Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Beleidsregels op kenteken gestelde invalidenparkeerplaatsen gemeente Best

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels op kenteken gestelde invalidenparkeerplaatsen gemeente Best
CiteertitelBeleidsregels op kenteken gestelde invalidenparkeerplaatsen gemeente Best
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2016nieuwe regeling

18-05-2016

Gemeenteblad, 2016-06-07

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels op kenteken gestelde invalidenparkeerplaatsen gemeente Best

 

 

Beleids regels op kenteken gestelde invaliden parkeerplaatsen gemeente Best

 

Inleiding

Jaarlijks vragen een tiental inwoners van de gemeente Best een op kenteken gestelde invalidenparkeerplaats aan (hierna te noemen: een individuele invalidenparkeerplaats). Dat wil zeggen een parkeerplaats bestemd voor een bepaald voertuig (op kenteken). In de openbare ruimte is op veel plekken in de gemeente Best de parkeerdruk hoog. De beoordeling van een aanvraag tot aanwijzing van een individuele invalidenparkeerplaats moet mede daarom zeer zorgvuldig gebeuren.

Met deze beleidsregels legt het college vast hoe zij omgaat met de afweging van belangen en de vaststelling van feiten bij toekomstige aanvragen tot het aanwijzen van individuele invalidenparkeerplaatsen. Het college zal zich in beginsel aan deze beleidsregels moeten houden. Dit biedt aanvragers en omwonenden rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Het colleges kan alleen in bijzondere gevallen afwijken van dit beleid. Dit is alleen in situaties waarbij handelen conform het beleid tot nadelige of voordelige gevolgen leidt voor een of meer belanghebbenden en deze gevolgen onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen

 

Beoordelingsprocedure individuele (op kenteken gestelde) invaliden parkeerplaatsen

De procedure tot het aanwijzen van een individuele (op kenteken gestelde) invalidenparkeerplaats bestaat uit een aantal stappen.

 

Stap 1: Aanvraag invaliden parkeerplaats

Individuele invalidenparkeerplaatsen moeten schriftelijk worden aangevraagd. De aanvrager moet hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier dat op de gemeentelijke website staat. Om een verzoek voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats in behandeling te kunnen nemen moet het aanvraagformulier volledig worden ingevuld. Naast de persoonlijke gegevens moet ook de reden voor de aanvraag worden vermeld.

 

Stap 2: beoordeling aanvraag

Een aanvrager komt in aanmerking voor individuele invalidenparkeerplaats als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • o

   De aanvrager is inwo(o)n(st)er van de gemeente Best.

  • o

   De aanvrager is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart, passagierskaart of combikaart). Er moet sprake zijn van een permanente of toenemende invaliditeit om voor deze kaart in aanmerking te komen. Vaststelling hiervan geschiedt door de vakgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente Best. De aanvrager van de gehandicaptenparkeerkaart mag in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig met de gebruikelijke loophulpmiddelen een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.

  • o

   Indien de houder van de gehandicaptenparkeerkaart niet de bestuurder is van het voertuig maar een passagier is, geldt het volgende. De houder van de gehandicaptenparkeerkaart moet een inwonende geregistreerde partner zijn of een gezinslid zijn van de bestuurder. De houder van de gehandicaptenparkeerkaart moet van deur tot deur continu afhankelijk te zijn van de hulp van de bestuurder. Hiermee wordt bedoeld dat deze passagier de afstand van het voertuig naar de voordeur van de woning (ondanks het gebruik van gebruikelijke hulpmiddelen) niet zelfstandig kan afleggen. De houder van de gehandicaptenparkeerkaart moet dit door middel van een medische verklaring aantonen.

  • o

   Er kan geen individuele invalidenparkeerplaats worden aangevraagd voor uitwonende gezinsleden, familie of visite met een gehandicaptenparkeerkaart.

  • o

   De aanvrager heeft geen mogelijkheid om zelf in een eigen parkeerplaats te voorzien. Onder een eigen parkeerplaats wordt in dit beleid bedoeld een parkeervoorziening op eigen grond zoals bijvoorbeeld een garage, een carport of een oprit.

  • o

   Er moet uit het oogpunt van de bestaande parkeersituatie een noodzaak zijn tot het aanvragen van een individuele invalidenparkeerplaats. Er wordt in de beoordeling meegenomen welke parkeervoorzieningen aanwezig zijn in de directe omgeving van de woning van aanvrager.

  • o

   Er wordt rekening gehouden met de parkeerdruk in de directe omgeving. Er wordt beoordeeld op welke wijze de aanleg van een individuele invalidenparkeerplaats inbreuk maakt op de aanwezige parkeervoorzieningen en aanleiding geeft tot de toename van de parkeerdruk.

  • o

   De aanleg van een individuele invalidenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid en de doorstroming niet belemmeren.

  • o

   Er kan sprake zijn van de aanvraag van een individuele invalidenparkeerplaats van afwijkende afmetingen (standaard is 5 meter lang en 2,5 meter breed). Dit is aan de orde indien bij het vervoer van de gehandicapte persoon een (aangepast) voertuig of een voertuig van dusdanige omvang wordt gebruikt dat niet in een normaal parkeervak kan worden geparkeerd.

 • oEr wordt rekening gehouden met de aantasting van het straatbeeld en/of groenvoorzieningen. De locatie van de individuele invalidenparkeerplaats mag geen (ernstige) inbreuk maken op het straatbeeld of de groenvoorzieningen. Bij aantasting van het straatbeeld kan worden gedacht aan het onderbreken van zichtlijnen, ontnemen van uitzicht e.d.

 

Stap 3: besluitvorming.

De ambtelijke voorbereiding van de aanwijzing van een individuele invalidenparkeerplaats. De procedure verloopt digitaal via de backoffice-applicatie Squit XO. De verkeersdeskundige van de vakgroep Ingenieursbureau van de gemeente Best heeft een adviserende rol. Er worden geen leges en aanlegkosten berekend. De aanwijzing van de individuele invalidenparkeerplaats gebeurt op grond van de artikelen 15 en 18 , eerste lid van de Wegenverkeerswet en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het in deze beleidsregels geformuleerde beleid.

 

Stap 4: bekendmaking verkeersbesluit

Artikel 3.40 van de Algemene Wet Bestuursrecht stelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt. Het besluit wordt elektronisch bekendgemaakt via de site verkeersbesluiten Staatscourant.

 

Stap 5: uitvoering

De uitvoering van het besluit, dat wil zeggen het plaatsen van het verkeersbord (E06) met een onderbord voorzien van kenteken, gebeurt direct na de besluitvorming in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van de afdeling beheer van de gemeente Best.