Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
  2. Sectorale arbeidsvoorwaardenregeling waterschapspersoneel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201615-11-2018Nieuwe regeling

08-06-2016

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR);

 

overwegende dat bepaalde ambtenaren van Waterschap Rivierenland metingen en bemonsteringen uitvoeren voor de door BSR op te leggen aanslagen verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing;

 

dat Waterschap Rivierenland met Waterschap Hollandse delta vergaand samenwerkt op het terrein van handhaving;

 

dat uit hoofde van die samenwerking bepaalde ambtenaren van waterschap Hollandse Delta eveneens metingen en bemonsteringen uitvoeren voor BSR;

 

dat de ebstaande personele capaciteit van beide waterschappen thans ontoereikend is om alle werkzaamheden betreffende het uitvoeren van metingen en bemonsteringen te verrichten;

 

dat de bestaande personele capaciteit wordt uitgebreid met 1 medewerker van Aquon, gevestigd te 's-Hertogenbosch;

 

dat het wenselijk is dat het dagelijks bestuur voornoemde medewerker van Aquon aanwijst als onbezoldigde ambtenaar van BSR;

 

dat het dagelijks bestuur de onbezoldigde ambtenaar vervolgens moet aanwijzen als ambtenaar van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

Gelet op artikel 17 sub a en artikel 18 sub c juncto artikel 18 sub h van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

gelet op artikel 1.1.2, tweede lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel;

 

gelet op artikel 128a van de Waterschapswet en artikel 50, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 

BESLUIT:

 

Freek Roelofs voor onbepaalde tijd aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel uit te sluiten;

 

de sub I genoemde onbezoldigde ambtenaar aan te wijzen als ambtenaar van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub j van de Gemeenschappelijke Regeling belastingsamenwerking Rivierenland;

 

Inwerkingtreding:

 

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking en kan worden aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR".

 

Tiel, 8 juni 2016

 

Het dagelijks bestuur voornoemd,

 

H.C. van Oorschot

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur