.
01-07-200201-01-2015nieuwe regeling

19-06-2002

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit

Vastgesteld door de regioraad op 19 juni 2002

Artikel 1 Burgerrechtelijke rechtshandelingen

Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot het verrichten van burgerrechtelijkerechtshandelingen. Hieronder worden mede begrepen rechtshandelingen strekkende tot inroepen vannietigheid, stuiting van verjaring, alsmede ontbinding buiten rechte en het uitoefenen vanverhaalsrecht.

Artikel 2 Aandeelhouderschap

Indien de Regio Twente aandeelhouder is in een vennootschap oefent het dagelijks bestuur de aanhet aandeelhouderschap verbonden bevoegdheden uit, behoudens wijziging van de statuten, aan- enverkoop van aandelen, fusie, splitsing en ontbinding van de vennootschap.

Artikel 3 Andere rechtshandelingen

Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot het verrichten van rechtshandelingen welkenoodzakelijk zijn of anderszins dienstig zijn tot de afhandeling en de vergoeding vanvermogensschade en ander nadeel indien de Regio Twente daartoe rechtens is verplicht en hetverkrijgen van zulke schadevergoeding indien een ander jegens de Regio Twente daartoe rechtens isverplicht en de desbetreffende aanspraken als bedoeld in dit artikel berusten op publiekrecht.

Artikel 4 Civielrechtelijke procedures

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is in alle instanties bevoegd te besluiten of de Regio Twenterechtsgedingen, waaronder begrepen het voeren van verzoekschriftenprocedures, zal voeren.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is in alle instanties bevoegd te besluiten tot het voeren van verweer doorde Regio Twente in rechtsgedingen en verzoekschriftenprocedures als bedoeld in lid 1.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot het opdragen van geschillen aan debeslissing van scheidsmannen, het aangaan van overeenkomsten inzake bindend advies, hetaangaan van vaststellingsovereenkomsten en het verlenen van kwijtscheldingen.

Artikel 5 Administratiefrechtelijke procedures

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het indienen van een zienswijze of bedenkingen, hetmaken van bezwaar, het instellen van administratief beroep en beroep op een administratieverechter, met inbegrip van een verzoek om voorlopige voorziening.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van verweer door de Regio Twente inprocedures als bedoeld in lid 1.

 • 3.

  Aan het hoofd van de afdeling Algemeen Bestuurlijke, Juridische en Interne Zaken en deSenior Beleidsmedewerker Juridische Zaken wordt volmacht verleend voor devertegenwoordiging van de Regio Twente en/of de regioraad in procedures als bedoeld in ditartikel.

Artikel 6 Strafrechtelijke procedures

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van verweer, het treffen van een schikking en hetinstellen van beroep en hoger beroep in strafzaken die tegen de Regio Twente wordenaangespannen.

Artikel 7 Personeelszaken

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot:

 • 1.

  Het nemen van wijzigings- en uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de Arbeidsvoorwaardenen regelingen Regio Twente;

 • 2.

  Het toekennen van een uitkering in verband met ontslag wegens onbekwaamheid ofongeschiktheid (artikel 8:6 ART) en op andere gronden dan vermeld in hoofdstuk 8 (artikel 8:8ART);

 • 3.

  De uitvoering van de suppletieregeling als bedoeld in hoofdstuk 11A van de ART voor zoverdeze regeling betrekking heeft op de secretaris en sectordirecteuren;

Artikel 8: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2002, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening delegatieen mandaat Regio Twente”.