Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingNadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016
CiteertitelNadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpsubsidies, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201631-01-2017Nieuwe regeling

07-06-2016

Provinciaal Blad van Limburg, 2016, 3478

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016

Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 7 juni 2016 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Mbo-scholier: in de provincie Nederlands-Limburg woonachtige minderjarige mbo-scholier die voltijds een Beroeps Opleidende Leerweg volgt dan wel voltijds BSO/BUSO in België (zoals omschreven in artikel 4, vierde lid) volgt.

 • 2.

  Postcodeadres mbo-scholier: adres waarop de mbo-scholier in de GBA ingeschreven staat.

 • 3.

  Postcodeadres opleiding: adres van de locatie waar de mbo-scholier voor de opleiding is ingeschreven, blijkend uit het bij het aanvraagformulier gevoegde inschrijvingsbewijs dan wel uit de verkregen lijst van de op het aanvraagformulier vermelde onderwijsinstellingen.

 • 4.

  Schooljaar 2016-2017: leerjaar 2016-2017, betreffende de maanden september 2016 tot en met december 2016.

 • 5.

  Woonachtig: ingeschreven in de GBA van een gemeente.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Met deze regeling wil de Provincie Limburg mbo-scholieren in de gelegenheid stellen om een voltijd opleiding in de Beroeps Opleidende Leerweg dan wel voltijds BSO/BUSO in België (zoals omschreven in artikel 4, vierde lid) naar keuze te volgen door het wegnemen van eventuele financiële belemmeringen als gevolg van reiskosten.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen: Ouder(s) c.q. wettelijk vertegenwoordiger(s) van mbo-scholieren.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden/Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient betrekking te hebben op het schooljaar 2016-2017.

 • 2.

  Binnen deze regeling wordt eenmaal subsidie verstrekt per mbo-scholier voor het schooljaar 2016-2017 voor de maanden september tot en met december 2016; binnen deze regeling kan een aanvrager derhalve per mbo-scholier maximaal één keer subsidie ontvangen voor het schooljaar 2016-2017.

 • 3.

  De mbo-scholier dient jonger te zijn dan 18 jaar op 1 juli 2016.

 • 4.

  Voor mbo-scholieren die in België onderwijs volgen, geldt naast het gestelde in de leden 1 tot en met 3 het volgende:

  • a.

   De scholier volgt voltijdsonderwijs binnen de richting Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) of Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO). Binnen het BUSO volgt de scholier opleidingsvorm 3.

  • b.

   De scholier volgt derdegraads onderwijs, te weten de kwalificatiefase. Dit betekent leerjaar 5 en 6 voor het BSO en leerjaar 4 en 5 van het BUSO. 

Artikel 5 Aanvraag subsidie

 • 1

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres.

 • 3

  De aanvraag voor het schooljaar 2016-2017 (voor de maanden september tot en met december 2016) kan worden ingediend vanaf 1 oktober 2016 en dient uiterlijk op 31 januari 2017 bij de Provincie Limburg te zijn ontvangen. De datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg is bepalend.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  de aanvraag niet wordt ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 2.

  de aanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijnen zoals vermeld in artikel 5, derde lid;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan (één van) de subsidiecriteria zoals opgenomen in artikel 4; en/of

 • 4.

  blijkt dat ten behoeve van de betreffende mbo-scholier voor het schooljaar 2016-2017 al een subsidie is vastgesteld op grond van deze regeling.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1.

  Voor het bepalen van de reisafstand wordt gebruik gemaakt van de ANWB-autorouteplanner. Uitgangspunt hierbij is de kortste route met de auto tussen het postcodeadres van de mbo-scholier en het postcodeadres van de opleiding.

 • 2.

  De reisafstand wordt ingedeeld in klassen, waarbij geldt:

  • a)

   de eerste 10 km enkele reis zijn voor eigen rekening;

  • b)

   65 kilometer enkele reisafstand geldt als maximale reisafstand waarvoor een vergoeding wordt verstrekt;

  • c)

   tot en met de eerste 50 kilometer enkele reisafstand geldt een vergoeding van € 0,10 per km. Boven de 50 kilometer enkele reisafstand bedraagt de vergoeding € 0,08 per kilometer voor het gehele traject;

  • d)

   de subsidiabele periode (schooljaar 2016-2017) bedraagt maximaal 4 maanden, zijnde de maanden september tot en met december 2016;

  • e)

   een subsidiabele maand wordt gesteld op 18 schooldagen;

  • f)

   indien uit de aanvraag blijkt dat de betreffende mbo-scholier vóór de 15de dag van de betreffende maand ingeschreven is voor de opleiding zoals omschreven in het vierde of vijfde lid van artikel 4, zal deze gehele maand voor vergoeding in aanmerking komen. Indien blijkt dat de betreffende mbo-scholier op of ná de 15de dag van de betreffende maand voor de opleiding is ingeschreven, zal deze maand niet voor vergoeding in aanmerking komen.

 • 3.

  Een vergoeding wordt verstrekt tot het moment dat de mbo-scholier recht heeft op het studentenreisproduct. Vanaf de maand in welke de mbo-scholier recht heeft op het studentenreisproduct zal geen subsidie worden verstrekt. Voor mbo-scholieren die het BSO of BUSO volgen zoals omschreven in artikel 4, vierde lid, onder b, wordt een vergoeding verstrekt tot de maand dat de BSO-scholier in Nederland recht heeft op het studentenreisproduct van DUO of de BUSO-scholier de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien uit de aanvraag blijkt dat de betreffende BUSO-scholier vóór de 15de dag van de betreffende maand de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal deze maand niet voor vergoeding in aanmerking komen. Indien blijkt dat de betreffende mbo-scholier op of ná de 15de dag van de betreffende maand de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal deze gehele maand voor vergoeding in aanmerking komen.

Resumerend wordt het subsidiebedrag berekend overeenkomstig onderstaande tabel:

Klassen enkele reisafstand

Bruto berekenings- grondslag

Voor eigen rekening

Netto berekenings- grondslag

Vergoeding per km

Vergoeding per maand (4) * (5) * retour * 18 dagen

Maximale vergoeding per schooljaar (6) * 4 maanden

1

2

3

4

5

      6

        7

 ≤ 10 km.

 

 

 

 

 

 

 > 10 km.  ≤ 20 km.

15

      10

          5

    € 0,10

          € 18,00

                € 72,00  

 > 20 km.  ≤ 30 km.

         25

      10

         15

    € 0,10

           € 54,00

              € 216,00

 > 30 km.  ≤ 40 km.

         35

      10

         25

    € 0,10

           € 90,00

              € 360,00  

 > 40 km.  ≤ 50 km.

         45

      10

         35

    € 0,10

         € 126,00

              € 504,00  

 > 50 km.  ≤ 60 km.

         55

      10

         45

    € 0,08

         € 129,60

              € 518,40  

 Meer dan 60 km.

         65

      10

         55

    € 0,08

         € 158,40

              € 633,60

 (De overgang van klasse 40 tot 50 km naar 50-60 km zijn gelijk omdat de kilometervergoeding van € 0,10 naar € 0,08 gaat)

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 9 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1

  Deze Nadere subsidieregels treden op 1 oktober 2016 in werking.

 • 2

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 februari 2017, met dien verstande dat ze van toepassing blijft voor subsidies die vóór die datum zijn ontvangen c.q. besluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3

  Deze regeling kan worden aangehaald als de Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juni 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter, dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon