Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Bedankregeling VrZW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBedankregeling VrZW
CiteertitelBedankregeling VrZW
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBedankregeling VrZW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016Onbekend

01-04-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bedankregeling VrZW

Het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

 

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet,

 

gelet op hoofdstuk 19 van de CAR-UWO,

 

gelet op het bestuursbesluit van 4 december 2015 inzake het Regionaal dekkingsplan VrZW,

gelet op de verkregen overeenstemming van het Georganiseerd overleg

 

besluit als volgt vast te stellen:

 

Uitvoeringregeling - Bedankregeling VrZW

 

Artikel 1. Herplaatsing of beëindigingsvergoeding

 • 1.

  De vrijwilligers van de posten Oostknollendam, Jisp, Oostzaan- De Haal en Den Ilp ,die worden gesloten in het kader van het Regionaal dekkingsplan komen indien mogelijk in aanmerking voor herplaatsing, dan wel voor een beëindigingsvergoeding als opgenomen in artikel 2 in deze regeling.

 • 2.

  Afhankelijk van woon- en werkplaats wordt een vrijwilliger zo mogelijk herplaatst bij een andere vrijwilligerspost van VrZW. Leidend is een straal (‘spider’) van 4,5 minuten uitruktijd.

 • 3.

  Vrijwilligers die op grond van lid 2 van dit artikel niet in aanmerking komen voor herplaatsing, kunnen aanspraak maken op de verhuiskostenregeling conform hoofdstuk 18 van de CAR-UWO, als een tegemoetkoming in de kosten van een verhuizing om daarna bij een andere vrijwilligerspost van de VrZW als vrijwilliger actief te worden. Deze vrijwilligers zijn dan vervolgens uitgesloten van artikel 2 van deze regeling.

 • 4.

  Is herplaatsing bij een andere post als repressief vrijwilliger niet mogelijk, dan wordt bezien of de betrokken vrijwilliger actief wil en kan worden in een niet-repressieve rol. De bestaande aanstelling wordt dan eerst conform artikel 2 beëindigd alvorens er een aanstelling niet-repressieve medewerker wordt aangegaan.

Artikel 2. Einde dienstverband

 • 1.

  De vrijwilliger van wie het dienstverband wordt beëindigd vanwege sluiting van de post, wordt eervol ontslag verleend op grond van artikel 19:42 eerste lid onder a van de CAR-UWO.

 • 2.

  De vaste en variabele (voorzover van toepassing) vergoeding voor de vrijwilligers van de posten die worden gesloten lopen door tot de datum van het einde van het dienstverband.

 • 3.

  Bij beëindiging van het dienstverband, ontvangt de vrijwilliger een beëindigingsvergoeding. De hoogte van de beëindigingsvergoeding bedraagt, ongeacht rang c.q. functie:

Aantal dienstjaren als vrijwilliger in een vaste aanstelling*

Bedrag (bruto)

0-5

€ 1.000

5-10

€ 2.000

10-20

€ 3.000

20 of meer

€ 4.000

*Voor de vaststelling van het aantal dienstjaren worden de jaren afgerond naar boven.

Artikel 3. Overig

 • 1.

  Vrijwilligers die een brandweeropleiding zijn gestart voor vaststelling van deze regeling, mogen de betrokken opleiding afmaken en blijven tot einde opleiding in dienst van VrZW. Daarna geldt voor deze vrijwilligers artikel 2 van deze regeling. Vergoed worden de kosten voor één regulier examen en maximaal twee herexamens, conform artikel 15 vijfde lid van de Regeling studiefaciliteiten VrZW.

 • 2.

  Vrijwilligers die worden herplaatst, mogen binnen zes maanden na herplaatsing alsnog voor de beëindigingsvergoeding opteren.

 • 3.

  Er wordt per post die wordt gesloten op basis van het Regionaal dekkingsplan op passende wijze afscheid genomen.

 • 4.

  De betrokken vrijwilligers kunnen, indien gewenst, hun laarzen, kazernekleding en helm behouden. De overige uitrusting wordt ingeleverd.

 • 5.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan het bevoegd gezag besluiten een aparte voorziening te treffen.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 1 april 2016 te Zaandam.

mr. G.H. Faber H. Raasing

Voorzitter Secretaris